Kategorie
Testy i pytania

BHP roboty budowlane – pytania na uprawnienia architektoniczne

Zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych na test na uprawnienia architektoniczne opublikowany przez Izbę Architektów RP. Pytania dotyczą znajomości rozporządzenia MI w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Zestawienie zawiera 31 pytań testowych pozbawionych odpowiedzi. Będzie jednak pewną wskazówką czego spodziewać się na egzaminie testowym z zakresu BHP w budownictwie.

Kodeks Postępowania Administracyjnego – przykładowe pytania testowe

Pobierz PDF: BHP roboty budowlane pytania pdf

1. Jakie osoby obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej na terenie budowy:
2. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy na budowie sprawuje:
3. Środkami ochrony zbiorowej stosowanymi do prac wykonywanych na wysokości są:
4. Środkami ochrony indywidualnej stosowanymi do prac wykonywanych na wysokości są ?
5. Wysokość ogrodzenia terenu budowy powinna wynosić co najmniej:
6. Pochylnie do ręcznego przenoszenia ciężarów na budowie nie powinny mieć spadków większych niż:
7. Drogi komunikacyjne dla taczek na budowie nie mogą być nachylone więcej niż:
8. Balustrady, jako środki ochrony zbiorowej, wykonuje się z:
9. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się:
10. Daszki ochronne umieszcza się na wysokości nie mniejszej niż:
11. Prowadzenie robót malarskich z zastosowaniem drabin rozstawnych dopuszcza się, licząc od poziomu podłogi, do wysokości:
12. Stanowiska obróbki kamieni na budowie, oddalone od siebie o mniej niż 3 m, powinny być zabezpieczone ekranami o wysokości co najmniej:
13. Żurawie, maszyny budowlane, wózki i inne maszyny o napędzie silnikowym stosowanymi na budowie mogą obsługiwać:
14. Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu powinny być szersze od pojazdów o:
15. Drogi transportowe dla wózków i taczek, przebiegające ponad poziomem terenu powyżej 1 m, powinny być zabezpieczone:
16. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z:
17. Dane dotyczące liczby i rozmieszczenia zakotwień rusztowania oraz wielkości siły kotwiącej umieszcza się w:
18. Rusztowanie metalowe należy wyposażyć:
19. W jakim projekcie powinny być określone środki bezpieczeństwa, gdy rusztowanie usytuowane jest w pasie drogowym:
20. Co należy wykonać przed montażem lub demontażem rusztowań:
21. Przy demontażu rusztowań zabronione jest:
22. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych za pracę na wysokości uważa się roboty wykonywane na wysokości nad poziomem terenu, co najmniej:
23. Gdy wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia, odległość między którymi nie powinna przekraczać:
24. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez:
25. Kiedy zaimpregnowany materiał budowlany może być użyty w pracach montażowych:
26. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na poziomie, licząc od jego górnej krawędzi, co najmniej:
27. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości:
28. Kto decyduje o kolejności montażu i demontażu deskowania:
29. Wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych należy odginać pręty zbrojenia o średnicy większej niż:
30. Zabronionym jest wlewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż:
31. Kto sprawdza codziennie stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych:

Powyższe jak i znacznie więcej pytań z BHP w podczas wykonywania robót budowlanych znajdują się także w programie Uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *