Kategorie
Budowa

Inwestor

Inwestor to osoba fizyczna lub prawna,posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na rzecz której realizowana jest dana inwestycja budowlana. Odpowiada za dochowanie szeregu formalności administracyjnych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz zapewnienie udziału w realizacji inwestycji osób z odpowiednimi kompetencjami oraz uprawnieniami.

Inwestor jest stroną w administracyjnym postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę.

Inwestor według ustawy Prawo budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego, co wiąże się z wieloma prawami ale również obowiązkami.

Obowiązki inwestora

Inwestor powinien zorganizować budowę zgodnie z obowiązującymi procedurami, uwzględniając w szczególności przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jego obowiązkiem jest:

  1. zapewnienia opracowania projektu budowlanego, oraz w miarę potrzeby innych projektów przez uprawnionych projektantów
  2. zatrudnienie uprawnionego kierownika budowy podczas realizacji inwestycji
  3. zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  4. zapewnienie wykonania oraz odbioru robót budowlanych
  5. dla inwestycji o dużym stopniu skomplikowania lub trudnych warunków posadowienia zapewnienie nadzoru nad pracami przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi

Prawa inwestora

Inwestor ma możliwość ustanowienia na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zobowiązania głównego projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego. Osoby te wspomagają go w nadzorze nad realizacją inwestycji oraz dbają o dochowanie procedur i założeń projektowych.

W przypadku realizacji skomplikowanych inwestycji, bądź też inwestycji o znaczącym wpływie na środowisko naturalne inwestor może zostać zobowiązany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski.

Rozpoczęcie budowy

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. Na potwierdzenie wykonania swych obowiązków dołącza oświadczenia kierownika budowy o przejęciu obowiązków oraz sporządzeniu planu BIOZ, a także oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli został ustanowiony.

Inwestor przed rozpoczęciem prac występuje do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy, w którym dokonywane są wszystkie zdarzenia związane z jej realizacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *