Kategorie
Rodzaje Specjalności Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia architektoniczne dają możliwość projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu budowlanego.

Uprawnienia architektoniczne czyli uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej są warunkiem koniecznym do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy projektowaniu obiektów budowlanych jako architekt oraz kierowaniu robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektów. Uprawnienia architektoniczne wymagane są także do sprawowania nadzoru autorskiego, sprawdzania projektów budowlanych oraz wykonywania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Uprawnienia architektoniczne po spełnieniu określonych w odpowiednich aktach prawnych warunków nadaje Izba Architektów RP.

Zakres i rodzaje

Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń – umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu

Uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie – nadają ich posiadaczowi możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej

Wymagania

Aby uzyskać uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. Dodatkowo wymagane jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej praktyki zawodowej na budowie.

Do uzyskania uprawnień architektonicznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń także potrzebne będzie ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura oraz odbycie półtora-rocznej praktyki na terenie budowy.

Alternatywnie można także ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunkach wcześniej wspomnianych. Natomiast w takim wypadku potrzebne będzie jednak trzy lata praktyki na budowie.

Jak zdobyć uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia w specjalności architektonicznej nadawane są przez komisje kwalifikacyjne Izby Architektów IARP. Warunkiem koniecznym uzyskania uprawnień jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz odbycie wymaganej praktyki zawodowej wymienionych wcześniej w artykule. Następnie należy złożyć odpowiednie dokumenty kwalifikacyjne, do właściwej okręgowej komisji oraz przejść proces weryfikacji. Ostatnim etapem jest zdanie egzaminu na uprawnienia architektoniczne.

Egzaminy organizowane są przez IARP dwa razy w roku w sesjach lato oraz zima. Odbywają się we wszystkich okręgowych izbach architektów. Egzamin składa się z części testowej związanej ze znajomością przepisów prawa oraz części ustnej, podczas której badane są praktyczne umiejętności i kompetencje kandydata.

Opłaty i koszty

Ubieganie się o uprawnienia architektoniczne wymaga znacznego wkładu finansowego. Sam koszt postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzenia egzaminu, w zależności od zakresu uprawnień w 2019 roku wynosi od 1870 zł do 2810 zł, co jest już znaczną kwotą.

Dodatkowo dochodzą coroczne koszty związane z członkostwem w okręgowej izbie architektów oraz wymaganym ubezpieczeniem OC, które w 2019 wynoszą 80 zł miesięcznie czyli 960 zł rocznie.

Co dają uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia architektoniczne umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie architektury. Najbardziej prestiżową oraz intratną funkcją jest stanowisko głównego projektanta obiektów budowlanych, co wiąże się z dużymi zarobkami ale i odpowiedzialnością. Mniej popularnymi funkcjami są kierowanie robotami w zakresie architektury jako kierownik robót oraz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podsumowując posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie architektury umożliwia zajmowanie wielu prestiżowych stanowisk w dziedzinie budownictwa, ale wiąże się też z koniecznością posiadania specjalistycznego wykształcenia oraz minimum kilkuletniej praktyki w zawodzie architekta.

76 odpowiedzi na “Uprawnienia architektoniczne”

Witam.
Posiadam ukończone studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo.
Czy mogę ubiegać się jednocześnie o nadanie uprawnień architektonicznych w ograniczonym zakresie i konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń?
Czy jest możliwe w takim przypadku odbywanie jednocześnie praktyki zawodowej do specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej jeśli patronami byłby by dwie osoby tj. konstruktor i architekt?

Wszystko tutaj zależy od okoliczności. Jeżeli mówimy o praktyce w pełnym wymiarze godzin (8/h dziennie) razy dwie praktyki to mało prawdopodobne jest by taka praktyka nie wzbudziła podejrzeń.
Maksymalnie na co można sobie pozwolić w tym wypadku do 1x praktyka na pełny etat + dodatkowo pół etatu w ramach drugiej specjalności.

Dla praktyki wykonawczej na budowie może być taki sam więc tutaj jeden kierownik może podpisać taką praktykę dla dwóch specjalności.

Dzień dobry,
Posiadam tytuł mgr inż. arch. po architekturze i urbanistyce i zastanawiam się nad założeniem działalności jednoosobowej, w ramach której w modelu b2b współpracowałbym z biurem projektowym nad koncepcjami i opracowywaniem dokumentacji. Czy taka forma pracy może zostać uwzględniona na poczet wymaganej praktyki?

Witam,
chce robić uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jak wygląda długość praktyki budowlanej?
1 rok to 52 tygonie, wiec 1,5 roku proporcjonalnie to 78 ?

Dziękuję za odpowedz. Pozdrawiam!

Witam, chcąc ubiegać się o uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jakiś jest długość odbywanych praktyk budowlanych? Bez zmian 2 lata kalendarzowe czyli rok praktyk zawodowych?

Aktualnie rok praktyki projektowej i półtora roku praktyki na budowie. Informacja taka jest na górze artykułu 😉

Kto powinien potwierdzić odbicie praktyki na budowie dla specjalności architektonicznej – jeżeli ma być to „osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane”?

Dla uprawnień w specjalności architektonicznej praktykę na budowie może podpisać osoba z uprawnieniami architektonicznymi lub konstrukcyjno-budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi.

Dzień dobry, czy mając tytuł inż mgr budownictwa i mgr architekta można ubiegać się o uprawnienia architektoniczne?

Niestety IARP wymaga aby zarówno kierunek studiów I i drugiego stopnia był odpowiedni. Za odpowiedni niestety uważa się jedynie kierunek architektura lub architektura i urbanistyka.

Kro obecnie może pełnić funkcję kierownika robót w zakresie architektury krajobrazu?
Jakie obecnie uprawnienia na to pozwalają? Czy osoba mająca uprawnienia konstrukcyjno – budowlane może być takim kierownikiem?

Dzień dobry
Ukończyłem studia. Aktualnie mam umowę o pracę na pełny etat na troszkę ponad rok w firmie budowlano-remontowej. Umowa określa moje stanowisko jako „Pracownik Budowlany”. Czy tak zawarta umowa zaliczona zostanie jako roczną praktyka na budowie?
Pozdrawiam Daniel

Pracownik budowlany to stanowisko kojarzone z wykonywaniem obowiązków pracownika fizycznego, a nie wykonywaniem zadań związanych z zarządzaniem i nadzorem. Ostatecznie liczy się zakres obowiązków natomiast w tym wypadku ciężko będzie udowodnić przed komisją że były one właściwie.
Jeżeli jest możliwość warto takie stanowisko zmienić. Tutaj więcej informacji o tym jakie stanowiska są akceptowane: https://uprawnieniabudowlane.pl/miejsca-i-formy-odbywania-praktyki-zawodowej/#miejsca-odbywania-praktyki-zawodowej

Dzień dobry mam wyksztalcenie technik architekt. Znalazłem lakoniczna odpowiedź że tak naprawdę ktoś posiadający taki zawód może zajmować się tylko projektowaniem obiektów zagrodowych, czy tylko, bo nawet u źródła nie mogłem dowiedzieć się niczego szczególnego.
Czy koszt uzyskania takich uprawnień jest identyczny jak tych bez ograniczeń?

Technik architekt, czyli dawny kreślarz. Nie pełni samodzielnych funkcji w budownictwie. Innymi słowy jest to osoba pracująca w zespole nie zajmująca się projektowaniem. Zajmuje się rysowaniem, kreśleniem, opisywaniem, itp itp itp

Witam,
Czy posiadając inżyniera oraz magistra po kierunku architektura i urbanistyka mogę ubiegać się o uprawnienia do kierowania budową kubaturową i czy fakt że jest to architektura a nie budownictwo ogranicza kubaturę budynków które mogłabym prowadzić ? Czy będę mogła pełnić funkcje techniczne na budowie (np. kierownika budowy) w takim samym stopniu jak absolwenci budownictwa? Czy będę mogła prowadzić tylko obiekty mniejsze?

Kluczowe w tym wypadku jest rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych co oczywiście wiąże się z posiadanym wykształceniem.
Zarówno osoba z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jak i architektonicznej może kierować budową. W przypadku uprawnień architektonicznych do nadzorowania robót konstrukcyjnych potrzebny będzie jednak dodatkowo kierownik robót z uprawnieniami kb.
Zakres uprawnień KB https://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-konstrukcyjno-budowlane/
Zakres uprawnień architektonicznych: https://uprawnieniabudowlane.pl/uprawnienia-architektoniczne-architekta/

Dzień dobry,
Mam dwa pytania:
1. Czy w przypadku, gdy ukończyłam studia magisterskie na kierunku Architektura na uczelni zagranicznej – TU Delft w Holandii – konieczna jest nostryfikacja dyplomu w Polsce?
2. Czy sprawując nadzory na budowie, do której projekt koncepcyjny i wykonawczy robiłam w biurze architektonicznym w którym jestem zatrudniona na umowie o dzieło, mogę otrzymać podpis w zestawieniu praktyk od kierownika budowy, z którym nie łączy mnie żadna umowa formalna?

1. Tak w związku z tym, iż wykształcenie uzyskano za granicą konieczne będzie przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej w Polsce.
2. Jeżeli mówimy o sprawowaniu nadzoru autorskiego, to w takim wypadku raczej kierownikiem praktyki powinien być główny projektant, który realnie sprawuje taki nadzór na takiej budowie. W takim wypadku kandydat jest jego asystentem i nie jest potrzebna żadna umowa gdyż pracodawca się nie zmienia.

Dzień dobry,
Zwracam się z pytaniem czy aby założyć i prowadzić firmę zajmującą się projektowaniem i wykonywaniem obiektów małej architektury typu: altany, pergole, wiaty śmietnikowe potrzebne są uprawnienia architektoniczne lub konstrukcyjno-budowlane?

Do budowy pergoli altany itp nie jest konieczne pozwolenie na budowę. Nie jest też wymagany projekt. Jest to traktowane tak jak karmnik. Chyba, że altana przekracza 35m2

Dzień dobry,
Czy jeśli chciałbym otworzyć firmę zajmującą się wykonaniem i montażem obiektów ze stali małej architektury m.in. prostych altan, pergoli czy wiat śmietnikowych będę potrzebował uprawnień architektonicznych lub konstrukcyjno-budowlanych?

Budowa obiektów małej architektury wymaga jedynie zgłoszenia gdy są wykonywane w miejscach publicznych. W pozostałych przypadkach nie jest wymagane zgłoszenie ani pozwolenie, a co za tym idzie nie ma potrzeby posiadania uprawnień budowlanych w takich wypadkach.

Dobry wieczór, czy zapis 'w odniesieniu do archutektury obiektu o kubaturze do 1000m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej’ oznacza że taka osoba może jedynie projektować lub kierować obiektami wiejskimi?

Witam,

Obecnie pracuję w biurze, w którym ściśle współpracują ze sobą dwie firmy o różnych nazwach i właścicielach: jedną prowadzi konstruktor, drugą architekt. Jestem zatrudniona w firmie, którą prowadzi konstruktor, choć faktycznie wykonuję pracę dla obu. Chciałam się spytać czy robiąc praktykę na uprawnienia architektoniczne muszę być zatrudniona w firmie, którą prowadzi architekt?

Moje imię i nazwisko jest umieszczane na projektach firmy architekta, w której nie jestem zatrudniona (w tabelkach zawsze jako projektanci widnieją właściciele obu firm- z podziałem na specjalności), architekt potwierdzi i podbije mi wszystkie oświadczenia. Zastanawiam się tylko czy muszę być bezpośrednio związana stosunkiem pracy z architektem, czy wystarczy, że moje nazwisko będzie umieszczone na rysunkach, razem z nazwiskiem architekta oraz nazwiskiem mojego szefa, który jest konstruktorem.

Pozdrawiam

Jeżeli dane kandydata będą umieszczone w tabelkach na projekcie oraz praktykę zawodową potwierdzi projektant z odpowiednimi uprawnieniami to nie powinno być problemów z uznaniem takiej praktyki zawodowej.

Dzień dobry,
Czy projekty koncepcyjne (konkursowe) wykonane w biurze architektonicznym również wliczają się do teczki projektowej składanej komisji oceniającej kandydata ubiegającego się o uprawnienia architektoniczne?
Czy praca nad projektami koncepcyjnymi wlicza się do praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień?

Witam,
chcialabym sie ubiegac o uprawnienia architektoniczne, ale ze ukonczylam studia I i II stopnia na kierunku budownictwo, z tego co czytam, moge tylko z ograniczeniami…
Na razie satysfakcionuje mnie i to, ale moj problem jest inny. Pracuje od 6 lat w biurze projektowym ( gdzie rowniez wychodze na teren budowy) ale za granica, konkretnie w Niemczech.
Jak liczona jest wtedy taka praktyka? I czy w ogole sie kwalifikuje?

Witam,
Czy typ umowy z pracodawcą np. umowa o dzieło jest również zaliczany do zdobycia uprawnień? Jak w takim przypadku wliczany jest czas pracy? (przy pracy przykładowo 10h/dzień)

Powinien być zaliczony każdy typ umowy cywilno-prawnej, w tym również o dzieło. W przypadku braku określenia pracochłonności w godzinach, najlepiej by określił ( zatwierdził ) ją kierownik praktyki.
Nie ma raczej sensu wpisywać więcej niż 8 godzin /dziennie ( standardowy czas pracy ) gdyż komisje i tak bardziej podejrzliwie patrzą na taki rodzaj zatrudnienia.

Dzień dobry,
Chciałabym się dowiedzieć czy dopuszcza się robienie stażu na budowie w pełnym lub nie pełnym wymiarze godzin przy umowie na zlecenie i pracę na pełen etat w innej pracy nie związanej z stazem w biurze? Czy komisja ma prawo podważyć taki staż jeśli pracuje np. na dwa etaty?

Tak, komisje zwykle dopuszczają praktykę na dodatkowy etat. Jednak wtedy maksymalnie zaliczane jest do 4 godzin takiej praktyki dziennie.

Witam. Na niektórych forach internetowych można spotkać informacje, że aby uzyskać uprawnienia trzeba skończyć studia magisterskie a następnie jeszcze 3 letnią praktykę i dopiero można zdawać egzamin. Skąd może brać się ta nieścisłość? Oraz – czy praktyki można odbywać podczas studiów magisterskich ? Jak one się wtedy liczą?
Będę wdzięczna za odpowiedź.

Witam,
Czy jedynym sposobem na własną działalność polegającą na projektowaniu obiektów architektonicznych jest zdobycie uprawnień po studiach architektonicznych?
Czy można te same uprawnienia uzyskać po studiach budowlanych?

Niestety obecnie jedynymi kierunkami, które umożliwiają ubieganie się o zdobycie uprawnień architektonicznych są: architektura lub architektura i urbanistyka.

Dzień dobry,

A w drugą stronę? mam ukończone studia na kierunku budownictwo z tytułem magistra, mam również uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, czy można się starć uzyskać uprawnienia architektoniczne? albo czy można zrobić najpierw uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania a potem uprawnienia architektoniczne?

Do uprawnień architektonicznych potrzebne będzie ukończenie studiów na kierunki architektura lub architektura i urbanistyka i to zarówno I jak i II stopnia.

Zgodnie z prawem budowlanym można uzyskać uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie po skończeniu II stopnia studiów pokrewnych. Budownictwo do takich należy.

Dzień dobry,
mam kilka pytań :
1. czy praktyki na budowie i w biurze projektów mogą odbywać się w jednym czasie ?
2. czy jest konieczne zatrudnienie na etacie w czasie praktyk ?
3. Czy praktyki w czasie studiów lub przed uzyskaniem dyplomu magistra są dopuszczalne ?
4. co z projektami – dokumentacjami, przy których brałem udział w pracowni projektowej w okresie studiów ?

Jak rozumieć
2. Liczy się każdy rodzaj umowy cywilno-prawnej, najlepiej by zawarto ją pisemnie
Tzn
Że umowa może być ustna??
I czy istnieje jakiś rodzaj umowy nieodpłatnej tzn stażu lub praktyki w firmie budowlanej?
Pracuje w firmie architektonicznej i moi pracodawcy nie chcą mi podpisać żadnych praktyk i kazali załatwić sobie praktyki na budowie
A ustawa mówi że staże absolwencie to max 3msc i nie można ponowić stażu w tej samej firmie

Tak umowa także może być ustna, jednak na potrzeby praktyki zawodowej oraz prawdopodobnie każdej innej najlepiej by zawierać ją na piśmie.

Do praktyki można stosować umowę zlecenie lub o dzieło – bez wynagrodzenia.
Nie ma natomiast wymagań by była ona bezpłatna – praktykę można odbywać w ramach drugiego etatu lub jego części.

Dzień Dobry
Takie pytanie.
Posiadam:
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych, kierunek Budownictwo w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich; z tytułem inżyniera.
2. Dyplom ukończenia uzupełniających studiów magisterskich, kierunek Budownictwo w zakresie technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie; z tytułem magistra inżyniera.
3. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do projektowania i kierowania.

Czy jest możliwe uzyskanie uprawnień architektonicznych do projektowania bez ograniczeń po odbyciu studiów uzupełniających architektonicznych, czy jest konieczność odbycia pełnych studiów: inżynierskich i potem magisterskich.

Proszę o fachową odpowiedź.

Aktualnie niestety IARP akceptuje jedynie wykształcenie I i II stopnia zdobyte na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. Studia na kierunku budownictwo nic tutaj niestety nie dają. Tak samo jak posiadane już uprawnienia budowlane. Jedynym rozwiązaniem jest ukończenie studiów w zakresie architektury.
Więcej informacji: uprawnienia architektoniczne po budownictwie

Dzień dobry, jestem inżynierem architektury krajobrazu, poszukują informacji, jak to jest w przypadku tego zawodu. Czy mogę założyć firmę projektującą ogrody? Wiem, że nie mogę sama projektować altan, nawierzchni, ale czy jeżeli będę zlecać takie projekty firmie z uprawnieniami, czy projekt ogrodu mogę wykonać samodzielnie? Jak to jest z wykonawstwem? Gdzie szukać informacji? Będę wdzięczna za pomoc

Zawód architekt krajobrazu nie jest w obecnym stanie prawnym regulowany w przepisach, tak więc tutaj kluczowe będzie wiedza i doświadczenie w tym zakresie.

Witam.
Jestem z wykształcenia mgr inż architektem krajobrazu i posiadam również dyplom inż gospodarki przestrzennej czy z wiazku z tym mogę ubiegać się o jakiekolwiek uprawnienia chociażby w ograniczonym zakresie?

Jeżeli mówimy o uprawnieniach w specjalności architektonicznej to na chwile obecną niestety nie.

Witam.
Czy istnieje możliwość zdobycia uprawnień architektonicznych tylko i wyłącznie na konstrukcje drewniane?
Czy nie ma takiego podziału?
Pozdrawiam.

Witam,
Czy można się starać o uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń po ukończeniu pierwszego stopnia studiów na kierunku architektury wnętrz, a drugiego stopnia na kierunku architektury?
Studia Magisterskie są na państwowej uczelni ukończone.

IARP wymaga by kierunek studiów I i II stopnia były zgodnie i odpowiadały wymaganiom z rozporządzenia. Tak więc architektura wnętrz się nie kwalifikuje.

Dzień Dobry
Posiadam tytuł technika architekta czy mogę starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie co do projektowania?

Tytuł technika umożliwia jedynie ubieganie się o uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalności.

podbijam pytanie Moniki!
Czy warto ubiegać się o uprawniania w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ??
Co tak na prawdę dają mi te uprawnienia?

Czy warto ubiegać się o uprawniania w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ??

Dzień dobry,
zwracam się z pytaniem czy mając dyplom inżyniera budownictwa i magistra architektury mogę ubiegać się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń i do projektowania bez ograniczeń? czy muszę jeszcze uzyskać dyplom magistra budownictwa?

Niestety dla projektowych uprawnień bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlane potrzebne będzie ukończenie II stopnia studiów na kierunku budownictwo.

Witam, czy po skończeniu architektury I stopnia w specjalności ochrona i konserwacja zabytków oraz architektury i urbanistyki II stopnia mogę ubiegać się o uprawnienia architektoniczne nieograniczone ? Czy wybór specjalności podczas studiów nie ma wpływu do uprawnień ?

W przypadku IARP wybór kierunku studiów ma bardzo duże znaczenie. IARP wymaga by kierunki studiów I i II stopnia były zgodne i mogą to być jedynie architektura lub architektura i urbanistyka.

Witam,
Mam pytanie czy praktykę zawodową można odbyć w kilku etapach? np. pół roku w jednym biurze architektonicznym, pół roku w drugiej firmie? Czy taka praktyka będzie zaliczona jako roczna?

Tak, można praktykę odbywać etapami w różnych firmach i przy różnych projektach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.