Kategorie
Egzamin

Zmniejszony zakres egzaminu

Zmniejszony zakres egzamin na uprawnienia budowlane obowiązuje w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub innym zakresie niż te już posiadane uprawnienia. W takim wypadku zgodnie z art.12 ust.4d Ustawy Prawo budowlane egzamin powinien obejmować jedynie zagadnienia nie objęte zakresem egzaminu obowiązującym dla już posiadanych uprawnień.

Warto zwrócić uwagę, iż nie każdy przypadek ubiegania się o nowe uprawnienia budowlane, gdy już wcześniej posiadamy inne, spełnia tzw. warunek rozszerzenia określany przez komisje kwalifikacyjne. Obowiązują także pewne dodatkowe obostrzenia związane z datą uzyskania pierwszych uprawnień.

Liczba pytań i czas egzaminu

uprawnienia łączne do projektowania i kierowania bez ograniczeń

egzamin pisemny

75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 50 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 115 minut

Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 57 odpowiedzi

egzamin ustny

8 pytań na egzaminie, a w tym:

 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 27 na 40 możliwych

oddzielne uprawnienia do projektowania lub kierowania bez ograniczeń

egzamin pisemny

60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 40 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 20 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut

Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 45 odpowiedzi

egzamin ustny

6 pytań na egzaminie, a w tym:

 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych

uprawnienia łączne do projektowania i kierowania w ograniczonym zakresie

egzamin pisemny

45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 30 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 70 minut

Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34 odpowiedzi

egzamin ustny

6 pytań na egzaminie, a w tym:

 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 20 na 30 możliwych

oddzielne uprawnienia do projektowania lub kierowania w ograniczonym zakresie

egzamin pisemny

30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

 • 20 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;
 • 10 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

Czas trwania egzaminu pisemnego – 45 minut

Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 23 odpowiedzi

egzamin ustny

5 pytań na egzaminie, a w tym:

 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

Wymagana liczba punktów: 17 na 25 możliwych

Zakres egzaminu

Zestawy pytań dla osób, które legitymują się posiadaniem uprawnień budowlanych  ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych innego rodzaju lub w innym zakresie niż posiadane – przygotowuje się indywidualnie, uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz termin ich uzyskania.

W praktyce jednak kandydat przystępujący do egzaminu nie zna dokładnego zestawu aktów prawnych, jakie będą go obowiązywały na egzaminach. Stwierdzenie w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego PIIB:

innych ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega i aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie

obejmuje praktycznie wszystkie wymagane akty prawne dla danej specjalności uprawnień. W informacji o dopuszczeniu do egzaminu, jaką otrzymuje zdający na 1 miesiąc przed terminem, także jest tylko informacja o zmniejszonym zakresie, natomiast żadnych konkretnych wytycznych.

Z informacji od użytkowników, którzy próbowali się dowiadywać szczegółów w okręgowych izbach, najczęściej słyszeli, iż powinni:

znać wszystkie informacje z zakresu specjalności o każdej porze dnia i nocy.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy uznać, iż zmniejszony zakres egzaminu w przypadku rozszerzenia uprawnień budowlanych to zapis czysto formalny. W praktyce nie ma żadnego wpływu na zakres wymagań i przygotowań do egzaminu na uprawnienia. Jedyne co zdający wie wcześniej to informacja o zmniejszonej liczbie pytań i czasie na odpowiedzi, nic poza tym.

Tak więc sposób przygotowania do egzaminu w przypadku osób rozszerzających uprawnienia nie różni się w żaden sposób od przygotowań tych, którzy ubiegają się o swoje „pierwsze” uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *