Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia sanitarne

Uprawnienia sanitarne dają prawo do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne.

Uprawnienia sanitarne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych są niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na budowie ( jako kierownik budowy, projektant lub inspektor nadzoru ) instalacji i urządzeń sanitarnych oraz przy ich projektowaniu. Nadawane są przez organy PIIB inżynierom z odpowiednim wykształceniem, którzy odbędą praktykę zawodową oraz zdadzą specjalistyczny egzamin z przepisów prawa oraz praktyki zawodowej.

Zakres i rodzaje

uprawnienia sanitarne bez ograniczeń uprawniają posiadacza do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  • sieci i instalacje cieplne
  • sieci i instalacje wentylacyjne
  • sieci i instalacje gazowe
  • sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne

uprawnienia sanitarne w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Wymagania

Do uzyskania uprawnień budowlanych sanitarnych wymagane jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz zależnej od niego praktyki zawodowej.

Uprawnienia sanitarne do projektowania bez ograniczeń wymagają ukończenia jednego z kierunków studiów drugiego stopnia:

  • energetyka
  • inżynieria środowiska
  • inżynieria naftowa
  • inżynieria gazownicza
  • wiertnictwo nafty i gazu

oraz odbycia rocznej praktyki projektowej i rocznej praktyki na budowie

Uzyskanie uprawnień sanitarnych do kierowania robotami bez ograniczeń także wymaga ukończenia jednego z wcześniej wskazanych kierunków studiów a także odbycia jeden i pół roku praktyki wykonawczej na budowie.

Wymagania odnośnie wykształcenia oraz praktyki zawodowej dla pozostałych zakresów uprawnień ( ograniczonych oraz w łączonym zakresie ) mogą być nieco inne.

Kto nadaje?

Nadawanie uprawnień w specjalności instalacje sanitarne należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu uprawnień należy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ), który zrzesza wszystkie osoby z uprawnieniami budowlanymi.

Jak zdobyć?

Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nadają organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej. Kandydaci do uprawnień sanitarnych muszą przejść proces kwalifikacyjny oraz zdać specjalistyczny egzamin na uprawnienia budowlane sanitarne.

Egzaminy odbywają się dwa razy w roku na wiosnę oraz jesienią. W poszczególnych miastach wojewódzkich organizują je i przeprowadzają komisje kwalifikacyjne PIIB.

Egzamin składa się z części testowej ze znajomości przepisów oraz części ustnej. Do egzaminu w części testowej jako kurs bardzo przydatny będzie program do nauki.

Koszty

Ze zdobyciem uprawnień sanitarnych wiążą się znaczne koszty administracyjne. Zależnie od rodzaju uprawnień ( do projektowania lub kierowania lub oddzielne) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Dodatkowo do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w zakresie obiektów i sieci sanitarnych konieczne jest coroczne ponoszenie opłat w wysokości prawie 500 zł. Opłata jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Co dają uprawnienia sanitarne

Posiadając uprawnienia sanitarne będziesz mógł pracować na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: sporządzaniu projektów urządzeń, sieci i instalacji jako projektant, kierować robotami przy budowie sieci  i urządzeń sanitarnych jako kierownik budowy lub kierownik robót. Nadzorowaniu robót instalacji i urządzeń jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.

9 odpowiedzi na “Uprawnienia sanitarne”

Witam,

Tytuł inżyniera uzyskałem w lipcu 2020 r. Pracowałem jako inżynier budowy od stycznia 2019 r. Czy okres pomiędzy rozpoczęciem pracy na budowie a uzyskaniem wykształcenia liczy się do praktyki budowlanej?

W takim wypadku praktyka powinna być liczona dopiero od uzyskania odpowiedniego wykształcenia dla danego rodzaju i zakresu uprawnień.

Dzień dobry,
posiadam tytuł inżyniera z kierunku inżynieria środowiska. Pracuję jako monter instalacji wod-kan-co-gaz. Czy mogę ubiegać się o uzyskanie uprawnień „do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ?

Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Niestety wykonywanie prac fizycznych, nawet zgodnych z zakresem praktyki nie będzie zaliczone przez komisje. Tutaj bowiem bardziej chodzi o nadzór i kierowanie pracownikami i pracami, a nie samodzielne ich wykonywanie.

Witam. Czy po kursie i egzaminie mistrzowskim w zawodzie Monter sieci i instalacji sanitarnych można starać się o uprawnienia „do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” oczywiście w ograniczonym zakresie?

Jest taka możliwość, natomiast należy jeszcze pamiętać o odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej w tym zakresie. Dla uprawnień ograniczonych z tytułem mistrza są to 4 lata.

technik urządzeń sanitarnych posiada uprawnienia z 1972r miał możliwość robienia prostych projektów jak to wygląda dzisiaj przepis w tm temacie.

Aktualnie zdobywane uprawnienia dla techników pozwalają jedynie na zakres wykonawczy i to w ograniczonym zakresie. Tak więc obecnie jakiekolwiek projektowanie nie jest w tym wypadku możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.