Postępowanie kwalifikacyjne, w tym kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednich lub pokrewnych dla danej specjalności uprawnień budowlanych, a także wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych, okręgowych izb inżynierów budownictwa, właściwych według miejsca zamieszkania osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych.

Odwołanie od decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o zasady określone w Kodeksie Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zw. dalej KPA ), co oznacza iż od każdej decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
Do zadań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej należy między innymi właśnie prowadzenie postępowania odwoławczego, oraz wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w drugiej instancji.

Odwołanie od decyzji krajowej komisji kwalifikacyjnej

Decyzje krajowej komisji kwalifikacyjnej w sprawie uprawnień budowlanych wydane w drugiej instancji są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Tak więc w ramach PIIB nie ma dalszej możliwości odwoływania się.

Natomiast KPA przewiduje, iż od decyzji krajowej komisji kwalifikacyjnej przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Ostatecznym organem odwoławczym w przypadku spraw administracyjnych jest Naczelny Sąd Administracyjny.

Dodatkowe informacje

Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego należy dążyć do polubownego wyjaśniania spraw oraz wszelkich wątpliwości komisji kwalifikacyjnej. W sprawach małej wagi ( np. dotyczącej braku oryginalnego dokumentu, tłumaczenia, podpisu na dokumencie itp ) odwołań oraz skarg nie składać nie warto gdyż tracimy nie tylko czas ale i pieniądze związane z wynajęciem prawnika, który już przed sądem administracyjnym będzie potrzebny.

Warto natomiast walczyć gdy sprawa jest poważna ( dotyczy np. zasadności uznania odpowiedniego wykształcenia, ewentualnie zaliczenia okresu praktyki ) , oczywiście jeżeli ma się odpowiednio mocne argumenty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here