Kategorie
Funkcje techniczne Prawo

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie związana jest z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z prawem budowlanym podlegają jej więc projektant, kierownik budowy lub kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego, osoba kierująca wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz sprawująca kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

Kto podlega odpowiedzialności zawodowej

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby, które:

 • dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą Prawo budowlane
 • zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne
 • nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki
 • uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru

Rodzaje kar

Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest związane z karą:

 • upomnienia
 • upomnienia oraz nałożeniem obowiązku ponownego złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu na uprawnienia budowlane
 • zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, wraz z obowiązkiem ponownego zaliczenia egzaminu na uprawnienia budowlane

Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej

zakaz wykonywania funkcji technicznych

Zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to najsurowsza z kar związanych z odpowiedzialnością zawodową. Kara ta orzekana jest w stosunku do osób, które popełniły czyn o znacznej szkodliwości społecznej.

Zakaz może także zostać nałożony na osoby, które po dwóch upomnieniach dopuściły się czynu powodującego odpowiedzialność zawodową bądź też uchylają się od obowiązku złożenia nakazanego egzaminu.

Wszczęcie postępowania

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Wniosek zawiera określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów.

Wniosek może także złożyć w zakresie swojej właściwości organ samorządu zawodowego.

Kto orzeka o winie

W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego. W przypadku PIIB są to Krajowy Sąd Dyscyplinarny oraz okręgowe sądy dyscyplinarne a także Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz rzecznicy okręgowi, którzy sprawują funkcję oskarżyciela.

Odpowiedzialność cywilna w budownictwie

Informacja o ukaraniu

Informacja o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie jest przesyłana:

 • jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną
 • właściwemu stowarzyszeniu
 • organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 • Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Informacja o ukaraniu odnotowywana jest także w centralnym rejestrze ukaranych.

Zatarcie kary

Kara nałożona na osobę ukaraną, może po jej odbyciu ulec zatarciu. Warunkiem jest w tym wypadku zgodne z przepisami wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez okres:

 • 2 lat – w przypadku kary upomnienia
 • 3 lat w przypadku kary upomnienia oraz konieczności ponownego zdania egzaminu
 • 5 lat w przypadku kary zakazu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Po odbyciu „okresu próbnego” organ, który orzekał o nałożeniu kary w I instancji, na wniosek ukaranego może orzec o jej zatarciu. Zatarcie kary odnotowywane jest w centralnym rejestrze ukaranych.

Odpowiedzialność karna w budownictwie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *