Kategorie
Uprawnienia architektoniczne

Praktyka projektowa i wykonawcza na uprawnienia architektoniczne

Do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wymagane jest odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu oraz/lub na terenie budowy. Wymagany okres praktyki zawodowej ustalany jest w oparciu o posiadane wykształcenie kandydata oraz rodzaj ( projektowe, wykonawcze, łączone ) zakres (bez ograniczeń lub ograniczone ) uprawnień o jakie się ubiega. Wymagany czas praktyki podano w tabeli czasów praktyk.

Uprawnienia architektoniczne – praktyka projektowa

Praktyka zawodowa przy projektowaniu powinna polegać na bezpośrednim i zgodnym z regulacjami wewnętrznymi Izby Architektów RP uczestnictwie w pracach projektowych przy sporządzaniu projektów budowlanych oraz spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Do praktyki projektowej można także zaliczyć czynności polegające na:

  • wykonaniu inwentaryzacji,
  • udziale w projektowaniu koncepcji architektonicznej lub wykonaniu innych opracowań projektowych poprzedzających projekt budowlany

pod warunkiem, że czynności te bezpośrednio związane są z wykonywaniem na ich podstawie praktyki przy sporządzaniu projektu budowlanego i nie przekraczają łącznie 20 procent czasu odbytej praktyki.

W procesie kwalifikacji komisja ocenia różnorodność tematyczną, stopień złożoności opracowań projektowych oraz zakres wykonywanych czynności, które to czynniki decydują o uznaniu praktyki za odpowiednią.

Uprawnienia architektoniczne – praktyka wykonawcza

Praktyka zawodowa na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych o różnorodnym charakterze, pozwalających na zapoznanie się z możliwie pełnym cyklem realizacji inwestycji oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, w szczególności przy wznoszeniu budynku lub jego części oraz powinna spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Do praktyki zawodowej na budowie można zaliczyć także:

  • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego
  • pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych
  • pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych

Dwa lata pracy przypadku wyżej wymienionych czynności uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie, co oznacza dwukrotne wydłużenie wymaganego okresu praktyki w tym wypadku.

Praktykę na budowie, polegającą na pełnieniu funkcji technicznej związanej z kierowaniem procesami budowlanymi, może nadzorować kierujący praktyką kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kierownik praktyki

Praktyka zawodowa du uprawnień architektonicznych wymaga potwierdzenia przez osobę kierującą praktyką, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę czynnych członków samorządu zawodowego architektów lub inżynierów budownictwa przez cały okres trwania praktyki budowlanej. Przez odpowiednie uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia odpowiadające swym rodzajem i zakresem uprawnieniom, o nadanie których ubiega się wnioskodawca w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  • kierownik nadzorujący praktykę projektową powinien posiadać uprawnienia w specjalności architektonicznej
  • kierownik praktyki wykonawczej może posiadać uprawnienia w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdź kto może zostać kierownikiem praktyki zawodowej.

Praktyka projektowa i wykonawcza w tym samym czasie

Praktyka zawodowa w projektowaniu oraz praktyka zawodowa na budowie mogą odbywać się w tym samym czasie, jednak okres, w którym trwają, nie może być krótszy niż przewiduje ustawa Prawo Budowlane dla każdego rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych. Jeden rok praktyki zawodowej oznacza 52 tygodnie odbytej praktyki liczonej jako 5 dni po osiem godzin dziennie tj. 40 godzin tygodniowo odbytej praktyki zawodowej, bez względu na formę umowy, w ramach której odbywana jest praktyka. Jak rozliczać czas pracy podczas praktyki?

Komisja kwalifikacyjna może weryfikować praktykę

Okręgowa komisja kwalifikacyjna, może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo do autora projektu lub inwestora o przedstawienie prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegającą się o uprawnienia budowlane.

Częste pytania dotyczące praktyki

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową?

Jak dokumentować praktykę?

Patron praktyki zawodowej – jaką praktykę może nadzorować?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *