Kategorie
Funkcje techniczne

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego. Pełniąc samodzielną funkcję techniczną reprezentuje interesy inwestora na terenie budowy, który zwykle nie posiada odpowiedniej wiedzy technicznej w tym zakresie.

Inspektor kontroluje czy prace realizowane są zgodnie z zatwierdzonym projektem, przepisami i normami oraz czy używane są odpowiednie materiały. Sprawdza jakość wykonanych prac budowlanych, potwierdza ich zakresy oraz może brać udział na życzenie inwestora w rozliczeniach finansowych.

Obecność inspektora nadzoru na budowie zależy od decyzji inwestora, choć w niektórych przypadkach budów o skomplikowanym zakresie prawo narzuca obowiązek jego zatrudnienia.

Jak zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego

Aby zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego należy posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zwykle pierwszym i naturalnym etapem kariery jest praca na budowie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, a stanowisko inspektora nadzoru obejmowane jest przez inżynierów w dojrzałym wieku.

Samodzielna funkcja techniczna inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga posiadania uprawnień budowlanych w specjalności odpowiedniej do nadzorowanego zakresu prac. Dodatkowo należ być czynnym członkiem samorządu zawodowego oraz posiadać niezbędne ubezpieczenie OC.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Do ustawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą:

 1. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie kraju
 3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających
 4. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
 5. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
 6. kontrolowanie rozliczeń budowy na życzenie inwestora

Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do:

 1. wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczących:
  • usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
  • przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
  • informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
 2. żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót
 3. żądania wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Kiedy wymagany inspektor nadzoru inwestorskiego

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego może nakazać inwestorowi organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawodawca ustalił listę obiektów budowlanych oraz kryteria techniczne na podstawie, których taka decyzja jest podejmowana w rozporządzeniu w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru będzie potrzebny m.in.na budowie:

 • obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze większej lub równej 2500 m3
 • obiektów wpisanych do rejestru zabytków ( dla przebudowy, rozbudowy itp)
 • budynków i budowli o wysokości nad terenem większej niż 15m
 • budynków zawierających pomieszczenia zagrożone wybuchem
 • budynków powstających na obszarach szkód górniczych
 • budowli mostowych

Wielu inspektorów na budowie

Przypadku skomplikowanej i rozległej budowy, gdzie występuje zróżnicowany zakres robót budowlanych konieczna może być obecność inspektorów nadzoru z różnych specjalności. W takim wypadku inwestor wyznacza jednego z nich jako głównego inspektora, którego zadaniem będzie koordynacja prac inspektorów pozostałych specjalności.

2 odpowiedzi na “Inspektor nadzoru inwestorskiego”

Czy kończąc studia I stopnia na wydziale Budownictwo (np. na WSB) ale niebędące studiami inżynierskimi, moge się ubiegać uprawnienia budowlane tak jak absolwenci Politechniki?

W rozporządzeniu jest mowa o ukończeniu studiów I lub II stopnia na odpowiednim kierunku. Nie ma co prawda informacji o konieczności posiadania tytułu inżyniera, natomiast w wielu izbach panuje takie przekonanie.
Aby uzyskać najdokładniejszą informację polecamy zwrócić się z tym pytaniem do swojej okręgowej izby inżynierów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *