Kategorie
Egzamin

Akty prawne na egzamin na Uprawnienia Budowlane 2011

Prezentujemy zbiór ustaw i rozporządzeń wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane. Zbiór przygotowany dla jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2011.

Zawiera 47  najważniejszych aktów prawnych z zakresu:

 • budownictwa w tym: prawa budowlanego, przepisów techniczno budowlanych i wyrobów budowlanych
 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • normalizacji i polskich norm
 • ochrony środowiska i zabytków
 • zagospodarowania przestrzennego i geodezji
 • prawa wodnego i energetyki

 

Polecamy rówież:
SPISY TREŚCI USTAW NA USTNY EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

Pełna lista aktów prawnych:

 1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.pdf
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.pdf
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.pdf
 4. ROZPORZĄDZENIE MI  z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie systemów oceny zgodności wymagań  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności.pdf
 5. ROZPORZĄDZENIE MI z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.pdf
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.pdf
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.pdf
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej.pdf
 9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.pdf
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.pdf
 11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.pdf
 12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.pdf
 13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.pdf
 14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia..pdf
 15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.pdf
 16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.pdf
 17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
 18. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
 19. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.pdf
 20. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.pdf
 21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.pdf
 22. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych.pdf
 23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.pdf
 24. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.pdf
 25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.pdf
 26. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.pdf
 27. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.pdf
 28. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.pdf
 29. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.pdf
 30. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.pdf
 31. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych.pdf
 32. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.pdf
 33. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.pdf
 34. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.pdf
 35. USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.pdf
 36. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.pdf
 37. USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.pdf
 38. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.pdf
 39. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.pdf
 40. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.pdf
 41. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.pdf
 42. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.pdf
 43. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.pdf
 44. USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.pdf
 45. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.pdf
 46. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.pdf
 47. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *