Kategorie
Wymagania

Dokumenty kwalifikacyjne

Podczas ubiegania się o uprawnienia budowlane wymagane jest złożenie kompletu dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz odbytą praktykę zawodową. Dokumenty kwalifikacyjne składa się w okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB lub IARP właściwej do miejsca zamieszkania kandydata.

Dokumenty kwalifikacyjne na uprawnienia

  1. wniosek o nadanie uprawnień budowlanych – zawiera informacje o jaki rodzaj, specjalność i zakres uprawnień budowlanych się ubiegamy
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza – dokument potwierdzający wykształcenie
  3. suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów ( w przypadku wykształcenia wyższego ) – dokument potwierdzający wykształcenie
  4. zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej wraz z oświadczeniem kierownika praktyki, opcjonalnie książka praktyki zawodowej lub zaświadczenie o odbyciu praktyki za granicą – dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej
  5. zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone zgodnie z umową zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa – obecnie ( na 2019 rok ) żadna uczelnia nie posiada takiej umowy – przepis martwy
  6. wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej – w przypadku praktyki projektowej
  7. formularz osobowy – zawierający dane osobowe wymagane przepisami prawa, niezbędne do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych

Dodatkowe dokumenty

Niektóre okręgowe komisje kwalifikacyjne wymagają także przedłożenia dodatkowych dokumentów, oprócz tych wymienionych powyżej. Mogą nimi być życiorys zawodowy, dokumenty potwierdzające zatrudnienie ( kserokopia umowy ), kserokopia już posiadanych uprawnień budowlanych – w przypadku rozszerzania ich zakresu oraz oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

Gdzie i kiedy składać dokumenty

Dokumenty kwalifikacyjne należy składać w siedzibach okręgowych komisji kwalifikacyjnych PIIB lub IARP. Terminy składania wniosków przed każdą sesją egzaminacyjną są ściśle określone i zwykle wynoszą maksymalnie do kilku tygodni. Coraz więcej izb wprowadza także elektroniczną rejestrację wniosków, więc przyjmowani są jedynie kandydaci, którzy wcześniej dokonali rejestracji.

Najczęstsze błędy w dokumentach kwalifikacyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *