Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia sanitarne

Uprawnienia sanitarne dają prawo do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne.

Uprawnienia sanitarne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych są niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na budowie ( jako kierownik budowy, projektant lub inspektor nadzoru ) instalacji i urządzeń sanitarnych oraz przy ich projektowaniu. Nadawane są przez organy PIIB inżynierom z odpowiednim wykształceniem, którzy odbędą praktykę zawodową oraz zdadzą specjalistyczny egzamin z przepisów prawa oraz praktyki zawodowej.

Zakres i rodzaje

uprawnienia sanitarne bez ograniczeń uprawniają posiadacza do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  • sieci i instalacje cieplne
  • sieci i instalacje wentylacyjne
  • sieci i instalacje gazowe
  • sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne

uprawnienia sanitarne w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Wymagania

Do uzyskania uprawnień budowlanych sanitarnych wymagane jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz zależnej od niego praktyki zawodowej.

Uprawnienia sanitarne do projektowania bez ograniczeń wymagają ukończenia jednego z kierunków studiów drugiego stopnia:

  • energetyka
  • inżynieria środowiska
  • inżynieria naftowa
  • inżynieria gazownicza
  • wiertnictwo nafty i gazu

oraz odbycia rocznej praktyki projektowej i rocznej praktyki na budowie

Uzyskanie uprawnień sanitarnych do kierowania robotami bez ograniczeń także wymaga ukończenia jednego z wcześniej wskazanych kierunków studiów a także odbycia jeden i pół roku praktyki wykonawczej na budowie.

Wymagania odnośnie wykształcenia oraz praktyki zawodowej dla pozostałych zakresów uprawnień ( ograniczonych oraz w łączonym zakresie ) mogą być nieco inne.

Kto nadaje?

Nadawanie uprawnień w specjalności instalacje sanitarne należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu uprawnień należy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ), który zrzesza wszystkie osoby z uprawnieniami budowlanymi.

Jak zdobyć?

Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nadają organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej. Kandydaci do uprawnień sanitarnych muszą przejść proces kwalifikacyjny oraz zdać specjalistyczny egzamin na uprawnienia budowlane sanitarne.

Egzaminy odbywają się dwa razy w roku na wiosnę oraz jesienią. W poszczególnych miastach wojewódzkich organizują je i przeprowadzają komisje kwalifikacyjne PIIB.

Egzamin składa się z części testowej ze znajomości przepisów oraz części ustnej. Do egzaminu w części testowej jako kurs bardzo przydatny będzie program do nauki.

Koszty

Ze zdobyciem uprawnień sanitarnych wiążą się znaczne koszty administracyjne. Zależnie od rodzaju uprawnień ( do projektowania lub kierowania lub oddzielne) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Dodatkowo do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w zakresie obiektów i sieci sanitarnych konieczne jest coroczne ponoszenie opłat w wysokości prawie 500 zł. Opłata jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Co dają uprawnienia sanitarne

Posiadając uprawnienia sanitarne będziesz mógł pracować na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: sporządzaniu projektów urządzeń, sieci i instalacji jako projektant, kierować robotami przy budowie sieci  i urządzeń sanitarnych jako kierownik budowy lub kierownik robót. Nadzorowaniu robót instalacji i urządzeń jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.

84 odpowiedzi na “Uprawnienia sanitarne”

Jeżeli skończyłem studia inżynierskie Inżynieria i Gospodarka Wodna i magisterskie Inżynieria Środowiska, ale na specjalności Gospodarka Odpadami i Odnawialne Źródła Energii, to czy mogę starać się w przyszłości o uprawnienia sanitarne bez ograniczeń? Martwi mnie, że na studiach inżynierskich nie było zajęć z wentylacji czy gazownictwa. Tylko wod-kan.

Witam, po uprawnieniach sanitarnych do kierowania robotami bez ograniczeń (sanitarne wykonawcze bez ograniczeń) po studiach IŚ, mogę zostać kierownikiem budowy domu jednorodzinnego do 1000m3?

Czy kończąc 2 stopień studiów na kierunku Inżynieria Kształtowania Środowiska na AGH w Krakowie (wcześniej Inżynieria Środowiska) mogę ubiegać się o nieograniczone uprawnienia sanitarne?

Czy po ukończeniu studiów na poziomie inżyniera w specjalności budownictwo ogólne, mogę starać się o zrobienie ograniczonych uprawnień sanitarnych?

Czy samo ukończenie studiów 2 stopnia na kierunku Inżynieria środowiska daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie branżowym? Czy jest to zależne od uczelni?

Tak stanowi rozporządzenie. Natomiast lepiej by uczelnia była renomowana typu politechnika lub uniwersytet, gdyż powstaje bardzo dużo kierunków na prywatnych uczelniach gdzie program nauczania może nie odpowiadać wymaganiom odnośnie kształcenia na danym kierunku technicznym.

Studia IŚ ukończone we Wrześniu tytułem inż., od 6 lat w firmie wykonawczej jako asystent inżyniera budowy, czy praktyka działa wstecz czy kluczowe jest sformułowanie „po ukończonym…” ? i muszę odliczać te 3 lata bądź dokończyć 2 stopień i 1,5

Praktykę powinno się rozpoczynać po ukończeniu odpowiedniego wykształcenia ( uzyskaniu tytułu zawodowego ) lub minimum po 3 roku studiów. Jeżeli kwestia uprawnień wykonawczych to już można rozpoczynać praktykę w tym wypadku.

Dzień dobry,
Ukończyłem Inżynierie Środowiska COWIG na Politechnice Warszawskiej.
(Studia jednolite) Niestety pracy magisterskiej nie obroniłem. W branży pracuje 20l. Pracowałem w biurach projektowych na budowach, mam swoją działalność związaną z branżą.
Posiadam świadectwa kwalifikacji SEP, autoryzację producentów kotłów CO i pomp ciepła. Co muszę zrobić aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia?

1/ Potrzebne będzie odpowiednie wykształcenie tutaj więcej informacji: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagania/
2/ Potrzebna odpowiednia praktyka dostosowana do specjalności uprawnień pod kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Nie mają znaczenia doświadczenia zawodowe poza tym.
3/ Nie mają znaczenia uprawnienia SEP, autoryzacje, szkolenia producentów itp.

Ukończenie studiów zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym oznacza:
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest:
1) uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów, którym przypisano co najmniej:
a) 180 punktów ECTS – w przypadku studiów pierwszego stopnia,
b) 90 punktów ECTS – w przypadku studiów drugiego stopnia,
c) 300 punktów ECTS – w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 9 albo 10 semestrów,
d) 360 punktów ECTS – w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów;
2) złożenie egzaminu dyplomowego;
3) pozytywna ocena pracy dyplomowej – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile przewiduje to program studiów.

Witam posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i wykonywania (sanitarne) od 2019 r , na rynku od jakiegoś czasu pojawiły się uprawnienia F gazy można je zdobyć nie mając żadnego kierunkowego wykształcenia , czy ja wykonując pompy ciepła czy też inne instalacje i urządzenia jak napisane w uprawnieniach, nadmieniam że to też gazy muszę posiadać te F-gazy?
Ostatnio wpisalem się na listę osób uprawnionych do kontroli systemów ogrzewnictwa i klimatyzacji legitymując się tylko upr.bud. i mój wniosek został zaakceptowany

Uprawnienia budowlane a F gazy to zupełnie oddzielne kwestie.
F gazy są wymagane przy montażu i serwisie urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Są to substancje chemiczne cechujące się wysokim potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego.

Dzień dobry,
czy z uprawnieniami sanitarnymi bez ograniczeń moge projektować instalacje wodoru (przeładunek, produkcja)? Ew. jakie musze mieć uprawnienia?

Na chwilę obecną uprawnienia sanitarne czyli zgodnie z ustawą Prawo budowlane – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych wydają się najbardziej odpowiednie i w zasadzie jedyne w tym zakresie.
Niestety nie ma innych uregulowań prawnych gdyż jest to dosyć nowy temat w gospodarce.
Od jakiegoś czasu przygotowywany jest projekt tzw. ustawy wodorowej, która będzie szczegółowo regulowała te kwestie. Prawdopodobnie pojawią się także rozporządzenia wykonawcze … natomiast to kwestia przyszłości.

Dzień dobry czy prowadząc działalność od 4 lat w projektowaniu i wykonywaniu instalacji sanitarnych (gazowych )dopisywaniu do wszystkich projektów i mając zatrudniona osóbe z pełnymi uprawnieniami wystarczy mi to do zaliczenia i ubiegania się o uprawnienia projektowe i kierowanie robotami z ograniczeniami. ? Dodam że jestem skończyłem studia pierwszego stopnia na inżynierii skrodowiska

Na pełne uprawnienia projektowe potrzebujesz tytuł II stopnia studiów na odpowiednim kierunku. Po I stopniu jedynie uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń są dostępne dla Ciebie.

Dzień dobry ukończyłem studia I stopnia na wydziale inżynierii środowiska od 4 lat prowadzę własną działalność gospodarczą W projektowaniu instalacji sanitarnych jestem dopisywany do wszytkich projektów i podpisanych przez osobę z pełnymi uprawnieniami bez ograniczeń czy to wystarczy do zaliczenia praktyk i przystopowania do egzaminu na uprawnienia do projektowania i nadzoru z ograniczeniem ?

Dzień Dobry,
Ukończyłem I stopień studiów mechanika I budowa maszyn, natomiast II stopień ukończyłem o kierunku Mechatronika. Jestem koordynatorem prac instalacji przemysłowych wentylacyjnych, odsyłających, klimatyzacji. Czy jest szansa zdobyć jakiekolwiek uprawnienia sanitarne?
Pozdrawiam

Dzień dobry
Pracuje na budowie Kogeneracji jako inżynier projektu na umowę o pracę , mam nad sobą kierownika robót z odpowiednim uprawnieniami sanitarnymi , czy można ten okres pracy zakwalifikować do praktyk zawodowych ?

Wszystko zależy tutaj od zakresu obowiązków. Jeżeli natomiast jest potrzeba powołania kierownika robót w Twojej specjalności i będziesz wykonywał takie same lub podobne obowiązki jak on to jest szansa na zaliczenie praktyki.

Jeżeli skończyłem studia inżynierskie Inżynieria i Gospodarka Wodna i magisterskie Inżynieria Środowiska, ale na specjalności Gospodarka Odpadami i Odnawialne Źródła Energii, to czy mogę starać się w przyszłości o uprawnienia sanitarne bez ograniczeń? Czy inna specjalizacja niż instalacje sanitarne na IŚ to nie problem?

Zwykle kluczowa jest sama nazwa kierunku i zgodności z wymaganiami w rozporządzeniu. Specjalności nie ma tutaj dużego znaczenia.

Dzień dobry,
Czy wymaganie dotyczące ukończenia drugiego stopnia studiów oznacza, że w tym samym kierunku należy mieć ukończony również pierwszy stopień?
Ukończyłam I i II stopień kierunku Inżynieria i gospodarka wodna, jednak żeby zrobić uprawnienia instalacyjne do kierowania robotami bez ograniczeń muszę skończyć II stopień studiów Inżynieria sanitarna, ale co za tym idzie: I stopień będę miała ukończony w innym kierunku (ale na studia II stopnia raczej uda mi się dostać ze względu na podobieństwo kierunku). Czy ukończenie studiów tylko II stopnia z kierunku Inżynieria sanitarna umożliwi mi uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?
Będę wdzięczna za informację.

Pozdrawiam,
Ada

W przepisach podawane są wymagania odnośnie ukończenia studiów na II stopniu, tak więc powinno to być wystarczające. Niekiedy jest natomiast potrzeba nadrobić różnice programowe.

Witam . Mam ukończone technikum budownictwa oraz zdany egzamin zawodowy . Mam 11 lat praktyki w zawodzie monter instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych. Również zrobiłem uprawnienia mistrzowskie w tym kierunku . Od 5 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. W jaki sposób mogę zdobyć ograniczone uprawnienia kierownika sanitarnego ?

W taki sam sposób jak wszyscy inni, czyli złożyć dokumenty kwalifikacyjne na daną sesję egzaminacyjną, czekać na ich zatwierdzenie a następnie zdać egzamin na uprawnienia budowlane.

dzień dobry, na pierwszym stopniu została ukończona energetyka, ale na drugim już energetyka odnawialna i zarządzanie energią. czy w takim przypadku można starać się o uprawnienia?

Tak ale prawdopodobnie komisja uzna jedynie pierwszy stopień studiów, co w takim wypadku umożliwi uzyskanie uprawnień jedynie ograniczonych.

Czy po studiach pierwszego stopnia o kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna można się starać o uprawnienia sanitarne?

Dzień dobry,
Czy praca jako kierownik projektu w branży gazów technicznych ma jakieś znaczenie jeśli chodzi o staż pracy?
Nadzór nad wykonywaniem instalacji, projekty, odbiory itd.

To zależy do zakresu obowiązków, zwykle kierownik projektu zajmuje się kwestiami organizacyjnymi, finansowymi itp. Jeżeli jest bezpośredni nadzór nad pracownikami i obowiązki równoważne z kierownikiem budowy/robót to jest szansa.

Witam. Ukończyłem kierunek inżynieria środowiska na Uniwersytecie (studia 1 stopnia) oraz studia uzupełniające 2 stopnia na wydz. mat-fiz-chem na kierunku technika. Od prawie 10 lat projektuję instalacje sanitarne pod nadzorem osoby z uprawnieniami bez ograniczeń (każdorazowo jest wpis w projekcie). Czy w związku z tym mogę starać się o zdobycie uprawnień budowlanych – sanitarnych w zakresie projektowania i kierowania pracami budowlanymi? Dziękuję za odpowiedź.

Jedynie pierwszy stopień studiów jest tutaj odpowiedni tak więc wchodzą w grę tylko uprawnienia w zakresie ograniczonym.

witam,
gdzie mogę znaleźć zakres jaki obowiązuje do uprawnień sanitarnych wykonawczych bez ograniczeń uzupełniających.
Chciałbym nadmienić, że posiadam już inne uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń.

Izba w decyzji o dopuszczeniu do egzaminu przesyła informacje na ten temat. Niestety jest ona tak ogólna , że w zasadzie można przyjąć iż jest on taki sam jak zakres do nauki pełnych uprawnień.

Witam.
Czy po uzyskaniu uprawnień ograniczonych jest możliwość ich rozszerzenia na bez ograniczeń?? Oczywiście po uzyskaniu praktyki

Oczywiście jest taka możliwość. Mało tego jeżeli praktyka do uprawnień ograniczonych został odbyta pod nadzorem osoby z uprawnieniami bez ograniczeń to nie będzie trzeba jej odbywać powtórnie.

Dzień dobry, ukończyłem studia Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu, Specjalność Gazownictwo z tytułem mgr inż. Obecnie od 2 lat pracuję na stanowisku młodszego specjalisty w firmie zajmującej się budowaniem i utrzymaniem ruchu stacji paliw. Jestem realizatorem kilku projektów w których m.in. weryfikuje projekty i nadzoruje wykonywane prace (technologie paliwowe, sanitarne, gazowe itp.). Czy takie stanowisko i zakres prac umożliwia mi ubieganie się o uprawnienia sanitarne?

Kierunek jest tutaj odpowiedni, natomiast obawiałbym się tutaj zakresu obowiązków. Czy jest to bezpośrednie nadzorowanie i kierowanie pracami na budowie?

Witam! Czy mając mgr inż. ochrony środowiska mogę starać się o uprawnienia w specjalności instalacje sanitarne?

Przepisy uwzględniają kierunek z zakresu inżynierii środowiska jako odpowiedni dla uprawnień sanitarnych. Kierunek ochrona środowiska jest z nim powiązany natomiast wszystko zależy od konkretnego zakresu przedmiotów. Ostatecznie decyzje podejmuje komisja kwalifikacyjna i tutaj niestety zbyt wiele zmiennych by jednoznacznie odpowiedzieć.

Witam.
Pracuje w firmie zajmującej się budową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych. Posiadam tytuł Mistrza w zawodzie monter instalacji gazowych i chciałbym uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie i w związku z tym mam pytanie, czy w oświadczeniu zbiorczym mogę wpisać ‘budowa instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym’ ale o kubaturze powyżej 1000m3 np. 2200m3 albo 4000m3? , czy realizując projekt budowy gazociągu np. 400mb. i 10 przyłączy mam te przyłacza rozbić na pojedyncze prace i pominąć gazociąg? Czy zapisać to wszystko tak jak jest projekt zatytuowany, przyznam szczerze że nie bardzo wiem czy w przypadku moich przyszłych uprawnień obowiązują mnie tylko takie budowy na jakie będę mieć uprawnienia? Czy mogę w zestawieniu wpisywać budowy które przewyższają zakres moich przyszłych uprawnień.
Pozdrawiam Karol

Można wpisać budowy i roboty o większym zakresie, ale tylko takie które są odpowiednie do specjalności uprawnień o jaką się ubiegamy.

Witam
Posiadam wykształcenie zawodowe
Posiadam dyplomy jak i świadectwa monter sieci i instalacji gazowych cieplnych i sanitarnych ,mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane ?

Do uprawnień ograniczonych minimum to tytuł zawodowy technik lub tytuł mistrzowski w danej dziedzinie.

Ktoś mi powie z jakiej paki w polsce jakaś instytucja rości sobie prawo do wydawania uprawnień? skoro i tak obowiązuje prawo cywilne nakładające odpowiedzialność karną. Jakim prawem majster nie może sporządzić projektu na prostą instalacje w domku jednorodzinnym. Cechy zawodowe piękna sprawa, ale nie rozumiem dlaczego jakaś kolejna banda jest do utrzymania po zdobycia wykształcenia w tym kierunku.

Czy po inżynierii środowiska dostane uprawnienia w ograniczonym zakresie bez egzaminu tylko z praktyka?

Witam czy jako absolwent studiów II stopnia na kierunku odnawialne źródła energii mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane sanitarne?

Tego kierunku nie wymieniono w rozporządzeniu. Jest on prawdopodobnie pokrewny z kierunkiem energetyka więc warto porównać zakres przedmiotów na obu kierunkach. Jeżeli będzie duża zgodność to można wystąpić z zapytaniem do PIIB o to czy uzna takie wykształcenie.

Dzień dobry, czy mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane (ograniczone ? pełne?) w sytuacji kiedy: Jestem absolwentem politechniki :”SIECI I INSTALACJE SANITARNE”, moja praktyka przypada na rok 78 do 82. (Prace projektowe wykonywane na zlecenia)?

Tutaj należałoby porównać zakres przedmiotów na kierunku z kierunkami obecnie wymaganymi dla danego typu i specjalności uprawnień. Może to zrobić komisja kwalifikacyjna po złożeniu kompletu dokumentów.

Dobry wieczór,
Posiadam 7 lat doświadczenia w biurze projektowym, na stanowisku projektanta. Skończyłam Inżynierię chemiczną i procesową na I stopniu studiów, a Energetykę na II. Czy mogę starać się o uzyskanie uprawnień instalacyjnych (sanitarnych) bez ograniczeń oraz do kierowania robotami bez ograniczeń. Jakie dokumenty należy złożyć? Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

Kierunek energetyka jest na liście kierunków odpowiednich dla specjalności uprawnień w zakresie instalacji sanitarnych tak więc po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej jest szansa na zdobycie uprawnień.
Proszę zajrzeć do działu Wymagane dokumenty kwalifikacyjne https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagania/

Dzień dobry,

Czy można odbywać praktykę zawodową podczas prac w realizacjach fit-out w zakresie instalacji sanitarnych? Obecnie pracuję na stanowisku inżynier robót sanitarnych.

Jeżeli określenie fit out dotyczy aranżacji powierzchni i robót wykończeniowych i nie jest częścią robót budowlanych na które wydano pozwolenie na budowę to będzie ciężko z akceptacją przez komisję kwalifikacyjne. W praktyce zawodowej istotne jest by wykonywać obowiązki kierownika budowy lub robót podczas prac na terenie budowy ( praktyka wykonawcza). Natomiast takie prace mogą zostać uznane za niewystarczające.

Skończone technikum budowlane zawód technik budownictwa – kierunek utrzymanie zasobów budowlanych . Niestety bez matury. Czy można coś zrobić po tej szkole aby uzyskać jakieś uprawnienia nadzoru nad pracami sanitarnymi

Potrzebny będzie tytuł zawodowy technik budownictwa w tym wypadku. To jest minimum, na uprawnienia ograniczone sanitarne.

Witam jeśli w 2014 roku ukończyłem studia inżynierskie i magisterskie na kierunku TRANSPORT na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie, a następnie w 2015 studia podyplomowe na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu kierunek Inżynieria Gazownicza: Sieci i instalacje wodne kanalizacyjne i gazowe to czy mogę teraz starać się o uzyskanie uprawnień sanitarnych o ograniczonym zakresie.

Niestety studia podyplomowe nic nie dają w kontekście zdobywania uprawnień budowlanych. Istotne są w tym wypadku jedynie odpowiednie kierunki studiów inżynierskich oraz magisterskich. Konkretne kierunki studiów dla specjalności sanitarnej można sprawdzić za pomocą naszego kalkulatora

Mam skończone technikum budowlane (5 letnie). Moje doświadczenie zawodowe to 11 lat jako geodeta (teren obsługa budów : kilometry sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, sieci cieplowniczej. Wiele przyłączy j.w. Obsługę budów hal przemysłowych, punkowanie słupów, pomiary suwnic itp. oraz wszelkiego rodzaju roboty biurowe (operaty). Od pół roku pracuje jako asystent kierownika budowy w branży kanalizacyjnej, wodociągowej. Czy jest możliwość by zaliczono mi cześć pracy jako geodeta do praktyk do uprawnień w ograniczonym zakresie ? Pozdrawiam

Niestety praktyka zawodowa geodety nie zostanie zaliczona. Zgodnie z przepisami wykonywane obowiązki powinny być ściśle związane ze specjalnością uprawnień o jakie ubiega się kandydat.

Witam.
Do uzyskania uprawnień sanitarnych wystarczy ukończyć drugi stopień studiów np. Inżynierię Środowiska czy kierunek pierwszego stopnia, inżynierskiego też jest istotny z punktu widzenia komisji?
Ukończyłem studia jako inżynier z automatyki i robotyki oraz magister z budowy maszyn. Chcę się przebranżowić i dostałem pozytywną opinię komisji rekrutacyjnej mojej uczelni abym mógł po tych kierunkach od razu rozpocząć studia z Inżynierii Środowiska na drugi stopniu.

Niestety tutaj w PIIB jest loteria. Generalnie ukończenie studiów II stopnia na odpowiednim kierunku powinno wystarczyć. W przepisach nawet nie ma mowy o studiach I stopnia w tym wypadku. Natomiast interpretacje PIIB są niestety „różne”.
Polecamy udać się na dyżur członka OKK i zapytać jak podchodzą do tego w Twojej izbie, gdzie będziesz składał dokumenty. Ewentualnie pozostaje także telefon do izby.

Dzień dobry jestem aktualnie na umowie asystent kierownika budowy, w tym czasie dodatkowo rysuję projekty, czy istnieje możliwość łączyć praktykę wykonawczą i projektową w sposób mieszany? np w marcu 2021 byłam na budowie a póżniej w kwietniu w biurze rysowałam projekt póżniej znów na budowie oczywiście terminy odbywania praktyk by sie nie nakładały? Proszę o informację. Czy musi być strkite rok ciągiem projektów i rok ciągiem na wykonawstwie? Gdzie się udac żeby przed złożeniem zweryfikować swój dziennik żeby na samym końcu nie okazało się ze mam złą umowę albo coś nie tak z praktykami bo szkoda czasu na to

Tak jest możliwość odbywania praktyki częściowo na budowie, a częściowo w biurze projektowym. Oczywiście nie będzie to miało wpływu na skrócenie wymaganego okresu praktyki, tak jak Pani wspomniała.
Pozostałe warunki praktyki powinny zostać także spełnione tak więc odpowiedni kierownik praktyki, stanowisko i zakres wykonywanych obowiązków.
Co do drugiej części pytania to niestety weryfikacja następuje w momencie złożenia dokumentów, a za to trzeba już niestety PIIB zapłacić. Są też dyżury członków OKK, gdzie bezpłatnie można zadać konkretne pytania. Natomiast sprawdzanie dokumentów kwalifikacyjnych już niestety się w to nie wlicza.

Witam,

Tytuł inżyniera uzyskałem w lipcu 2020 r. Pracowałem jako inżynier budowy od stycznia 2019 r. Czy okres pomiędzy rozpoczęciem pracy na budowie a uzyskaniem wykształcenia liczy się do praktyki budowlanej?

W takim wypadku praktyka powinna być liczona dopiero od uzyskania odpowiedniego wykształcenia dla danego rodzaju i zakresu uprawnień.

Dzień dobry,
posiadam tytuł inżyniera z kierunku inżynieria środowiska. Pracuję jako monter instalacji wod-kan-co-gaz. Czy mogę ubiegać się o uzyskanie uprawnień „do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ?

Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Niestety wykonywanie prac fizycznych, nawet zgodnych z zakresem praktyki nie będzie zaliczone przez komisje. Tutaj bowiem bardziej chodzi o nadzór i kierowanie pracownikami i pracami, a nie samodzielne ich wykonywanie.

Witam. Czy po kursie i egzaminie mistrzowskim w zawodzie Monter sieci i instalacji sanitarnych można starać się o uprawnienia „do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” oczywiście w ograniczonym zakresie?

Jest taka możliwość, natomiast należy jeszcze pamiętać o odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej w tym zakresie. Dla uprawnień ograniczonych z tytułem mistrza są to 4 lata.

technik urządzeń sanitarnych posiada uprawnienia z 1972r miał możliwość robienia prostych projektów jak to wygląda dzisiaj przepis w tm temacie.

Aktualnie zdobywane uprawnienia dla techników pozwalają jedynie na zakres wykonawczy i to w ograniczonym zakresie. Tak więc obecnie jakiekolwiek projektowanie nie jest w tym wypadku możliwe.

Udzielona odpowiedź jest niejasna gdyż dotyczy uprawnień aktualnie zdobywanych ( i nie określa od jakiej daty obowiązują). Pytanie natomiast dotyczyło uprawnień wykonawczych (do kierowania i nadzorowania robót) wydanych w 1972 r, które to uprawnienia uprawniały również do wykonywania prostych projektów. Jak to wygląda obecnie tj w 2021 roku?.

Niestety prawo od tego czasu istotnie się zmieniło. Przede wyszkim nie ma aktualnie definicji „prostych projektów”. Można by tutaj jedynie doszukiwać się analogii do obecnie obowiązujących uprawnień w ograniczonym zakresie, ale jednoznaczne uznanie zakresu raczej nie wchodzi w grę.
Obecnie izby nie pozwalają nawet takim osobom podbijać praktyki zawodowej, argumentując niezgodnością zakresu takich uprawnień z obecnie obowiązującymi.
W razie wątpliwości najlepszą drogą jest złożenie oficjalnego wniosku do izby o wyjaśnienie zakresu posiadanych uprawnień. Izba ma taki ustawowy obowiązek wyjaśniania takich sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *