Kategorie
Testy i pytania

Ochrona przeciwpożarowa – przykładowe pytania wraz z odpowiedziami

  1. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz  dróg pożarowych.

Odległość wzdłuż dróg i ulic między zewnętrznymi hydrantami  przeciwpożarowymi nie powinna być większa niż:

100 m.

150 m.

200 m.

Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej poddawane przeglądom i konserwacji co najmniej:

1.2.1 raz w roku.

1.2.2        dwa razy w roku

1.2.3        co trzy lata.

Wodociąg stanowiący żródło wody do celów przeciwpożarowych w jednostce osadniczej powinien zapewniać przez co najmniej 2 godz. ciśnienie na hydrancie zewnętrznym:

1.3.1        nie mniejsze niż 0,3 MPa.

1.3.2        nie mniejsze niż 0,2 MPa.

1.3.3 nie mniejsze niż 0,1 MPa.

  1. 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Budynek noclegowy niski, zawierający strefę pożarową zaliczaną do ZL V,  podlega uzgodnieniom pod względem zabezpieczeń ppoż., jeżeli ma ponad:

10 miejsc noclegowych.

50 miejsc noclegowych.

100 miejsc noclegowych.

  1. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej, jeżeli nie występują szczególne wymagania określone w przepisach, odległość zabudowy od granicy działki ( przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku z otworami okiennymi lub drzwiowymi)  powinna wynosić

2 m.

3 m.

4 m.

Odległość  budynku  jednorodzinnego  od  granicy  działki  budowlanej, przy  równoległym  sytuowaniu do  granicy  ściany  budynku  bez  otworów  okiennych  lub  drzwiowych (przy  spełnieniu wymagań przeciwpożarowych) i  przy niezabudowanej  działce sąsiedniej

4,0 m.

3,0 m.

1,5 m.

Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać po zaniku oświetlenia podstawowego  co najmniej przez:

1 godzinę.

1,5 godziny.

2,0 godziny.

 

Przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej,  powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez okres nie krótszy niż:

30 minut.

60 minut.

90 minut.

Budynki mieszkalne oraz części tych budynków stanowiące odrębne strefy pożarowe (charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi ZL) zalicza się do kategorii:

ZL II.

ZL IV.

ZL V.

Klasa odporności pożarowej dla budynku zaliczonego do jednej z kategorii ZL zależy od:

kategorii ZL.

wysokości budynku.

wysokości budynku i kategorii ZL.

 

Elementy oddzielenia przeciwpożarowego (ściana, strop) mogą być wykonane:

wyłącznie jako pełne (bez żadnych otworów technologicznych).

z dowolnymi otworami technologicznymi.

z otworami o ograniczonej powierzchni i zabezpieczonymi zamknięciami przeciwpożarowymi o odpowiedniej odporności ogniowej.

 

Na wyjściach dróg ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi:

obrotowe.

podnoszone.

rozsuwane.

Budynek zamieszkania zbiorowego to:

budynek wielorodzinny.

zespół budynków jednorodzinnych.

budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi (np. hotel, dom studencki itp.).

Który z wymienionych obiektów jest budynkiem użyteczności publicznej?

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Budynek dworca kolejowego.

Budynek hotelowy.

Budynek zaliczany do grupy „wysokościowe” (WW) to budynek:

posiadający ponad 15 kondygnacji.

o wysokości powyżej 55 m nad poziomem terenu.

o wysokości ponad 10 razy większej od najmniejszego poziomego wymiaru.

3 odpowiedzi na “Ochrona przeciwpożarowa – przykładowe pytania wraz z odpowiedziami”

Bzdura z tym – 2 godz. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście 1h (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki; § 181 ust.5) Jeśli uważa Pan inaczej, to proszę tak jak ja, podać podstawę prawną wówczas możemy podyskutować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *