Kategorie
Funkcje techniczne

Ubezpieczenie OC inżyniera i architekta

Każdy członek samorządu zawodowego inżynierów PIIB oraz architektów IARP podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za szkody które mogą wystąpić w wyniku wykonywania przez niego samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Podstawy prawne

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie trzeciej, które powstały w wyniku działania ( lub braku działania) osoby ubezpieczonej, w okresie trwania ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje szkody związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Ubezpieczenie OC działa na terenie całego świata.

Wyłączenia

Obowiązkowe ubezpieczenie OC nie obejmuje:

  • szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego
  • szkód, które powstały po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków izby, a także w okresie zawieszenia w prawach członka izby, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem
  • wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów
  • polegających na zapłacie kar umownych
  • wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów
  • powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych
  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru

Suma ubezpieczenia

Maksymalny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych sumy 50 tysięcy euro. Kwota przeliczana jest na złotówki po kursie średnim NBP z roku w którym umowa ubezpieczenia została zawarta. Średnio jest to więc kwota ponad 200 tysięcy złotych.

Warto podkreślić, iż suma gwarancyjna dotyczy jednego zdarzenia wywołującego skutki opisane w umowie ubezpieczenia i nie podlega zmniejszeniu o już wypłacone świadczenia, tak więc teoretycznie jest możliwa wypłata nawet kilku odszkodowań po 50 tys. euro każde.

Obowiązkowe składki członkowskie a koszty uzyskania przychodów

Termin rozpoczęcia ubezpieczenia

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w terminie do 30 dni od dnia wpisu na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Jak się ubezpieczyć?

Dla uproszczenia procedur związanych z ubezpieczeniem, ramowa umowa ubezpieczenia zawierana jest przez samorządy zawodowe inżynierów oraz architektów. Do inżyniera należy jedynie uregulowanie opłaty za ubezpieczenie OC, której dokuje się łącznie z opłaceniem składek członkowskich.

Sprawdź koszty ubezpieczenia w ostatnich latach.

2 odpowiedzi na “Ubezpieczenie OC inżyniera i architekta”

A co z ubezpieczeniem w przypadku ZAWIESZENIA czlonkostwa w Izbie? Dostałem dziwny SMS w sprawie odnowienia mimo przebywania na takowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *