Kategorie
Samorządy

Organy IARP

Struktura organizacyjna Izby Architektów RP jest dostosowana do jej statutowych zadań. Poszczególne organy IARP pełnią funkcję zarządcze, kontrolują wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez architektów oraz opracowują standardy ich pracy. Istotnym zadaniem jest także kwalifikacja i rekrutacja nowych członków izb oraz prowadzenie działalności naukowo-technicznej. Struktura Izby Krajowej IARP jest odzwierciedlona w poszczególnych województwach na szczeblu okręgowym.

Krajowa Rada Izby IARP oraz okręgowa rada izby

Krajowa Rada Izby między innymi kieruje działalnością Krajowej Izby IARP i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i odpowiednim regulaminem. Krajowa Rada wybierana jest zgodnie z ustawą i stosownym regulaminem.

W skład Krajowej Rady Izby wchodzą: prezes i członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Izby.

Prezydium Krajowej Rady Izby stanowią: Prezes i wybrani spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz,skarbnik.

Okręgowa rada izby natomiast kieruje działalnością okręgowej izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i odpowiednim regulaminem.

W skład okręgowej rady wchodzą: przewodniczący i członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby. W skład prezydium okręgowej rady izby wchodzą: przewodniczący oraz wybrani spośród jej członków: zastępcy przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz członkowie.

Krajowa Komisja Rewizyjna IARP

Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Krajowej Izby i nadzoruje działalność okręgowych komisji rewizyjnych. Działa na podstawie ustawy, statutu i odpowiedniego regulaminu. Krajowa Komisja Rewizyjna wybierana jest zgodnie z ustawą i  regulaminem.

Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

Okręgowa komisja rewizyjna w szczególności sprawuje kontrolę nad działalnością okręgowej izby i działa w granicach ustalonych ustawą, statutem i odpowiednim regulaminem.

Prezydium okręgowej komisji rewizyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wykonuje przewidziane w ustawie działania Krajowej Izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych i nadzoruje działalność okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, odpowiednimi regulaminami.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wybierana jest zgodnie z ustawą oraz regulaminem.

Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania okręgowej izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych. Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, odpowiednimi regulaminami. Prezydium okręgowej komisji kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny IARP

Krajowy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz zawodowej jako sąd drugiej instancji i jako sąd pierwszej instancji w sprawach członków organów Izby, działa w granicach ustalonych ustawą, rozporządzeniem ministra, statutem i odpowiednim regulaminem.

Krajowy Sąd Dyscyplinarny wybierany jest zgodnie z ustawą i odpowiednim regulaminem. Prezydium Krajowego Sądu Dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący, trzech wiceprzewodniczących oraz sekretarz.

Okręgowy sąd dyscyplinarny natomiast rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne jako sąd pierwszej instancji. Prezydium okręgowego sądu dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący, trzech wiceprzewodniczących plus sekretarz.

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej IARP

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz w jego imieniu zastępca, nadzoruje prace okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybierany jest i działa zgodnie z ustawą i regulaminami.

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej i w jego imieniu zastępca, w szczególności prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby.

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej może działać osobiście lub przy pomocy zastępców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *