Kategorie
Samorządy

Zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności:

  • realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
  • występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz wyznaczenia roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie
  • współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi
  • współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa
  • wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych
  • przyznawanie członkom Izby nagród i odznak przyjętych uchwałami Krajowego Zjazdu Izby

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami). Zysk z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na działalność statutową.

Dbanie o poziom zawodowy członków

Jednym z podstawowych zadań Izby jest dbanie o poziom zawodowy jej członków, dlatego podejmuje ona szereg inicjatyw, organizując systematycznie, wspólnie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, szkolenia w zakresie nowych przepisów prawnych, procedur przetargowych FIDIC, nowych norm, materiałów budowlanych, technologii wykonawstwa itp. Izba ułatwia swoim członkom udział w branżowych konferencjach i seminariach szkoleniowych, w ramach dokształcania pomaga również w uzyskaniu dostępu do periodyków technicznych, nieodpłatnie przesyłając swoim członkom wybrane czasopisma branżowe, biuletyny izb okręgowych i inne informacje.

Nadawanie uprawnień

Władze państwowe przekazały Izbie prawo do nadawania uprawnień budowlanych w 9 specjalnościach, a także prawo i obowiązek interpretacji zakresu działania nadawanych uprawnień budowlanych oraz rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby a przedstawicielami administracji terenowej. PIIB uzyskała również uprawnienia do uznawania kwalifikacji cudzoziemców do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uprawnienia nadawane są na podstawie zatwierdzonego przez Krajową Radę regulaminu, zgodnego z zapisami odpowiedniej dyrektywy europejskiej, w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Ubezpieczenie

Realizując zadania o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej członków Izby, PIIB ubezpiecza zbiorowo swoich członków na kwotę 50 000 Euro za najniższą wśród wszystkich samorządów zawodowych stawkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *