Kategorie
Testy i pytania

Testy na uprawnienia budowlane

Testy na uprawnienia budowlane, które opublikowała Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB na początku 2018 roku. Zbiór 500 przykładowych pytań na testowy egzamin na uprawnienia budowlane umożliwia kandydatom orientacyjne określić czego mogą spodziewać się na egzaminie pisemnym oraz sprawdzić wymagany przez komisję stopień trudności. Testy podzielono na kilkanaście kategorii według konkretnego aktu prawnego, z którego pochodzą pytania.

Testy

Testy zawierają pytania z 31 podstawowych aktów prawnych, pogrupowane działami zgodnie z Szczegółowym programem egzaminów na uprawnienia budowlane. Znajdują się tutaj między innymi pytania z ustawy Prawo budowlane, warunków technicznych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dodatkowo dużą część stanowią zagadnienia związane z BHP, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska oraz kodeksem postępowania administracyjnego.

Testy opublikowane przez PIIB nie zawierają odpowiedzi.

Przykładowe testy na uprawnienia budowlane PIIB

Stan prawny pytań z zestawienia to 1 styczeń 2018. Przypomnijmy, iż poprzednie zestawienie pochodziło z 2014 roku tak więc było już mocno przestarzałe.

Przypominamy, iż rzeczywisty zakres pytań oraz wymagana liczba aktów prawnych na egzaminach jest znacznie szersza. Opisywane przykładowe testy na uprawnienia budowlane, pytania oraz odpowiedzi do 500 pytań na uprawnienia budowlane są zawarte w bazie pytań naszego programu do nauki.

Uprawnienia budowlane pobierz testy PIIB

 

Pobierz

Przykładowe pytania testowe

Testy Prawo budowlane

Ustawa prawo budowlane normuje sprawy utrzymania i rozbiórki:

 • tylko budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • obiektów budowlanych
 • tylko budynków trwale związanych z gruntem

Ustawa Prawo budowlane normuje sprawy budowy:

 • tylko obiektów realizowanych ze środków publicznych.
 • tylko budynków trwale związanych z gruntem.
 • wszelkich obiektów budowlanych.

Przedawnienie możliwości wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wynosi:

 • jeden rok
 • trzy lata
 • pięć lat

Czy kontrolę techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych ustawa Prawo budowlane zalicza do samodzielnych funkcji technicznych?

 • Tak
 • Nie
 • Prawo budowlane tego nie określa

Osoba, która pozytywnie zdała egzamin na uprawnienia budowlane może wykonywać samodzielną funkcję techniczną od dnia:

 • otrzymania decyzji o zdaniu egzaminu i nadaniu uprawnień budowlanych
 • uzyskania wpisów – do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę izbę
 • zdania egzaminu

Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania może na ich podstawie wykonywać nadzór inwestorski?

 1. Tak
 2. Tak, ale tylko w odniesieniu do projektów przez siebie sporządzonych
 3. Nie

Kto w rozumieniu ustawy Prawo budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego?

 • Firmy budowlane i biura projektowe
 • Projektant, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót
 • Producenci i dostawcy materiałów budowlanych i firmy wykonawcze.

Co należy do obowiązków inwestora?

 • Zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 • Prowadzenie dziennika budowy
 • Wytyczenie obiektu budowlanego

Czy ustawę Prawo budowlane stosuje się do wyrobisk górniczych?

 • Stosuje się
 • Nie stosuje się
 • Stosuje się w zależności od decyzji o lokalizacji

Jakie projekty budowlane nie wymagają sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności?

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe o prostej konstrukcji
 • Obiekty o kubaturze do 2500 m3
 • Obiekty o kubaturze do 5000 m3

Testy Warunki techniczne

Minimalna wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy (poza budynkami jednorodzinnymi i wnętrzami mieszkań wielopoziomowych) powinna wynosić:

 • 0,9 m
 • 1,0 m
 • 1,1 m

W garażu do przetrzymywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, wysokość w świetle konstrukcji powinna wynosić co najmniej:

 • 2,2 m
 • 2,0 m
 • 1,8 m

Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynkach, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż:

 • 0,05 MPa
 • 0,04 MPa
 • 0,03 MPa

Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku z siecią wodociągową powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego zgodnie z:

 • wymaganiami Polskich Norm
 • aprobatą techniczną producenta
 • wymaganiami dostawcy wody

Zestaw wodomierza głównego może być umieszczony w studzience, poza budynkiem, jeżeli:

 • budynek jest oddalony ponad 15 m od miejsca przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej
 • budynek jest nie podpiwniczony, a na parterze budynku brak jest pomieszczenia spełniającego odpowiednie wymagania dla zainstalowania zestawu wodomierzowego
 • zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej dna studzienki.

Odległość zabudowy od granicy działki budowlanej z otworami okiennymi lub drzwiowymi, jeżeli z warunków nie wynikają inne wymagania, powinna wynosić:

 • 3,00 m
 • 3,50 m
 • 4,00 m

Możliwość podwyższenia temperatury ciepłej wody do minimum 70°C w celu dezynfekcji instalacji C.W. należy zagwarantować:

 • w budynkach mieszkalnych
 • w budynkach hotelowych
 • w każdej instalacji ciepłej wody

Temperatura ciepłej wody uzyskiwanej w punktach czerpalnych instalacji ciepłej wody powinna być:

 • nie niższa niż 70°C.
 • nie niższa niż 55°C i nie wyższa niż 60°C.
 • nie niższa niż 60°C i nie wyższa niż 70°C.

Instalację kanalizacyjną stanowią połączone przewody wraz z urządzeniami, przyborami i wpustami:

 • tylko wewnątrz budynku
 • jako system odprowadzający ścieki i wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku
 • jako system odprowadzający ścieki i wody opadowe do pierwszej studzienki usytuowanej poza posesją

Wprowadzenie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do kanałów wentylacyjnych pomieszczeń jest:

 • zalecane
 • dopuszczalne
 • zabronione

Testy Ogólne przepisy BHP

Zgodnie z wymaganiami BHP, w pomieszczeniu w którym występuje niebezpieczeństwo oblania pracownika środkami żrącymi lub zapalenia się odzieży na pracowniku, powinny być zainstalowane:

 • wodne natryski ratunkowe i zawory ze złączką do węża o 25 mm
 • wodne natryski ratunkowe i urządzenia do płukania oczu
 • urządzenia do płukania oczu i hydranty naścienne DN 50

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom wody do picia. Miejsca czerpania wody powinny się znajdować nie dalej niż:

 • 50 m
 • 60 m
 • 75 m

W pomieszczeniach stałej pracy na każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego powinno przypadać wolnej objętości pomieszczenia oraz wolnej powierzchni podłogi co najmniej:

 • 12 m3 oraz 3 m2
 • 13 m3 oraz 2 m2
 • C. 14 m3 oraz 2 m2

Przez „pomieszczenie czasowej pracy” rozumie się to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa:

 • od 1 do 4 godz.
 • od 2 do 4 godz.
 • od 3 do 4 godz.

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do metody pracy i wysiłku fizycznego pracownika, lecz nie niższą niż:

 • 18 st. C
 • 16 st. C
 • 14 st. C

Bezpieczne dojście do stanowisk pracy powinno mieć na całej długości wysokość w świetle nie mniejszą niż:

 • 1,70 m.
 • 2,50 m.
 • 2,00 m.

Składowanie materiałów w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia jest dozwolone, lecz w odległości od skrajnych przewodów, liczonej w poziomie, nie mniejszej niż:

 • 2,0 m
 • 3,0 m
 • 4,0 m

Prace spawalnicze prowadzone w toku robót remontowo-budowlanych powinny być podjęte dopiero po uzyskaniu pisemnego pozwolenia, wydanego w określonym trybie; kto ustala tryb wydawania pozwoleń:

 • pracodawca
 • kierownik budowy
 • autoryzowany zakład spawalniczy

W jaki sposób czuwa się nad bezpieczeństwem pracowników w toku wykonywania prac w zbiorniku, czy poprzez osobę:

 • asekurującą
 • nadzorującą
 • kontrolującą

W celu zasygnalizowania niebezpieczeństwa mogą być stosowane łącznie:A.sygnały świetlne i sygnały dźwiękowe

 • sygnały świetlne i sygnały dźwiękowe
 • sygnały dźwiękowe i komunikaty słowne
 • sygnały świetlne i sygnały umowne

Testy BHP roboty budowlane

Wysokość ogrodzenia wokół terenu budowy powinna wynosić co najmniej:

 • 2,0 m
 • 1,5 m
 • 1,0 m

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż:

 • 15 m
 • 20 m
 • 25 m

Na rusztowaniach od strony ściany należy zastosować balustrady, jeżeli rusztowanie to jest odsunięte od ściany na odległość ponad:

 • 0,2 m
 • 0,3 m
 • 0,4 m

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, gdy w pionie zachowany jest co najmniej jeden wolny, szczelny pomost, zaś w poziomie odległości stanowisk pracy wynoszą co najmniej:

 • 3 m
 • 4 m
 • 5 m

Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych za pracę na wysokości uważa się prace wykonywane na wysokości nad poziom terenu:

 • ponad 3,0 m
 • co najmniej 2,0 m
 • co najmniej 1,0 m

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia (wejścia). Ich odległości nie powinny przekraczać:

 • 20 m
 • 30 m
 • 40 m

Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej, nie powinna być eksploatowana dłużej niż:

 • 1 rok
 • 2 lata
 • 3 lata

Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości:

 • 2,5 m
 • 3,0 m
 • 4,0 m

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadaniem z wysokości przedmiotów, ogradza się:

 • balustradami
 • szczelną obudową
 • siatką ogrodzeniową

Stanowiska obróbki kamieni na budowie, oddalone od siebie o mniej niż 3m, powinny być zabezpieczone ekranami w wysokości co najmniej:

 • 1,8 m
 • 2,0 m
 • 2,2 m

Testy Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA

Organ administracji publicznej obowiązany jest wg Kpa zapewnić stronom czynny udział:

 • w każdym stadium postępowania
 • w postępowaniu przed organem I instancji
 • w postępowaniu przed organem II instancji

Wg Kpa wniesienie zażalenia na postanowienie:

 • wstrzymuje wykonanie postanowienia
 • nie wstrzymuje wykonania postanowienia
 • zawiesza wykonanie postanowienia

W jakim terminie od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji strona może wg Kpa zażądać jej uzupełnienia co do prawa odwołania od niej?

 • 14 dni
 • 30 dni
 • Miesiąca

Wg Kpa na postanowienie w sprawie sprostowania decyzji administracyjnej służy stronie:

 • odwołanie
 • skarga do ministra
 • zażalenie

Jakie wg Kpa są skutki zatwierdzenia ugody administracyjnej?

 • Takie same jak wydania decyzji
 • Takie, jak zawieszenia postępowania
 • Takie, jak umorzenia postępowania

Czy odwołanie od decyzji administracyjnej wymaga wg Kpa szczególnego uzasadnienia?

 • Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia
 • Odwołanie wymaga uzasadnienia
 • Odwołanie wymaga uzasadnienia z określeniem podstawy faktycznej i prawnej stawianych zarzutów

Odwołanie od decyzji wnosi się wg Kpa do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie:

 • 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
 • 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie
 • 15 dni od dnia wydania decyzji stronie

Wznowienie postępowania administracyjnego następuje wg Kpa:

 • tylko z urzędu.
 • z urzędu lub na żądanie strony.
 • tylko na żądanie strony.

Jaki wniosek należy wg Kpa złożyć do organu administracji publicznej w wypadku wydania decyzji ostatecznej bez wymaganego prawem stanowiska innego organu?

 • Wniosek o zawieszenie postępowania
 • Wniosek o wznowienie postępowania
 • Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

W jakim terminie wg Kpa wnosi się podanie o wznowienie postępowania, w sytuacji, gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu?

 • Jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania
 • 14 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji
 • Dwóch miesięcy od dnia wydania decyzji

Testy na uprawnienia – przepisy i działy

W testach na egzamin na uprawnienia budowlane uwzględniono następujące zakresy przepisów:

 1. prawo budowlane
 2. pb – przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne
 3. pb – pozostałe przepisy wykonawcze
 4. skutki działania żywiołu – przepisy szczególne
 5. samorząd zawodowy w budownictwie
 6. wyroby budowlane
 7. normalizacja
 8. certyfikacja
 9. geodezja
 10. bhp – kodeks pracy i przepisy wykonawcze
 11. ochrona środowiska
 12. zaopatrzenie w wodę – odprowadzanie ścieków
 13. ochrona przeciwpożarowa
 14. dozór techniczny
 15. autostrady płatne
 16. drogi publiczne
 17. koleje
 18. energetyka
 19. telekomunikacja
 20. materiały wybuchowe przeznaczone do użytku publicznego
 21. zagospodarowanie przestrzenne
 22. gospodarka nieruchomościami
 23. ochrona zabytków
 24. kodeks cywilny
 25. kodeks postępowania administracyjnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *