Kategorie
Egzamin

Nieobecność na egzaminie

Niekiedy z różnych przyczyn zdarza się ,iż na egzamin na uprawnienia budowlane nie udaje się dotrzeć. Zawsze w takich przypadkach pojawiają się wątpliwości co dalej z procesem kwalifikacyjnym oraz poniesionymi już opłatami. Nieobecność na egzaminie na uprawnienia budowlane nie zawsze musi oznaczać ponoszenia dodatkowych kosztów lub też powtarzania procesu kwalifikacji.

Przeanalizujmy dwa przypadki:

Nieobecność na egzaminie pisemnym

Do każdego kandydata, który pozytywnie przeszedł etap kwalifikacji, Izba wysyła listem poleconym informację o terminie i miejscu egzaminu. Informację zdający powinien otrzymać najpóźniej na miesiąc przed egzaminem.

W przypadku gdy pismo zostało doręczone terminowo, a kandydat nie stawił się na egzaminie jedyną szansą na zwrot opłaty za egzamin jest przedstawienie usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie należy przedłożyć na 7 dni przed planowaną datą egzaminu ( w przypadku gdy kandydat planuje nieobecność) lub najpóźniej 7 dni po dacie egzaminu gdy nieobecność była niezaplanowana. (wg. regulaminu IARP). Powodem usprawiedliwienia może być przykładowo stan zdrowia (zwolnienie lekarskie), konieczność stawienia się w urzędzie ( odpowiednie pismo) lub inny istotny powód. O zasadności przedłożonego usprawiedliwienia każdorazowo decyduje komisja kwalifikacyjna.

  • W przypadku uznania usprawiedliwienia za zasadne, kandydatowi zwracana jest druga rata opłaty kwalifikacyjnej tj. opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu.
  • W przypadku nie uznania usprawiedliwienia lub jego braku, opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu przepada. (cała opłata za egzamin pisemny i ustny).

Należy zaznaczyć, iż nieobecność na egzaminie pisemnym lub jego negatywny wynik nie powoduje konieczności ponownego przechodzenia przez proces kwalifikacyjny. W takim wypadku należy złożyć jedynie wniosek o ponowną możliwość przystąpienia do egzaminu.

Nieobecność na egzaminie ustnym

Podobne zasady jak w przypadku egzaminu pisemnego, stosuje się dla egzaminu ustnego. Tak więc jeżeli nieobecność na egzaminie zostanie uznana przez komisję za zasadną, możemy liczyć na zwrot połowy drugiej raty opłaty z tytułu przeprowadzenia egzaminu.

Jeżeli nie stawimy się na egzamin ustny lub zakończymy go z wynikiem negatywnym, nie ma potrzeby ponownego zdawania części pisemnej. Pozytywny wynik z egzaminu testowego jest bowiem ważny przez 3 lata od jego przeprowadzenia. Wystarczy więc jedynie ponownie złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu ustnego w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Wiąże się to niestety z koniecznością opłaty za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu.

2 odpowiedzi na “Nieobecność na egzaminie”

Witam,
Jaka jest podstawa prawna do zwrotu połowy drugiej raty opłaty kwalifikacyjnej w przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci na części ustnej egzaminu? Występuje to w regulaminie Polskiej Izby Architektów ale juz nie w regulaminie PIIB a mi chodzi o instalacje telekomunikacyjne. Jest mowa o zwrocie rownież w rozporzadzeniu ale bez szczegółów. Proszę o informację.
Z wyrazami szacunku,
Andrzej Stróż

Podstawa prawna to art. 12 ust. 5e ustawy Prawo budowlane. Ustawa nie musi zawierać szczegółowych zasad zwrotu ale nakłada taki obowiązek na izby inżynierów i architektów. Najlepiej bezpośrednio kontaktować się z właściwą komisją kwalifikacyjną w celu ustalenia dokładnej procedury zwrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *