Kategorie
Testy i pytania

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – pytania na uprawnienia architektoniczne

Pytania przykładowe udostępnione przez IARP na egzamin testowy na uprawnienia architektoniczne z zakresu znajomości ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Baza przykładowych pytań zawiera 21 pozycji bez odpowiedzi. Większość pytań wraz z odpowiedziami oraz możliwością egzaminu znajdziesz w programie do nauki na egzamin na uprawnienia architektoniczne.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –  pytania testowe na uprawnienia architektoniczne

Pobierz PDF: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu – pytania pdf

1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań:
2. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w:
3. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze:
4. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się w drodze:
5. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sporządza:
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest:
7. Projekt planu miejscowego sporządza:
8. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść:
9. W jakim trybie następuje zmiana studium lub planu miejscowego:
10. Prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów posiada:
11. W jakim przypadku tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w dotychczasowy sposób:
12. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza:
13. Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju sporządza:
14. W przypadku braku planu miejscowego – nie wymagają wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego roboty budowlane:
15. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się m.in. osobie wpisanej na listę samorządu zawodowego architektów i posiadającej uprawnienia budowlane do:
16. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego, wykonywaniu innych robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części – wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze:
17. Organem właściwym w sprawach wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, za wyjątkiem terenów zamkniętych jest:
18. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkach zabudowy powierza się m.in. osobie wpisanej na listę samorządu zawodowego architektów i posiadającej uprawnienia budowlane do:
19. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można, licząc od dnia złożenia wniosku, zawiesić na okres:
20. W przypadku, gdy wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru objętego obowiązkiem wykonania planu miejscowego, postępowanie administracyjne zawiesza się do czasu:
21. W odniesieniu do tego samego terenu, decyzję o warunkach zabudowy można wydać:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *