Kategorie
Egzamin

Najważniejsze akty prawne na egzamin

Na egzaminach na uprawnienia budowlane i architektoniczne wymaga się znajomości ogromnej bazy aktów prawnych. W przypadku egzaminów w PIIB aktualna lista liczy 166 pozycji, natomiast w IARP jest są to 54 pozycje. Wśród nich można natomiast wyróżnić te najważniejsze, których znajomość jest absolutnie konieczna do zdania egzaminu i z których pojawia się na nim najwięcej pytań.

Ustawa Prawo budowlane

Dobra znajomość ustawy Prawo budowlane jest podstawą pozytywnego wyniku na egzaminach na uprawnienia budowlane. W końcu to właśnie w oparciu o tę ustawę wykonywane są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Zasada ta dotyczy każdej specjalności i rodzaju uprawnień budowlanych oraz architektonicznych.

Tekst Ustawy należy w ramach przygotowań do egzaminów przeczytać ze zrozumieniem przynajmniej kilkukrotnie oraz utrwalić w pamięci ogólną zawartość poszczególnych rozdziałów.

Warunki techniczne dla budynków

W przypadku specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno budowlanej znajomość rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest także absolutnym minimum. Na egzaminie testowym pojawia się z tego zakresu bardzo dużo pytań i są one bardzo szczegółowe. Nie ma więc innej drogi jak uczenie pamięciowe i wzrokowe zapamiętywanie poszczególnych paragrafów studencką metodą 3Z. Bardzo pomocnym narzędziem będzie nasz program do nauki, który zawiera ponad 500 szczegółowych pytań z tego zakresu.

W przypadku pozostałych specjalności uprawnień np. instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne należy bardziej skupić się na znajomości poszczególnych rozdziałów branżowych zawartych w rozporządzeniu.

Najmniej przydatna na egzaminach znajomość tego rozporządzenia okaże się dla specjalności mostowej, kolejowej i hydrotechnicznej oraz wyburzeniowej.

Pozostałe rozporządzenia z warunków technicznych

Dla każdej ze specjalności uprawnień budowlanych można wyodrębnić co najmniej kilka branżowych rozporządzeń dotyczących warunków technicznych, które należy znać. Tutaj także pytania są dosyć szczegółowe, często dotyczą konkretnych wartości – więc nie pozostaje nic innego jak uczenie pamięciowe.

dla uprawnień konstrukcyjno budowlanych i architektonicznych:

 • Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
 • Rozporządzenie MRiGŻ z dnia 7.10.1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

dla uprawnień drogowych oraz mostowych:

 • Rozporządzenie MIiR z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie MI z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących autostrad płatnych
 • Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

dla uprawnień kolejowych:

 • Rozporządzenie MIiR z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie MTiGM z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

dla uprawnień hydrotechnicznych:

 • Rozporządzenie MŚ z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie MTiGM z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie MGM z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych

dla uprawnień sanitarnych:

 • Rozporządzenie MG z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

dla uprawnień elektrycznych:

 • Rozporządzenie MŁ z dnia 21.04.1995r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności

dla uprawnień telekomunikacyjnych:

 • Rozporządzenie MI z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ustawa KPA to także podstawowy akt prawny na egzamin na uprawnienia budowlane. Dobra znajomość tego zagadnienia wymagana jest od kandydatów każdej specjalności i rodzaju uprawnień budowlanych. Według programu egzaminów na uprawnienia budowlane ogłoszonego przez PIIB 10% pytań na teście dotyczy właśnie kodeksu postępowania administracyjnego.

Warto więc przeczytać ze zrozumieniem ten akt prawny przynajmniej kilkukrotnie.

Rozporządzenia dotyczące BHP

Znajomość rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest kluczowa, w szczególności dla uprawnień wykonawczych w poszczególnych specjalnościach.

Najważniejsze akty prawne związane z tym zakresem to rozporządzenie BHP przy robotach budowlanych oraz BHP przy ręcznych pracach transportowych. To z nich pojawia się najwięcej pytań na testach.

Dodatkowo dla każdej specjalności uprawnień istotne są odpowiednie przepisy BHP w danej branży.

Pozostałe istotne przepisy

Dla każdej specjalności istnieją także kluczowe przepisy branżowe które trzeba znać:

 • uprawnienia drogowe – ustawy o drogach publicznych i o autostradach płatnych
 • uprawnienia elektryczne – ustawa Prawo energetyczne
 • uprawnienia sanitarne – przepisy dot. ochrony środowiska oraz zaopatrzenia w wodę i ppoż.
 • uprawnienia kolejowe – ustawa o transporcie kolejowym
 • uprawnienia wyburzeniowe  – rozporządzenia związane z materiałami wybuchowymi
 • uprawnienia telekomunikacyjne – ustawa Prawo telekomunikacyjne

Aktualne i jednolite teksty wszystkich wymienionych ustaw i rozporządzeń znajdują się w specjalnie przygotowanych zestawach aktów prawnych do egzaminów na uprawnienia  budowlane.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *