Kategorie
Egzamin

Test egzaminacyjny na uprawnienia budowlane

Jak wygląda test egzaminacyjny na uprawnienia budowlane. Ile pytań jest na egzaminie i jaki czas na odpowiedzi. Jaka ilość poprawnych odpowiedzi aby zdać.

Egzamin testowy to pierwsza część egzaminu zawodowego, dla osób chcących w przyszłości pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Test na uprawnienia budowlane organizowany jest co najmniej dwa razy w roku, zwyczajowo w sesjach wiosna i jesień w PIIB oraz lato i zima w IARP.

Kto organizuje test na uprawnienia budowlane

Przeprowadzaniem i organizacją testów na uprawnienia budowlane na szczeblu okręgowym zajmują się komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz architektów. Aktualnie w Polsce egzaminy na uprawnienia budowlane są organizowane przez dwa samorządy zawodowe: Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izbę Architektów RP ( jedynie dla uprawnień w specjalności architektonicznej ). Samorządy działają niezależnie tak więc szczegółowe wymagania egzaminacyjne mogą się różnić.

Całość procesu egzaminacyjnego na szczeblu krajowym koordynuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, której zadaniem jest przygotowanie i aktualizacja pytań testowych, opracowanie wymaganego zakresu znajomości przepisów a także norm w oparciu o aktualne przepisy. Komisja kwalifikacyjna na około 3 miesiące przed terminem testu publikuje wymagany wykaz aktów prawnych na swej stronie internetowej.

Jaką formę ma test

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane ma formę testu jednokrotnego wyboru. Kandydat ma zadanie wybrać jedną poprawną odpowiedź, spośród 3 przygotowanych przez komisję egzaminacyjną. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi przy danym pytaniu może spowodować brak punktów, nawet jeśli jedna z odpowiedzi była poprawna.

przykładowy test na uprawnienia – z zakresu Prawo budowlane

Test na uprawnienia budowlane – zakres pytań i czas odpowiedzi

Zakres testu na uprawnienia budowlane zależy przede wszystkim od rodzaju, specjalności i zakresu uprawnień budowlanych o jakie ubiega się osoba zdająca. Najwięcej pytań na teście otrzymają kandydaci zdający uprawnienia łączone bez ograniczeń, nieco mniej osoby ubiegający się o oddzielne uprawnienia bez ograniczeń. Najmniejszą liczbę pytań o najmniejszym stopniu trudności otrzymają osoby zdające na uprawnienia w zakresie ograniczonym.

Czas trwania testu jest adekwatny do łącznej liczby pytań egzaminacyjnych. Natomiast przyjmuje się tutaj zasadę by na każde z pytań egzaminacyjnych przysługiwało około 1,5 minuty.

Liczba pytań na testach

Ilość pytań testowych w zależności od rodzaju i zakresu zdawanych uprawnień. Na podstawie regulaminu przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane w PIIB:

Zdając łączone uprawnienia bez ograniczeń do projektowania kierowania robotami na testach otrzymamy: 63 pytania z ustawy Prawo budowlane i przepisów na jej podstawie, 18 pytań z zakresu BHP oraz 9 pytań z kodeksu postępowania administracyjnego.

Czas przeznaczony na odpowiedzi to 135 minut, a do zaliczenia wymagane jest udzielenie 68 poprawnych odpowiedzi.


Kandydaci ubiegający się o odrębne uprawnienia bez ograniczeń do projektowania lub kierowania na teście otrzymają 53 pytania z zakresu Prawa budowlanego i przepisów na jego podstawie, 15 pytań z zakresu bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót, a także 7 pytań z KPA.

Test może maksymalnie potrwać 115 minut w tym wypadku, a do zdania potrzebne są 57 poprawnych odpowiedzi.


Osoby zdające na ograniczone uprawnienia łącznie do projektowania i kierowania robotami na egzaminie na uprawnienia budowlane otrzymają test zawierający 42 pytania z Prawa budowlanego i aktów pokrewnych, 12 pytań z BHP na budowie oraz 6 pytań z zakresu postępowania administracyjnego.

Egzamin łącznie może trwać 90 minut w tym wypadku. Do zaliczenia potrzebne będzie udzielenie co najmniej 45 poprawnych odpowiedzi.


Technicy oraz inżynierowie zdający na oddzielne uprawnienia do projektowania lub kierowania w zakresie ograniczonym dostaną do wypełnienia test zawierający 32 pytania z Ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią powiązanych, 9 pytań z zakresu BHP na budowie a także 4 pytania z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W tym przypadku test na uprawnienia budowlane maksymalnie może trwać 70 minut. Do jego zaliczenia należy udzielić co najmniej 34 poprawne odpowiedzi.

Przykładowe testy i pytania

Przedstawiamy przykładowe testy z egzaminów na uprawnienia budowlane oraz architektoniczne publikowane przez komisje kwalifikacyjne PIIB oraz IARP.

Czy test na uprawnienia budowlane jest trudny? Zdawalność i statystyki

Test na uprawnienia budowlane to najłatwiejsza część tego egzaminu zawodowego. Pomimo dużej liczby pytań egzaminacyjnych i szerokiego zakresu przepisów do nauki, co roku zdaje go ponad 80% kandydatów. Nie oznacza to jednak, iż można go zaliczyć zupełnie bez wysiłku. Natomiast specyfika przygotowań jest bardzo prosta. Należy wielokrotnie przerobić wszystkie dostępne pytania egzaminacyjne. Niezwykle pomocnym okazuje się program uprawnienia budowlane, który w swej bazie zawiera kilka tysięcy pytań egzaminacyjnych dla wszystkich zakresów uprawnień budowlanych.

Poniżej prezentujemy statystyki i zdawalność testów na uprawnienia budowlane z ostatnich lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *