Kategorie
Wymagania

Kto nadaje uprawnienia budowlane i na jakiej podstawie

Uprawnienia budowlane nadawane są w Polsce przez organy samorządu zawodowego architektów IARP i inżynierów budownictwa PIIB odpowiedzialne za przeprowadzanie procesu kwalifikacji.

Do zadań tych organów należą: kwalifikowanie wykształcenia jako odpowiedniego lub pokrewnego dla danej specjalności uprawnień budowlanych, ocena praktyki zawodowej, przeprowadzanie egzaminów ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej,a także wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych.

Warto wiedzieć, iż do 2003 roku egzaminy na uprawnienia organizowane i przeprowadzano w urzędach wojewódzkich, a uprawnienia budowlane nadawane były przez wojewodę.

Kto nadaje uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane do projektowania i / lub kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlana
 • mostowa
 • drogowa
 • kolejowa KOB
 • kolejowa SRK
 • hydrotechniczna
 • wyburzeniowa
 • telekomunikacyjna
 • sanitarna
 • elektryczna

nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w oparciu o regulamin postępowania kwalifikacyjnego.

Kto nadaje uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania bez ograniczeń
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • do projektowania w ograniczonym zakresie
 • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Izby Architektów RP.

Postępowanie odwoławcze

Prowadzenie postępowania odwoławczego i wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w drugiej instancji należy do zadań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, w przypadku uprawnień w specjalności architektonicznej.

Podstawy prawne nadawania uprawnień budowlanych

Nadawanie uprawnień budowlanych na terenie Polski uregulowane jest w następujących aktach prawnych:

 1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186, z późn. zm.)
 2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019.1117)
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z2018.2096, z późn. zm.)
 4. rozporządzenie Ministra Inwestycji Rozwoju z dnia29 kwietnia 2019 r.w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 831)
 5. ustawa z dnia 20lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 , z późn. zm.)
 6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r.w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. poz. 1513)

Dodatkowo w sposób szczegółowy sam proces kwalifikacji, dokumentowania praktyki oraz przeprowadzania egzaminów regulują regulaminy krajowych i okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *