Kategorie
Samorządy

Zadania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Do zadań Izby jako samorządu zawodowego należy reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków, a w szczególności:

  • realizacja zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
  • występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz wyznaczenia roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie
  • współdziałanie z innymi samorządami zawodowymi
  • współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa
  • wnioskowanie do właściwych organów państwowych o przyznawanie członkom Izby nagród i odznaczeń państwowych
  • przyznawanie członkom Izby nagród i odznak przyjętych uchwałami Krajowego Zjazdu Izby

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późniejszymi zmianami). Zysk z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na działalność statutową.

Dbanie o poziom zawodowy członków

Jednym z podstawowych zadań Izby jest dbanie o poziom zawodowy jej członków, dlatego podejmuje ona szereg inicjatyw, organizując systematycznie, wspólnie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, szkolenia w zakresie nowych przepisów prawnych, procedur przetargowych FIDIC, nowych norm, materiałów budowlanych, technologii wykonawstwa itp. Izba ułatwia swoim członkom udział w branżowych konferencjach i seminariach szkoleniowych, w ramach dokształcania pomaga również w uzyskaniu dostępu do periodyków technicznych, nieodpłatnie przesyłając swoim członkom wybrane czasopisma branżowe, biuletyny izb okręgowych i inne informacje.

Nadawanie uprawnień

Władze państwowe przekazały Izbie prawo do nadawania uprawnień budowlanych w 9 specjalnościach, a także prawo i obowiązek interpretacji zakresu działania nadawanych uprawnień budowlanych oraz rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby a przedstawicielami administracji terenowej. PIIB uzyskała również uprawnienia do uznawania kwalifikacji cudzoziemców do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uprawnienia nadawane są na podstawie zatwierdzonego przez Krajową Radę regulaminu, zgodnego z zapisami odpowiedniej dyrektywy europejskiej, w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Ubezpieczenie

Realizując zadania o obowiązkowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej członków Izby, PIIB ubezpiecza zbiorowo swoich członków na kwotę 50 000 Euro za najniższą wśród wszystkich samorządów zawodowych stawkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.