Kategorie
Testy i pytania

Pytania na uprawnienia architektoniczne – Kodeks Postępowania Administracyjnego

Przykładowe pytania na testowy egzamin na uprawnienia architektoniczne udostępnione przez komisję kwalifikacyjną IARP. Opublikowane testy dotyczą zakresu ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego ( KPA ). Zestaw składa się z 25 pytań egzaminacyjnych bez odpowiedzi.

Kodeks Postępowania Administracyjnego – przykładowe pytania testowe

Pobierz PDF: Kodeks Postępowania Administracyjnego pytania pdf

1. W sprawach dotyczących postępowań z zakresu ustalania warunków zabudowy, organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do wójta, burmistrza i prezydenta miasta jest:

2. W sprawach pozwoleń na budowę lub przyjmowania zgłoszeń robót budowlanych, organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do starosty jest:
3. Termin załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym wynosi:
4. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego przez organ I instancji, do organu II instancji wnosi się:
5. Jeżeli strona postępowania administracyjnego ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się:
6. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się:
7. Organem decydującym o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia jest:
8. Jako dowód w sprawie dopuszcza się:
9. Organ administracji publicznej, w toku postępowania może przeprowadzić rozprawę z urzędu lub na wniosek strony, gdy m.in.:
10. Decyzja administracyjna może nie mieć uzasadnienia w przypadku, gdy:
11. Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności w przypadku, gdy:
12. Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony dokonać sprostowania oczywistych omyłek w wydanej decyzji w drodze:
13. Organ administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i wyznaczy stronom termin do zawarcia ugody w przypadku, gdy:
14. W toku postępowania organ administracji publicznej wydaje:
15. Odwołanie od decyzji wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem:
16. W jakim terminie wnosi się odwołanie od decyzji, licząc od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia:
17. Wniesienie odwołania od decyzji w ustawowym terminie powoduje:
18. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego w terminie:
19. Kiedy strona może cofnąć odwołanie:
20. Organ odwoławczy wydaje decyzję w której:
21. Na postanowienie wydane w toku postępowania stronie służy prawo do:
22. Zażalenie na postanowienie, licząc od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia, wnosi się w terminie:
23. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który:
24. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
25. Właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest:

Powyższe pytania z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego dostępne wraz z odpowiedziami w naszym programie do nauki testów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *