Ustny egzamin przeprowadzany jest bezpośrednio po egzaminie pisemnym, lub w kolejnych dniach w zależności od ilości zdających. Jego przebieg określono w uchwalonym przez IARP regulaminie postępowania kwalifikacyjnego.

Zakres egzaminu ustnego

Zestaw pytań na egzamin ustny składa się z 5 pytań egzaminacyjnych. Trzy pytania znajdują się w losowanym zestawie, natomiast kolejne dwa dotyczą pracy projektowej oraz praktyki budowlanej i są zadawane bezpośrednio przez komisję egzaminacyjną.

Dodatkowo komisja egzaminacyjna może zadać maksymalnie trzy pytania pomocnicze, które zakresem związane są z otrzymanym wcześniej zestawem pytań.

Zestawy zawierają pytania z zakresu:

  • umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa
  • umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy odbywaniu praktyki zawodowej
  • zakresu uprawnień specjalności architektonicznej
  • wykonania zadania projektowego lub rozwiązania zagadnienia związanego z zakresem prowadzenia robót budowlanych lub budowy w specjalności architektonicznej

Czas trwania egzaminu i wymagany wynik

Egzamin ustny trwa maksymalnie do 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się do odpowiedzi.

Warunkiem zdania egzaminu jest odpowiedź na wszystkie spośród 5 pytań egzaminacyjnych, z tym że jedna z odpowiedzi może być niepełna.

Wynik części ustnej egzaminu ustalany jest przez komisję w formie głosowania ze zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Dodatkowe informacje

  • Podczas przygotowania się do egzaminu można posługiwać się posiadanymi tekstami aktów prawnych, normami oraz Eurokodami w formie drukowanej lub udostępnionymi przez komisję egzaminacyjną.
  • Odpowiedź kandydata nie może polegać na czytaniu ” z kartki”. Bardziej powinno to być omówienie i skomentowanie wcześniej przygotowanych notatek oraz rysunków.
  • Podczas egzaminu zabronione jest korzystanie z niedozwolonej pomocy oraz  porozumiewanie się z innymi zdającymi – co może powodować zakończenie egzaminu ze skutkiem negatywnym.
  • Porady zdających z ostatnich lat – link
  • Pytania z poprzednich egzaminów – link
  • Program do nauki na egzamin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here