Kategorie
Wymagania

Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane

Na czym polega postępowanie kwalifikacyjne o uprawnienia budowlane i z jakich etapów się składa? Wymagane dokumenty i procedury formalne jakie należy spełnić.

Postępowanie kwalifikacyjne to procedura formalno-administracyjna umożliwiająca zainteresowanym kandydatom ubieganie się o uprawnienia budowlane. Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego umożliwia przystąpienie do egzaminu, a jego zaliczenie skutkuje nadaniem uprawnień budowlanych. Kwalifikacja odbywa się według procedur określonych w Ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne – etapy

Postępowanie kwalifikacje o nadanie uprawnień budowlanych składa się z dwóch głównych etapów:

  1. kwalifikowania wykształcenia kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane, jako odpowiedniego lub pokrewnego oraz weryfikacja odbytej przez niego wymaganej praktyki zawodowej;
  2. przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej (egzamin pisemny i egzamin ustny)

Jak przebiega postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane

1. Złożenie wniosku kwalifikacyjnego

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego następuje w momencie złożenia wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w okręgowej komisji kwalifikacyjnej, zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. W szczególności ważne są dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz przebieg odbytej praktyki zawodowej.

Proces kwalifikacji do uprawnień budowlanych jest płatny. Do kompletu wymaganych dokumentów, należy dołączyć potwierdzenie zapłaty I raty za postępowanie kwalifikacyjne.

2. Komisja kwalifikacyjna weryfikuje wniosek kandydata

Okręgowa komisja kwalifikacyjna analizuje złożony wniosek oraz pozostałe dokumenty pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności, wzywa w drodze postanowienia osobę ubiegającą się o uprawnienia, do ich uzupełnienia w terminie 30 dni.

Dodatkowo okręgowa komisja kwalifikacyjna, w razie wątpliwości co do przebiegu odbytej przez kandydata praktyki zawodowej, ma możliwość jej dodatkowej weryfikacji, za pomocą innych uczestników procesu budowlanego lub odpowiednich organów.

Komisja wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez egzaminu w wypadku:

  • nieuzupełnienia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie;
  • uznaniu posiadanego wykształcenia lub odbytej praktyki zawodowej przez kandydata, za niezgodne z obowiązującymi wymaganiami;
  • stwierdzenia nieprawdziwych informacji w dokumentach związanych z praktyka zawodową;

Decyzja odmowna kończy postępowanie w sprawie uzyskania uprawnień budowlanych. W razie wątpliwości, kandydat ma możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień oraz sprzeciwu do tej decyzji na drodze postępowania odwoławczego.

Komisja dopuszcza kandydata do egzaminu na uprawnienia budowlane w przypadku pozytywnej weryfikacji jego wykształcenia i praktyki zawodowej.

O pozytywnej weryfikacji I etapu kwalifikacji i dopuszczeniu do egzaminu na komisja informuje kandydata listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Taką informację zainteresowany powinien otrzymać najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem egzaminu.

Pismo zawiera również informację o konieczności wniesienia II raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – opłaty za przeprowadzenie egzaminu.

3. Egzamin na uprawnienia budowlane

postępowanie kwalifikacyjne uprawnienia budowlane

Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się co najmniej dwa razy w roku w terminach ustalonych przez komisje kwalifikacją PIIB. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Dalsze postępowanie kwalifikacyjne jest uzależnione od wyniku jaki uzyska osoba do niego przystępująca.

Egzamin zaliczony

W przypadku zaliczenia obu części egzaminu, zainteresowany otrzymuje decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych we wnioskowanej specjalności. Zgodnie z przepisami decyzja ta jest także automatycznie przekazywana do GUNB, w celu odnotowania w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane. Można wtedy ubiegać się o wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa lub architektów, co ostatecznie pozwoli na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie uprawnień jakie uzyskano.

Egzamin niezaliczony

Jeżeli egzamin pisemny lub ustny zakończył się niepowodzeniem, wnioskodawca otrzymuje decyzją o odmowie nadania uprawnień budowlanych ze względu na jego negatywny wynik. Oczywiście od tej decyzji jest również możliwość odwołania do organu wyższej instancji.

W przypadku niezaliczenia obu części cały egzamin należy powtórzyć w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Nie ma potrzeby ponownej weryfikacji dokumentów. Składa się jedynie wniosek o ponowne przeprowadzenie egzaminu oraz niestety ponownie należy opłacić całą opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu.

Jeżeli niezaliczony został jedynie egzamin ustny, nie ma potrzeby ponownie przystępować do egzaminu testowego. Ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu będzie możliwe najwcześniej po upływie 3 miesięcy. Należy jedynie złożyć wniosek o przeprowadzenie części ustnej egzaminu. W tym wypadku wysokość opłaty egzaminacyjnej będzie zmniejszona, ze względu na brak egzaminu testowego.

Podstawy prawne

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w oparciu o następujące przepisy i dokumenty:

  • Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019;
  • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, odpowiednio: regulamin PIIB lub regulamin IARP;
  • Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane, odpowiednio dla PIIB

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *