Kategorie
Funkcje techniczne

Rzeczoznawca budowlany – informacje i wymagania

Kim jest rzeczoznawca budowlany i jakie ma uprawnienia? Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym – wymagania formalne, które należy spełnić.

Kategorie
Funkcje techniczne

Kierownik budowy a kierownik robót

Jaka jest różnica między kierownikiem budowy a kierownikiem robót? Czy nazwy tych funkcji można używać zamiennie.

Kategorie
Funkcje techniczne

Odpowiedzialność cywilna w budownictwie

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane i wykonująca samodzielne funkcje techniczne na budowie oprócz odpowiedzialności zawodowej i karnej, może podlegać także odpowiedzialności cywilnej. Powstaje ona gdy na skutek działania lub zaniechania zostaje wyrządzona szkoda drugiej osobie. Odpowiedzialność…

Kategorie
Funkcje techniczne Prawo

Odpowiedzialność karna w budownictwie

Wykonywanie każdego rodzaju działalności budowlanej, przy projektowaniu, budowie oraz utrzymaniu obiektów budowlanych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, może prowadzić do odpowiedzialności karnej. Mogą podlegać jej wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie…

Kategorie
Funkcje techniczne Prawo

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie związana jest z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z prawem budowlanym podlegają jej więc projektant, kierownik budowy lub kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego, osoba kierująca wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych…

Kategorie
Funkcje techniczne

Ubezpieczenie OC inżyniera i architekta

Każdy członek samorządu zawodowego inżynierów PIIB oraz architektów IARP podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za szkody które mogą wystąpić w wyniku wykonywania przez niego samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Podstawy prawne Ustawa z dnia…

Kategorie
Funkcje techniczne

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uczestnikiem procesu budowlanego. Pełniąc samodzielną funkcję techniczną reprezentuje interesy inwestora na terenie budowy, który zwykle nie posiada odpowiedniej wiedzy technicznej w tym zakresie. Inspektor kontroluje czy prace realizowane są zgodnie z…

Kategorie
Funkcje techniczne

Projektant

Projektant jest uczestnikiem procesu budowlanego, którego zadaniem jest kompleksowe przygotowanie projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz uwarunkowaniami formalno-administracyjnymi występującymi w miejscu lokalizacji planowanej inwestycji. W jego zakresie jest także…

Kategorie
Funkcje techniczne

Kierownik budowy

Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który zarządza wszystkimi pracami na terenie budowy. Dba o to by roboty realizowano zgodnie z zapisami pozwolenia na budowę i były zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami…

Kategorie
Funkcje techniczne

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są związane z z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Rodzaje Ustawa Prawo budowlane rozróżnia następujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: projektowanie,…