Kategorie
Rodzaje Specjalności

Uprawnienia sanitarne

Uprawnienia sanitarne dają prawo do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne.

Uprawnienia sanitarne czyli uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych są niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na budowie ( jako kierownik budowy, projektant lub inspektor nadzoru ) instalacji i urządzeń sanitarnych oraz przy ich projektowaniu. Nadawane są przez organy PIIB inżynierom z odpowiednim wykształceniem, którzy odbędą praktykę zawodową oraz zdadzą specjalistyczny egzamin z przepisów prawa oraz praktyki zawodowej.

Zakres i rodzaje

uprawnienia sanitarne bez ograniczeń uprawniają posiadacza do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  • sieci i instalacje cieplne
  • sieci i instalacje wentylacyjne
  • sieci i instalacje gazowe
  • sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne

uprawnienia sanitarne w ograniczonym zakresie umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Wymagania

Do uzyskania uprawnień budowlanych sanitarnych wymagane jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz zależnej od niego praktyki zawodowej.

Uprawnienia sanitarne do projektowania bez ograniczeń wymagają ukończenia jednego z kierunków studiów drugiego stopnia:

  • energetyka
  • inżynieria środowiska
  • inżynieria naftowa
  • inżynieria gazownicza
  • wiertnictwo nafty i gazu

oraz odbycia rocznej praktyki projektowej i rocznej praktyki na budowie

Uzyskanie uprawnień sanitarnych do kierowania robotami bez ograniczeń także wymaga ukończenia jednego z wcześniej wskazanych kierunków studiów a także odbycia jeden i pół roku praktyki wykonawczej na budowie.

Wymagania odnośnie wykształcenia oraz praktyki zawodowej dla pozostałych zakresów uprawnień ( ograniczonych oraz w łączonym zakresie ) mogą być nieco inne.

Kto nadaje?

Nadawanie uprawnień w specjalności instalacje sanitarne należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Po uzyskaniu uprawnień należy złożyć wniosek o wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów ( PIIB ), który zrzesza wszystkie osoby z uprawnieniami budowlanymi.

Jak zdobyć?

Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nadają organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia i praktyki zawodowej. Kandydaci do uprawnień sanitarnych muszą przejść proces kwalifikacyjny oraz zdać specjalistyczny egzamin na uprawnienia budowlane sanitarne.

Egzaminy odbywają się dwa razy w roku na wiosnę oraz jesienią. W poszczególnych miastach wojewódzkich organizują je i przeprowadzają komisje kwalifikacyjne PIIB.

Egzamin składa się z części testowej ze znajomości przepisów oraz części ustnej. Do egzaminu w części testowej jako kurs bardzo przydatny będzie program do nauki.

Koszty

Ze zdobyciem uprawnień sanitarnych wiążą się znaczne koszty administracyjne. Zależnie od rodzaju uprawnień ( do projektowania lub kierowania lub oddzielne) koszty związane z kwalifikacją oraz egzaminem wynoszą od 1600 zł do 2200 zł.

Dodatkowo do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jako projektant, kierownik lub inspektor w zakresie obiektów i sieci sanitarnych konieczne jest coroczne ponoszenie opłat w wysokości prawie 500 zł. Opłata jest przeznaczona na składki członkowskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Co dają uprawnienia sanitarne

Posiadając uprawnienia sanitarne będziesz mógł pracować na stanowiskach wiążących się z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: sporządzaniu projektów urządzeń, sieci i instalacji jako projektant, kierować robotami przy budowie sieci  i urządzeń sanitarnych jako kierownik budowy lub kierownik robót. Nadzorowaniu robót instalacji i urządzeń jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.

30 odpowiedzi na “Uprawnienia sanitarne”

Ktoś mi powie z jakiej paki w polsce jakaś instytucja rości sobie prawo do wydawania uprawnień? skoro i tak obowiązuje prawo cywilne nakładające odpowiedzialność karną. Jakim prawem majster nie może sporządzić projektu na prostą instalacje w domku jednorodzinnym. Cechy zawodowe piękna sprawa, ale nie rozumiem dlaczego jakaś kolejna banda jest do utrzymania po zdobycia wykształcenia w tym kierunku.

Dobry wieczór,
Posiadam 7 lat doświadczenia w biurze projektowym, na stanowisku projektanta. Skończyłam Inżynierię chemiczną i procesową na I stopniu studiów, a Energetykę na II. Czy mogę starać się o uzyskanie uprawnień instalacyjnych (sanitarnych) bez ograniczeń oraz do kierowania robotami bez ograniczeń. Jakie dokumenty należy złożyć? Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

Kierunek energetyka jest na liście kierunków odpowiednich dla specjalności uprawnień w zakresie instalacji sanitarnych tak więc po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej jest szansa na zdobycie uprawnień.
Proszę zajrzeć do działu Wymagane dokumenty kwalifikacyjne https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagania/

Dzień dobry,

Czy można odbywać praktykę zawodową podczas prac w realizacjach fit-out w zakresie instalacji sanitarnych? Obecnie pracuję na stanowisku inżynier robót sanitarnych.

Jeżeli określenie fit out dotyczy aranżacji powierzchni i robót wykończeniowych i nie jest częścią robót budowlanych na które wydano pozwolenie na budowę to będzie ciężko z akceptacją przez komisję kwalifikacyjne. W praktyce zawodowej istotne jest by wykonywać obowiązki kierownika budowy lub robót podczas prac na terenie budowy ( praktyka wykonawcza). Natomiast takie prace mogą zostać uznane za niewystarczające.

Skończone technikum budowlane zawód technik budownictwa – kierunek utrzymanie zasobów budowlanych . Niestety bez matury. Czy można coś zrobić po tej szkole aby uzyskać jakieś uprawnienia nadzoru nad pracami sanitarnymi

Potrzebny będzie tytuł zawodowy technik budownictwa w tym wypadku. To jest minimum, na uprawnienia ograniczone sanitarne.

Witam jeśli w 2014 roku ukończyłem studia inżynierskie i magisterskie na kierunku TRANSPORT na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu ZUT w Szczecinie, a następnie w 2015 studia podyplomowe na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu kierunek Inżynieria Gazownicza: Sieci i instalacje wodne kanalizacyjne i gazowe to czy mogę teraz starać się o uzyskanie uprawnień sanitarnych o ograniczonym zakresie.

Niestety studia podyplomowe nic nie dają w kontekście zdobywania uprawnień budowlanych. Istotne są w tym wypadku jedynie odpowiednie kierunki studiów inżynierskich oraz magisterskich. Konkretne kierunki studiów dla specjalności sanitarnej można sprawdzić za pomocą naszego kalkulatora

Mam skończone technikum budowlane (5 letnie). Moje doświadczenie zawodowe to 11 lat jako geodeta (teren obsługa budów : kilometry sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, sieci cieplowniczej. Wiele przyłączy j.w. Obsługę budów hal przemysłowych, punkowanie słupów, pomiary suwnic itp. oraz wszelkiego rodzaju roboty biurowe (operaty). Od pół roku pracuje jako asystent kierownika budowy w branży kanalizacyjnej, wodociągowej. Czy jest możliwość by zaliczono mi cześć pracy jako geodeta do praktyk do uprawnień w ograniczonym zakresie ? Pozdrawiam

Niestety praktyka zawodowa geodety nie zostanie zaliczona. Zgodnie z przepisami wykonywane obowiązki powinny być ściśle związane ze specjalnością uprawnień o jakie ubiega się kandydat.

Witam.
Do uzyskania uprawnień sanitarnych wystarczy ukończyć drugi stopień studiów np. Inżynierię Środowiska czy kierunek pierwszego stopnia, inżynierskiego też jest istotny z punktu widzenia komisji?
Ukończyłem studia jako inżynier z automatyki i robotyki oraz magister z budowy maszyn. Chcę się przebranżowić i dostałem pozytywną opinię komisji rekrutacyjnej mojej uczelni abym mógł po tych kierunkach od razu rozpocząć studia z Inżynierii Środowiska na drugi stopniu.

Niestety tutaj w PIIB jest loteria. Generalnie ukończenie studiów II stopnia na odpowiednim kierunku powinno wystarczyć. W przepisach nawet nie ma mowy o studiach I stopnia w tym wypadku. Natomiast interpretacje PIIB są niestety „różne”.
Polecamy udać się na dyżur członka OKK i zapytać jak podchodzą do tego w Twojej izbie, gdzie będziesz składał dokumenty. Ewentualnie pozostaje także telefon do izby.

Dzień dobry jestem aktualnie na umowie asystent kierownika budowy, w tym czasie dodatkowo rysuję projekty, czy istnieje możliwość łączyć praktykę wykonawczą i projektową w sposób mieszany? np w marcu 2021 byłam na budowie a póżniej w kwietniu w biurze rysowałam projekt póżniej znów na budowie oczywiście terminy odbywania praktyk by sie nie nakładały? Proszę o informację. Czy musi być strkite rok ciągiem projektów i rok ciągiem na wykonawstwie? Gdzie się udac żeby przed złożeniem zweryfikować swój dziennik żeby na samym końcu nie okazało się ze mam złą umowę albo coś nie tak z praktykami bo szkoda czasu na to

Tak jest możliwość odbywania praktyki częściowo na budowie, a częściowo w biurze projektowym. Oczywiście nie będzie to miało wpływu na skrócenie wymaganego okresu praktyki, tak jak Pani wspomniała.
Pozostałe warunki praktyki powinny zostać także spełnione tak więc odpowiedni kierownik praktyki, stanowisko i zakres wykonywanych obowiązków.
Co do drugiej części pytania to niestety weryfikacja następuje w momencie złożenia dokumentów, a za to trzeba już niestety PIIB zapłacić. Są też dyżury członków OKK, gdzie bezpłatnie można zadać konkretne pytania. Natomiast sprawdzanie dokumentów kwalifikacyjnych już niestety się w to nie wlicza.

Witam,

Tytuł inżyniera uzyskałem w lipcu 2020 r. Pracowałem jako inżynier budowy od stycznia 2019 r. Czy okres pomiędzy rozpoczęciem pracy na budowie a uzyskaniem wykształcenia liczy się do praktyki budowlanej?

W takim wypadku praktyka powinna być liczona dopiero od uzyskania odpowiedniego wykształcenia dla danego rodzaju i zakresu uprawnień.

Dzień dobry,
posiadam tytuł inżyniera z kierunku inżynieria środowiska. Pracuję jako monter instalacji wod-kan-co-gaz. Czy mogę ubiegać się o uzyskanie uprawnień „do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ?

Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Niestety wykonywanie prac fizycznych, nawet zgodnych z zakresem praktyki nie będzie zaliczone przez komisje. Tutaj bowiem bardziej chodzi o nadzór i kierowanie pracownikami i pracami, a nie samodzielne ich wykonywanie.

Witam. Czy po kursie i egzaminie mistrzowskim w zawodzie Monter sieci i instalacji sanitarnych można starać się o uprawnienia „do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” oczywiście w ograniczonym zakresie?

Jest taka możliwość, natomiast należy jeszcze pamiętać o odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej w tym zakresie. Dla uprawnień ograniczonych z tytułem mistrza są to 4 lata.

technik urządzeń sanitarnych posiada uprawnienia z 1972r miał możliwość robienia prostych projektów jak to wygląda dzisiaj przepis w tm temacie.

Aktualnie zdobywane uprawnienia dla techników pozwalają jedynie na zakres wykonawczy i to w ograniczonym zakresie. Tak więc obecnie jakiekolwiek projektowanie nie jest w tym wypadku możliwe.

Udzielona odpowiedź jest niejasna gdyż dotyczy uprawnień aktualnie zdobywanych ( i nie określa od jakiej daty obowiązują). Pytanie natomiast dotyczyło uprawnień wykonawczych (do kierowania i nadzorowania robót) wydanych w 1972 r, które to uprawnienia uprawniały również do wykonywania prostych projektów. Jak to wygląda obecnie tj w 2021 roku?.

Niestety prawo od tego czasu istotnie się zmieniło. Przede wyszkim nie ma aktualnie definicji „prostych projektów”. Można by tutaj jedynie doszukiwać się analogii do obecnie obowiązujących uprawnień w ograniczonym zakresie, ale jednoznaczne uznanie zakresu raczej nie wchodzi w grę.
Obecnie izby nie pozwalają nawet takim osobom podbijać praktyki zawodowej, argumentując niezgodnością zakresu takich uprawnień z obecnie obowiązującymi.
W razie wątpliwości najlepszą drogą jest złożenie oficjalnego wniosku do izby o wyjaśnienie zakresu posiadanych uprawnień. Izba ma taki ustawowy obowiązek wyjaśniania takich sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.