Kategorie
Testy i pytania

Pytania z prawa budowlanego na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Lista przykładowych pytań na testowy egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Testy przygotowane zostały przez krajową komisję kwalifikacyjną IARP, w celu ułatwienia nauki kandydatom przystępującym do egzaminów ze względu na ich szeroki zakres tematyczny. Jak podaje IARP nie muszą stanowić idealnego odzwierciedlenia pytań pojawiających się na egzaminie, natomiast zdecydowanie mogą służyć jako wskazówki i pomoc w nauce. W wykazie zamieszczono 148 pytań testowych bez odpowiedzi.

Prawo budowlane – pytania na egzamin

Pobierz PDF: Prawo budowlane pytania pdf

1. Ustawa normuje działalność obejmującą sprawy:
2. Obiektem budowlanym jest:
3. Budowlą. w rozumieniu ustawy jest:
4. Obiektem małej architektury, w rozumieniu ustawy jest:
5. Budową, w rozumieniu ustawy jest:
6. Urządzeniem budowlanym, w rozumieniu ustawy jest:
7. Terenem budowy, w rozumieniu ustawy jest:
8. Do dokumentacji budowy zalicza się:
9. Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć:
10. Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć:
11. Przy projektowaniu i budowie obiektu budowlanego należy zapewnić:
12. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
13. Kto udziela zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?
14. Wniosek w sprawie zgody na odstępstwo powinien zawierać:
15. Jakie wyroby budowlane można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych?
16. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z:
17. Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie polega na działalności obejmującej:
18. Uczestnikiem procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, jest:
19. Do obowiązków inwestora należy:
20. Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego określa:
21. Zapewnienie udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i skoordynowanie techniczne ich opracowań należy do obowiązków:
22. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu sporządza:
23. Wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych uzyskuje:
24. Obowiązkowi sprawdzenia nie podlega projekt:
25. Zapisów w dzienniku budowy, w trakcie realizacji budowy, ma prawo dokonywać:
26. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza lub zapewnia sporządzenie:
27. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu jest obowiązkiem:
28. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy należy do obowiązków:
29. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego należy do obowiązków:
30. Nie jest dopuszczalne łączenie funkcji:
31. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
32. Roboty budowlane, dotyczące realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w obrębie istniejącej zabudowy, można rozpocząć na podstawie:
33. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
34. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
35. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa:
36. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonywanie robót budowlanych dotyczących:
37. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę, właściwy organ nakłada ten obowiązek w formie:
38. Zgłoszenia budowy lub robót, nie wymagających pozwolenia na budowę, należy dokonać w terminie:
39. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku lub budowli, gdy planowana rozbiórka może wpłynąć na:
40. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:
41. Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
42. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
43. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:
44. Zakres i treść projektu budowlanego powinna być dostosowana do:
45. Projekt budowlany powinien m.in. zawierać:
46. Projekt zagospodarowania działki powinien być sporządzony na:
47. Projekt architektoniczno-budowlany określa:
48. Projekt budowlany, stosownie do potrzeb, powinien zawierać
49. Projekt budowlany podlega:
50. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego jest ważna przez czas:
51. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, właściwy organ sprawdza:
52. Właściwy organ odmawia wydania pozwolenia na budowę, gdy:
53. Właściwy organ nie może odmówić wydania pozwolenia na budowę, gdy:
54. Właściwy organ odmawia wydania pozwolenia na budowę, w przypadku, gdy:
55. Właściwy organ jest obowiązany do wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, licząc od dnia złożenia wniosku, w terminie:
56. Do terminu wydania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę nie wlicza się:
57. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby, określa:
58. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby, określa terminy rozbiórki:
59. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne po:
60. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dotyczy:
61. Kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę dokonuje:
62. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:
63. W przypadku, gdy budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata, wznowienie robót jest możliwe po:
64. Dopełnienia jakiego obowiązku wymaga uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków:
65. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków wymaga uzyskania:
66. W jakim terminie, od dnia doręczenia wniosku, wojewódzki konserwator zabytków zajmuje stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków:
67. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są:
68. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą:
69. Za prace przygotowawcze na terenie budowy uważa się:
70. Gdzie mogą być wykonywane prace przygotowawcze:
71. Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, inwestor przekazuje:
72. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor powinien dołączyć:
73. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy jest możliwe po okazaniu:
74. Zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane jest obowiązkiem:
75. Kierownik budowy jest obowiązany:
76. W przypadku, gdy przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności innej niż posiada kierownik budowy – kierownika o odpowiedniej specjalności powołuje:
77. Jakie obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie:
78. Elementy obiektów budowlanych ulegające zakryciu wymagają wykonania, przed ich zakryciem:
79. Jakie osoby wymagają wpisania w dzienniku budowy:
80. Przez jaki okres czasu przechowuje się na budowie dokumenty stanowiące podstawę do wykonywania robót budowlanych:
81. W przypadku braku zgody sąsiada na wejście na teren jego nieruchomości w celu wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, objętych ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę:
82. Właściwy organ wydaje decyzję o nakazaniu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie lub wybudowanego:
83. Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę:
84. Jakie organy powinien zawiadomić inwestor, zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania:
85. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie wzniesionego obiektu budowlanego, inwestor jest obowiązany dołączyć:
86. Kiedy do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, dołącza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi:
87. Kiedy oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych potwierdza projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego:
88. Jakie dokumenty podlegają zwrotowi po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub udzielenia pozwolenia na użytkowanie:
89. Kiedy właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego:
90. Co właściwy organ może określić w pozwoleniu na użytkowanie:
91. Kto, oprócz inwestora, jest stroną w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie wzniesionego obiektu budowlanego:
92. Właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy, która obejmuje sprawdzenie:
93. Właściwy organ przeprowadza kontrolę budowy, po wezwaniu inwestora, przed upływem:
94. Protokół z obowiązkowej kontroli budowy, w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, przechowuje się przez okres:
95. Jakie osoby są upoważnione do przeprowadzania obowiązkowej kontroli budowy:
96. Komu inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą:
97. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
98. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego, przeprowadzana co najmniej raz w roku, dotyczy:
99. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego, przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat, dotyczy:
100. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego, przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, o której należy bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ, dotyczy obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy przekraczającej:
101. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego, przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, o której należy bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ, dotyczy obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej:
102. Na wstępie kontroli obiektu budowlanego, przeprowadzanej raz w roku i raz na 5 lat oraz przeprowadzanej dwa razy w roku dokonać należy:
103. Obowiązek przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego raz w roku nie dotyczy:
104. W razie stwierdzenia, iż dalsze użytkowanie obiektu budowlanego może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, właściwy organ może żądać:
105. Kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, za wyjątkiem instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz przewodów kominowych, przeprowadzają osoby:
106. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych dymowych oraz grawitacyjnych spalinowych i wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby:
107. Kontrolę przewodów kominowych dymowych, grawitacyjnych spalinowych i wentylacyjnych oraz kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych z mechanicznym ciągiem kominowym, powinny przeprowadzać osoby:
108. Dokumenty przekazane przez inwestora po zakończeniu budowy oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne, wykonanych robót budowlanych, w trakcie użytkowania obiektu budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu przechowuje przez okres:
109. Obowiązkiem prowadzenia książki obiektu budowlanego objęte są budynki lub obiekty budowlane:
110. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie dotyczy właścicieli lub zarządców:
111. Do książki obiekty budowlanego powinny być dołączone m.in.:
112. W trakcie kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego przez upoważnione do tej kontroli organy, podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy tego obiektu jest:
113. Właściwy organ nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowanym obiekcie budowlanym w przypadku stwierdzenia:
114. Po stwierdzeniu, że nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia właściwy organ wydaje decyzję:
115. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się:
116. Planowana zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga:
117. W zgłoszeniu, dotyczącym zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, należy określić:
118. Właściwy organ wnosi sprzeciw do zgłoszenia zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jeżeli:
119. Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
120. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ w drodze postanowienia:
121. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części pomimo wniesienia sprzeciwu, właściwy organ, w drodze decyzji nakazuje:
122. Katastrofą budowlaną jest:
123. Katastrofą budowlaną nie jest:
124. Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi:
125. W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu ma obowiązek:
126. Po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej właściwy organ jest obowiązany:
127. W jakiej formie organ właściwy w sprawie katastrofy budowlanej może nakazać inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego zabezpieczenie miejsca katastrofy budowlanej?
128. Jaką decyzję wydaje właściwy organ po zakończeniu prac komisji wyjaśniającej przyczyny katastrofy budowlanej?
129. Jakie organy wykonują zadania administracji architektoniczno-budowlanej?
130. Jakie organy wykonują zadania nadzoru budowlanego?
131. Czynności kontrolne organów nadzoru budowlanego na budowie są przeprowadzane w obecności:
132. Czynności kontrolne organów nadzoru budowlanego w użytkowanym obiekcie budowlanym są przeprowadzane w obecności:
133. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji jest:
134. Organem administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty jest:
135. Organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji jest:
136. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest:
137. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego jest:
138. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi w formie elektronicznej centralny rejestr:
139. Odpowiedzialności karnej podlega osoba, która:
140. Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby, które:
141. Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne, które:
142. Przy nakładaniu kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, należy uwzględnić:
143. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odnosi się również do osoby, która:
144. Nałożona kara biegnie od dnia:
145. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej wszczyna się na wniosek:
146. Informację o ukaraniu Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wpisuje do:
147. Nie można wszcząć postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej:
148. Zatarcie kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie odnotowuje się:

Zdecydowaną większość podanych powyżej pytań testowych z ustawy Prawo budowlane znajdziesz w naszym programie do nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *