Zakres uprawnień budowlanych określony w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 określa zakres prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalności, do których uprawniona jest dana osoba.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:

 1. o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m
 2. posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym
 3. przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m
 4. niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie
 5. niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 1. drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych
 2. kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów.
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 1. jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie
 2. przepust
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 1. droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
 2. droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 1. droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów
 2. droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, o których mowa w § 14 ust. 5, oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h.
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych.
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3.
Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza stanowią podstawę do wykonywania czynności wyłącznie w zakresie objętym danym rzemiosłem w odniesieniu do obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

14 KOMENTARZE

 1. Czy może ktoś wyjaśnić zapis „przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m”
  Chodzi tu o odległość od podpory do podpory?
  Czy osoba z uprawnieniami konstrukcyjno- budowlanymi ograniczonym zakresie może pełnić samodzielne funkcje do budynków o szerokości makszymalnej 6 metrów bo fundament to element konstrukcyjny jak i dach.
  Dziękuję za odpowiedzi.

  • To bardzo ciekawe pytanie i problem zarazem. Prawo niestety nie jest szczegółowo sformułowanie i pojęcie rozpiętości konstrukcji nie jest jednoznacznie zdefiniowane.
   Poniżej interpretacja WSA , który zajmował się podobnym przypadkiem. ( wyrok WSA w Lublinie II SA/Lu 1025/11 )

   W języku polskim pojęcie „rozpiętości” oznacza „odległość między najdalszymi krańcami, krawędziami czegoś rozpiętego, całkowicie rozłożonego”, zaś przykładowo „rozpiętość przęsła” rozumie się jako „odległość między dwoma najbliższymi punktami podparcia elementu konstrukcyjnego” (Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. 3, Warszawa 2003, s. 1032).

   • Witam. Czy to oznacza że uprawnienia konstrukcyjno budowlane ograniczone nie pozwolą na poprowadzenie budowy standardowego domu jednorodzinnego?

    • Dom jednorodzinny to bardzo rozległa definicja. Są mniejsze lub standardowe, które się pod uprawnienia ograniczone ” łapią ” ale mogą być też znacznie większe, których rozpiętość elementów jest już większa.

 2. Witam, mam pewien dylemat. Uprawnienia nieograniczone IK w zakresie kolejowych obiektów budowlanych mają wyłączone obiekty inżynieryjne i urządzenia SRK. Natomiast ograniczone jedyne wyłączenie jakie posiadają to 200km/h. Czyli prosto rozumujac posiadając upr. ogr. dają możliwość pracy na obiektach i przy srk?:) to chyba lepiej robić nieograniczone?

 3. W przypadku Uprawnienień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie łatwo zdefiniować kubaturę 1000m w odniesieniu np. do instalacji w budynkach ale czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak odnieść to do projektów zewnętrznych, pytam konkretnie o projektowanie i nadzór przy przyłączach kablowych np. dla domku jednorodzinnego ? Pracuję przy projektach właśnie takich instalacji i zastanawiam się czy konieczne jest bym posiadał uprawnienia bez ograniczeń.

  • W przypadku przyłączy do budynków bardzo łatwo jest określić jego kubaturę – wystarczy odczytać lub obliczyć wg danych z opisu technicznego. Nie ma różnicy czy instalacja wewnątrz, czy przyłącze gdyż budynek cały czas ten sam.

 4. Czy może mi ktoś wyjaśnić, czy posiadając uprawnienia niżej wymienione można projektować most o przęśle wykonanym z belek stalowych z żelbetową płytą pomostową opartą na tych belkach?

  3. Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania
  obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
  1) jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w sprawie warunków
  technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem
  prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie;
  2) przepust.

 5. Czy ktoś może mi wyjaśnić jakie instalacje mogę projektować lub jakie instalacje mogę nadzorować w ramach uprawnień telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie? Nie rozumiem zapisu w rozporządzeniu z dnia 24.09.2014 poz. 1278 w par. 14 ust. 3, mianowicie ” Uprawnienia budowlane (…) w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje”. Co to oznacza? Jakie instalacje się w tym zawierają?

  • Dołączam się do pytania na czym polega ta „lokalność linii i instalacji”? Kolejne pytanie czy z uprawnieniami ograniczonymi w telekomunikacji można projektować instalacje przewodowe i instalacje bezprzewodowe (radiowe)? Do niedawna był jasny podział na uprawnienia w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji radiowej i telekomunikacji przewodowej teraz nie jest to wyraźnie określone. Obecnie tylko uprawnieniach telekomunikacyjnych bez ograniczeń jest jasno powiedziane że uprawnienia dotyczą telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

   • Niestety nie ma oficjalnej interpretacji „lokalności instalacji”, natomiast z logiki wynika ,iż mogą to być instalacje zlokalizowane na terenie niewielkiego obszaru, najczęściej gminy. Wszelkie linie i sieci o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym będą już z tego zakresu wyłączone. Jeżeli chodzi o komunikację bezprzewodową, co do zasady nie ma ona lokalnego charakteru więc także będzie poza zakresem uprawnień ograniczonych i tak naprawdę nie jest nawet w zakresie wymieniona.
    Podsumowując zakres i zastosowanie uprawnień ograniczonych telekomunikacyjnych nie różni się zbytnio od zakresu pozostałych uprawnień ograniczonych – są one w zdecydowanej większości bezużyteczne.

    • Nie zgodzę się z tym, że komunikacja bezprzewodowa co do zasady nie ma lokalnego charakteru to nieprawda są np dedykowane instalacje radiowe mające działać np tylko na terenie danego budynku. Stacje bazowe operatorów komórkowych również mają ograniczony zasięg na obszarach niezurbanizowanych max do 10km. Ponadto jak pamiętam na egzaminie również dla osób zdających na uprawnienia w ograniczonym zakresie były pytania z radiołączności. W zakresie uprawnień ograniczonych nie jest z nazwy wymieniona ani łączność bezprzewodowa ani łączność przewodowa.

     • Tak jak wspomniałem to jest tylko nasza interpretacja. Niestety w przypadku uprawnień sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak w przepisach skarbowych tzn. mnóstwo niedomówień i luk w prawie … a na końcu decyzja należy do urzędnika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here