Kategorie
Rodzaje

Uprawnienia budowlane przepisy i podstawy prawne

Formalne zasady nadawania uprawnień budowlanych. Przepisy prawne związane z uprawnieniami budowlanymi oraz samorządami zawodowymi.

Uprawnienia budowlane a przepisy. Najważniejsze akty prawne, w których zawarto podstawy prawne związane z nadawaniem uprawnień budowlanych oraz funkcjonowaniem samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

W artykule 14 zdefiniowano rodzaje i zakresy uprawnień budowlanych nadawanych na terenie Polski. Zawarto również formalne wymagania potrzebne do ich uzyskania związane z poziomem wykształcenia oraz praktyką zawodową.

W artykule 15 określono do wykonywania jakich czynności w budownictwie upoważniają poszczególne typy i rodzaje uprawnień budowlanych.

Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

W rozporządzeniu podano rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Określono w nim również sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego oraz jego weryfikacji do uzyskania uprawnień budowlanych.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

W ustawie określono organizację oraz zadania samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, a także prawa i obowiązki członków tych samorządów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

W rozporządzeniu określono zasady postępowania dyscyplinarnego dla członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Ustawa z dnia 22grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa określa zasady uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych, nabytych w: innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

W rozporządzeniu określono szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *