Kategorie
Wymagania

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Regulamin i procedura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla obywateli krajów członkowskich UE oraz innych odpowiednich, którzy nabyli na terenie swoich krajów ojczystych uprawnienia odpowiadające polskim uprawnieniom budowlanym wymienionym w ustawie Prawo budowlane.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacyjnych prowadzone jest przez Krajową Radę PIIB na pisemny wniosek zainteresowanego i wymaga wniesienia opłaty. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku Krajowa Rada dokonuje jego wstępnej weryfikacji formalnej. W przypadku braku zastrzeżeń informuje wnioskodawcę o jego przyjęciu, a w przypadku braków formalnych nakazuje ich usunięcie.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zawiera:

 1. imię (imiona), nazwiska, datę i miejsca urodzenia wnioskodawcy obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy w którym wnioskodawca uzyskał kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa
 2.  dane do kontaktu
 3. określenie zawodu regulowanego, do wykonywania którego mają być uznane kwalifikacje zawodowe
 4. informację o posiadanych kwalifikacjach zawodowych lub uprawnieniach do
  wykonywania zawodu
 5. informację o ukończeniu kształcenia regulowanego
 6. wykaz dokumentów dołączanych do wniosku

do wniosku należy dołączyć także:

 1. dokument potwierdzający obywatelstwo wnioskodawcy
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiadających uprawnieniom budowlanym w Polsce w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt 1-4 ustawy – Prawo budowlane
 3. zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy zawierające:
  • wyszczególnienie projektów obiektów budowlanych, wyszczególnienie obiektów budowlanych, nazwy i adresy obiektów
  • kubaturę i powierzchnię obiektów, o których mowa w ust. powyżej
  • charakterystykę, konstrukcję obiektu budowlanego, wyszczególnienie wykonanych prac projektowych lub robót budowlanych
  • okres praktyki zawodowej w odniesieniu do obiektu budowlanego (od-do)
  • charakter czynności oraz wskazanie pełnionych funkcji technicznych
 4. zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że wnioskodawcy nie zawieszono prawa do wykonywania działalności bądź nie zakazano mu wykonywania zawodu, złożone nie później niż 3 miesiące od daty jego wydania
 5. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Tłumaczenie dokumentów

Wnioski, pisma i dokumenty w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji należy składać w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego, posiadającego prawo wykonywania zawodu na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. – o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających
dane dotyczące imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy,
obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy.

Przebieg postępowania

W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, Prezes Krajowej Rady powołuje 3-osobowe zespoły weryfikacyjne. Powołując zespół weryfikacyjny Prezes Krajowej Rady wyznacza z jego składu przewodniczącego i sekretarza. Wnioski w sprawie uznania kwalifikacji wpływające do Krajowej Rady, są kierowane do zespołu weryfikacyjnego.
Po otrzymaniu kompletnego, wniosku zespół weryfikacyjny dokonuje jego merytorycznej
oceny. Zespół weryfikacyjny przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę wyjaśniającą, sprawdzającą znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Rozstrzygnięcia zespołu weryfikacyjnego zapadają zwykłą większością głosów. W razie braku większości decyduje głos przewodniczącego zespołu weryfikacyjnego.

Przewodniczący zespołu weryfikacyjnego, w razie wątpliwości, może zwrócić się do
Krajowej Rady o wystąpienie do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej o opinię, czy ukończone przez wnioskodawcę zagraniczne studia wyższe mogą być uznane w Polsce za równorzędne.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów w zakresie kształcenia, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, przewodniczący zespołu weryfikacyjnego zwraca się do Krajowej Rady z wnioskiem o wystąpienie do właściwych organów państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska o potwierdzenie autentyczności dokumentów lub potwierdzenie spełnienia wymogów w zakresie kształcenia.

Z postępowania weryfikacyjnego sporządza się protokół. Przewodniczący zespołu
weryfikacyjnego przekazuje niezwłocznie protokół Krajowej Radzie. W protokole zespół weryfikacyjny stwierdza, czy wnioskodawca spełnia warunki uznania kwalifikacji określonych we wniosku.

Staż adaptacyjny lub test umiejętności

W przypadku, gdy zakres kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego do wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różnią się w sposób zasadniczy lub jeżeli zakres wykonywanego przez wnioskodawcę w jego państwie zawodu różni się znacząco od zakresu wykonywania tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a kształcenie lub szkolenie wymagane w państwie wnioskodawcy różni się znacząco od kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi skład orzekający Krajowej Rady może stosując przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r. poz. 65) może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, jeżeli wiedza nabyta przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego nie pozwoliła na zrównoważenie różnic programowych kształcenia i szkolenia wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakończenie postępowania

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji powinno zakończyć się wydaniem decyzji nie później niż w terminie trzech miesięcy od złożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów.
Jeżeli wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg terminu zakończenia postępowania ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez Krajową Radę oceny nabytych umiejętności w trakcie stażu adaptacyjnego lub oceny wykazanych umiejętności w toku testu umiejętności.

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji skład orzekający Krajowej Rady, powoływany przez Prezesa Krajowej Rady, uznaje lub odmawia w formie decyzji administracyjnej uznania kwalifikacji zawodowych.
Od decyzji przysługuje zainteresowanemu wniosek do Krajowej Rady o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku uznania kwalifikacji zawodowych Krajowa Rada zobowiązuje wskazaną przez wnioskodawcę okręgową izbę inżynierów budownictwa do dokonania wpisu wnioskodawcy na listę członków okręgowej izby, gdy wnioskodawca posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Koszty postępowania

Koszt postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych uzależniony jest od wysokości ustawowego minimalnego wynagrodzenia o pracę. Aktualnie łączny koszt postępowania o uznanie kwalifikacji wynosi 787,5 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *