Kategorie
Wymagania

Odwołanie od decyzji komisji kwalifikacyjnej

Jak wygląda postępowanie odwoławcze w procesie kwalfikacji do uprawnień budowlanych? Sprawdź jak się odwołać od decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Postępowanie kwalifikacyjne, w tym kwalifikowanie wykształcenia i praktyki jako odpowiednich lub pokrewnych dla danej specjalności uprawnień budowlanych, a także wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych, okręgowych izb inżynierów budownictwa, właściwych według miejsca zamieszkania osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych.

Odwołanie od decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o zasady określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zw. dalej KPA ), co oznacza iż od każdej decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  Odwołanie wnioski się za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
Do zadań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej należy między innymi właśnie prowadzenie postępowania odwoławczego, oraz wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w drugiej instancji.

Nie ma ustalonego wzoru odwołania od decyzji komisji kwalifikacyjnej. Zgodnie z art. 128 KPA, odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

Natomiast dla dobra sprawy, warto takie uzasadnienie podać, określając wszystkie niezbędne informacje, które przyczynią się do wyjaśnienia sprawy. Przede wszystkim ważne jest dokładne uzasadnienie powodu odwołania oraz naszych danych identyfikacyjnych.

W odwołaniu, możemy także żądać przedstawienia protokołów i dokumentów jakie okręgowa komisja kwalifikacyjna sporządziła w naszej sprawie. Mogą w nich znajdować się dodatkowe informacje, których nie zawiera sama decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych.

Po upływie 14 dni od doręczenia, decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych przez okręgową komisję kwalifikacyjną staje się ostateczna i prawomocna.

Odwołanie od decyzji krajowej komisji kwalifikacyjnej

Decyzje krajowej komisji kwalifikacyjnej w sprawie uprawnień budowlanych wydane w drugiej instancji są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Tak więc w ramach PIIB nie ma dalszej możliwości odwoływania się.

Natomiast KPA przewiduje, iż od decyzji krajowej komisji kwalifikacyjnej przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Ostatecznym organem odwoławczym w przypadku spraw administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Dodatkowe informacje

Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego należy dążyć do polubownego wyjaśniania spraw oraz wszelkich wątpliwości komisji kwalifikacyjnej. W sprawach małej wagi ( np. dotyczącej braku oryginalnego dokumentu, tłumaczenia, podpisu na dokumencie itp ) odwołań oraz skarg nie składać nie warto gdyż tracimy nie tylko czas ale i pieniądze związane z wynajęciem prawnika, który już przed sądem administracyjnym będzie potrzebny.

Warto natomiast walczyć gdy sprawa jest poważna ( dotyczy np. zasadności uznania odpowiedniego wykształcenia, ewentualnie zaliczenia okresu praktyki ) , oczywiście jeżeli ma się odpowiednio mocne argumenty.

9 odpowiedzi na “Odwołanie od decyzji komisji kwalifikacyjnej”

Czy jeżeli 11.10 odesłałem uzupełnione dokumenty (12.10 dotarło do izby) i jeszcze nie dostałem pisemnej decyzji o zakwalifikowaniu na sesję zimową, a wiem, że dokument został sporzadzony 28.10 z decyzją o zapisaniu na termin wiosenny, argumentowany tym, że nie mogli spełnić 30 dni od daty doręczenia do egzaminu to czy mogę się od tego odwołać? Mieli tydzień czasu, byli w stanie przeprowadzić rekrutację na zimę

Niestety procedury w PIIB są długotrwałe, a procedury ściśle przestrzegane. Rekrutacja w normalnych warunkach trwa około 2 miesięcy.
Raczej nie polecamy odwołania gdyż w tym wypadku już nie wpłynie to na termin egzaminu.

Czy czas na odwołanie liczy się od dnia kiedy usłyszałem ustnie, że nie zdałem egzaminu czy od dnia kiedy dostanę na piśmie decyzję mówiącą o tym, że nie zdałem?

Chciałabym zapytać Państwa co dzieje się w przypadku, gdy kandydat nie zostanie poinformowany o egzaminie na czas (przedstawiony w regulaminie jako: co najmniej miesiąc przed egzaminem) np. z winy niedostarczenia korespondencji listowej (zaginięcie wysłanego przez Izbę listu poleconego)?

W takiej sytuacji polecam jak najszybciej skontaktować się ze swoją izbą ( telefonicznie, ewentualnie osobiście ) i wyjaśnić tę kwestię.
Czasem pismo nie dociera nie z winy PIIB, a nawet jeśli co jedyną rekompensatą jaką może komisja zaproponować będzie bezpłatne podejście w następnej sesji czyli na jesieni. Okresu pół roku bez uprawnień raczej nic nie wróci.

Rozmawiałam już z Izbą. Żadnych propozycji rekompensaty ani sposobu załatwienia sprawy nie usłyszałam. Jedynie datę egzaminu i ciągle powtarzanie, że to nie ich wina. Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.

Czy ktoś mógłby mi pomóc jak rozwiązać problem polegający na tym, że popełniłem błąd w datach i zabrakło mi 10 tygodni praktyki i odrzucili mój wniosek o egzamin. Nawet gdyby nie można było poprawić tego błędu w datach to mógłbym dopisać te 10 tygodni dłużej, bo mam jeszcze rok górki możliwych praktyk. Pomożecie?? Składać odwodnienie? Czy jakoś polubownie? Czego spróbować?

Postępowanie kwalifikacyjne jest oparte o KPA więc zawsze jest możliwość złożenia odwołania do organu wyższej instancji. W piśmie informującym o odrzuceniu wniosku powinno być zawarte pouczenie w tym zakresie. Więc należy składać jak najszybciej, bo czasu do egzaminu pozostało stosunkowo niewiele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *