Kategorie
Funkcje techniczne Prawo

Odpowiedzialność karna w budownictwie

Wykonywanie każdego rodzaju działalności budowlanej, przy projektowaniu, budowie oraz utrzymaniu obiektów budowlanych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, może prowadzić do odpowiedzialności karnej. Mogą podlegać jej wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nawet jeżeli formalnie nie mają do tego podstaw.

Odpowiedzialność karna inwestora

Osoby prowadzące nadal roboty budowlane przy obiekcie, dla którego wcześniej organ nadzoru budowlanego

 • wydał decyzję o rozbiórce lub
 • postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych

podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odpowiedzialność karna w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Osoby które:

 • udaremnia określone ustawą czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego
 • wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Odpowiedzialność karna właściciela lub użytkownika obiektu budowlanego

Osoby,które:

 • nie spełniają obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym
 • użytkują obiekt w sposób niezgodny z przepisami
 • nie zapewniają bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego

podlegają grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Odpowiedzialność cywilna w budownictwie

Odpowiedzialność karna – katastrofa budowlana

Kierownik budowy lub robót, właściciel, zarządca lub użytkownik, który po wystąpieniu katastrofy budowlanej nie dopełnił obowiązku:

 • zorganizowania doraźnej pomocy poszkodowanym i przeciwdziałania rozszerzeniu jej skutków
 • zabezpieczenia miejsca katastrofy przez zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego
 • niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie odpowiednich organów
 • nie spełnia obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska
 • utrudnia, określone ustawą, czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego

podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny.

Odpowiedzialność karna przy egzekucji administracyjnej

Każdy, kto pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie stosuje się do wydanych na podstawie ustawy Prawo budowlane, decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny.

Odpowiedzialność z kodeksu wykroczeń – kara grzywny

Karą grzywny mogą zostać ukarane osoby, które:

 • przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzegają przepisów dotyczących wymagań stawianych obiektom budowlanym zawartych w ustawie Prawo budowlane dotyczących
 • przy wykonywaniu robót budowlanych stosują wyroby wprowadzone do obrotu niezgodne z obowiązującymi przepisami
 • dokonują rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, bez wymaganego pozwolenia  lub zgłoszenia
 • przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych odpowiednich organów
 • dostarczają lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
 • wykonują roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu
 • nie spełniają obowiązku dokonywania okresowych kontroli i przeglądów w budynku
 • nie spełniają obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • nie spełniają obowiązku przesłania protokołu potwierdzającego usunięcie wad i usterek stwierdzonych po przeprowadzonej kontroli
 • zmieniają sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, albo pomimo wniesienia sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej
 • nie udzielają informacji lub nie udostępniają dokumentów, organom nadzoru budowlanego i administracji-architektoniczno budowlanej związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

W odpowiedzi na “Odpowiedzialność karna w budownictwie”

Jaka kara grozi za niepowiadomienie właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych na 7 dni przed terminem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *