Kategorie
Testy i pytania

Prawo budowlane – przykładowe pytania na egzamin testowy

TEST NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – PRZYKŁADOWE PYTANIA

Kogo powinien niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej kierownik budowy?

a)       właściwy organ ( organy administracji architektoniczno-budowlanej ( Starosta, Wojewoda i GINB ) i nadzoru budowlanego ( PowiatowyINB, WojewódzkiINB i GłównyINB) , stosownie do ich właściwości)

b)       właściwego miejscowo prokuratora i Policję

c)       inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy

d)       inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów

Wymień organy nadzoru budowlanego po reformie administracyjnej :

a)       PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

b)       WINB – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

c)       GINB – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę?

1)       Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi

2)       Dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3)       Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym

4)       W przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art.82 ust.3 pkt 1 , postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o której mowa w art. 82 ust.2 projektowanych rozwiązań w zakresie :

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i      innych miejsc publicznych

b)  Przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

 

W jakim zakresie jest sprawowany nadzór autorski przez projektanta?

a)       stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem

b)       uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

Kto powołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego?

PINB jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Co w pozwoleniu na budowę określa właściwy organ?

1. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:

1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

2) określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,

3) określa terminy rozbiórki:

a)  istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania,

b) tymczasowych obiektów budowlanych,

4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie,

5) nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź ochrony środowiska.

2. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, będącego zakładem pracy, nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie.

Kto może być rzeczoznawcą budowlanym?

1. Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

1) korzysta w pełni z praw publicznych,

2) posiada:

a) dyplom ukończenia wyższej uczelni,

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat praktyki odbytej po ich uzyskaniu,

c) opinie dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych? :

a) posiadania wyższego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie,

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie? :

a) posiadania średniego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności lub pokrewnego wyższego wykształcenia,

b) odbycia pięcioletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,

c) odbycia rocznej praktyki na budowie,

Co nie jest katastrofą budowlaną?

Nie jest katastrofą budowlaną:

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,

3) awaria instalacji.

Co to jest dziennik budowy?

1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

Kiedy traci się uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie?

1. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka się w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu.

2. Zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie może być orzeczony również w stosunku do osoby, która:

a) pomimo dwukrotnego upomnienia ponownie dopuściła się czynu, powodującego odpowiedzialność zawodową,

b) uchyla się od złożenia nakazanego egzaminu.

Kto na wniosek ukaranego orzeka o zatarciu kary i na jakich warunkach?

1. Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany:

1) wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres:

a) 2 lat – w przypadku kary – upomnienie

b) 3 lat – od złożenia egzaminu – w przypadku kary – upomnienie + ponowny egzamin,

c) 5 lat – po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – w przypadku kary – zakaz wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem złożenia w wyznaczonym terminie egzaminu

2) w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukarany jedną z kar określonych jak wyżej.

2. Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do wiadomości zainteresowanemu oraz jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom i organom, o których mowa w art. 99 ust. 1. ( jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną, właściwemu stowarzyszeniowi, organowi który wydał ukaranemu uprawnienia budowlane oraz Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego).

3. Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych.

Co powoduje konieczność uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę? :

1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

2. W przypadku naruszenia przepisu ust. 1, właściwy organ uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę.

W jakich przypadkach wygasa ważność pozwolenia na budowę?

1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.

2. Rozpoczęcie lub wznowienie budowy, w przypadkach określonych w ust. 1 i w przypadku wcześniejszego uchylenia pozwolenia na budowę,  może nastąpić po wydaniu nowej decyzji o  pozwoleniu  na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót.

Kiedy następuję rozpoczęcie budowy?

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Co zaliczamy do prac przygotowawczych na budowie?

Pracami przygotowawczymi są:

1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

2) wykonanie niwelacji terenu,

3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,

4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Do czego obowiązany jest inwestor przed rozpoczęciem robót na które potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),

2) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa  w art. 42 ust. 2 pkt 2 (tablice informacyjną ,itd.)

Do czego obowiązany jest kierownik budowy?

Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:

1) prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki,

2) umieścić na budowie lub rozbiórce, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; nie dotyczy to budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych,

3) odpowiednio zabezpieczyć teren budowy (rozbiórki).

O jakich zmianach obowiązany jest inwestor powiadomić organ?

1. Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ o zmianie:

1) kierownika budowy lub robót,

2) inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) projektanta sprawującego nadzór autorski, podając od kiedy nastąpiła zmiana.

2. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenia osób, wymienionych w ust. 1, o przejęciu obowiązków.

Kiedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

1. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest wymagane, jeżeli właściwy organ:

1) nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub

2) stwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków, określonych w pozwoleniu na budowę lub

3) wydał, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 lub art. 71 ust. 3, decyzję nakazującą dokonanie określonych czynności, zmian lub przeróbek.

2. Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wymagane także, jeżeli:

1) zachodzą okoliczności wymienione w art. 49 ust. 1 (upłynęło 5 lat od dnia zakończenia budowy obiektu budowlanego lub jego części, a jego istnienie nie narusza przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

2) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Co jest potrzebne do uzyskania przez inwestora pozwolenia na użytkowanie?

1. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy,

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

4) protokoły badań i sprawdzeń,

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

Jakie organy powinien powiadomić inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu budowy?

1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Środowiska,

2) Inspekcji Sanitarnej,

3) Państwowej Inspekcji Pracy,

4) Państwowej Straży Pożarnej,

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania  zawiadomienia,  traktuje  się jak nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

W jakich sytuacjach zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga pozwolenia właściwego organu?

1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga pozwolenia właściwego organu. Przepisy art. 32 stosuje się odpowiednio.

2. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

1) przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,

2) podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń.

3. W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 50 i art. 51 stosuje się odpowiednio. W decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, właściwy organ może nakazać właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Co rozumiemy przez katastrofę budowlaną?

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Kto może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5 (projektowanie, kierowanie robotami bud., nadzór inwestorski, kontrola techniczna, itd.), mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia  skomplikowania działalności  i  innych  wymagań  związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi” wydaną przez organ samorządu zawodowego.

Co zaliczamy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie?

Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk  technicznych  lub  samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych  oraz  techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowanie  wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,

7) rzeczoznawstwo budowlane.

W jakich specjalnościach są udzielane uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

1) architektonicznej,

2) konstrukcyjno-budowlanej,

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

5) instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji  i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

6) innych, ustalonych stosownie do art. 16 ust. 2.

Wymień dwa rodzaje uprawnień budowlanych.

Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do:

1) projektowania,

2) kierowania robotami budowlanymi

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?

Uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:

a) posiadania wyższego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności,

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie,

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Należy zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną po odbyciu praktyki.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie?

Uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymaga:

a) posiadania średniego wykształcenia odpowiedniego dla danej specjalności lub pokrewnego wyższego wykształcenia,

b) odbycia pięcioletniej praktyki na budowie,

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Należy zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną po odbyciu praktyki.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia do wykonywania na budowie na stanowisku majstra budowlanego i kierowania w powierzonym zakresie robotami budowlanymi?

Uzyskanie uprawnień budowlanych do wykonywania pracy na budowie na stanowisku majstra budowlanego i kierowania w powierzonym zakresie robotami budowlanymi wymaga – posiadania co najmniej wykształcenia zasadniczego i dyplomu mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym.

Kiedy można rozpocząć roboty budowlane?

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, montażu czy remoncie obiektu budowlanego (jeśli jest wymagane)

Co należy do obowiązków inwestora ? :

1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

a) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

b) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

c) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) wykonania i odbioru robót budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Czy można odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

1. Dla obszarów, dla których, zgodnie z art. 13 ust. 1, istnieje obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

2. Dla obszarów nie wymienionych w ust. 1, a w odniesieniu do których nastąpiło ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 1, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu można zawiesić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania administracyjnego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub nie dokonano jego zmiany, stosuje się odpowiednio przepisy art. 44 albo ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

( Dz.U. 1999r. Nr15 poz 139 z póź. zm. „Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym” )

Nie można odmówić ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie jest zgodne z przepisami prawa i ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2. (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego )

Ile decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu można wydać w stosunku do tego samego terenu?

1. Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. W przypadku inwestycji liniowych wprowadzonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości, na których inwestycje te mają być realizowane, przekazuje się informacje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w decyzji.

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kiedy wygasa ważność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu?

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, z zastrzeżeniem art. 50a, stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli:

1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 35 ust. 1.

( Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany wygasają wydane uprzednio decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sprzeczne z ustaleniami tego planu ).

Na jakiej podstawie wydaje się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu?

1. W sprawach ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu  orzeka się, w drodze decyzji, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1, na podstawie przepisów szczególnych.

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przygotowuje osoba posiadająca uprawnienia urbanistyczne.

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem ust. 3a i 3b,  wydaje  wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi.

3a. W odniesieniu do terenów zamkniętych, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje wojewoda.

3b. W stosunku do morskich wód wewnętrznych  i  morza  terytorialnego  decyzję  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydaje  dyrektor właściwego miejscowo urzędu morskiego.

3c. W przypadku inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy decyzję  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczącą terenu położonego w granicach jednego województwa, wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na obszarze właściwości którego znajduje się największa część terenu inwestycji,  w  porozumieniu  z  zainteresowanymi  wójtami,  burmistrzami  lub  prezydentami miast.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się po uzgodnieniu z:

3) Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych  w  miejscowościach uzdrowiskowych – zgodnie z  odrębnymi przepisami,

4) działającym w imieniu wojewody wojewódzkim konserwatorem zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,

5) dyrektorem właściwego urzędu morskiego, w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, ochronnego, morskich portów i przystani,

6) właściwym organem państwowego  nadzoru  górniczego, w odniesieniu do terenów górniczych,

7) dyrektorem regionalnego zarządu  gospodarki  wodnej, w odniesieniu do przedsięwzięć, które wymagają pozwolenia wodnoprawnego.

8)  Prezesem  Urzędu  Lotnictwa  Cywilnego  w  odniesieniu  do  obszarów lotnisk i ich otoczenia.

Co w decyzji o pozwoleniu na budowę określa właściwy organ?

1. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby:

1) określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

2) określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,

3) określa terminy rozbiórki:

a)  istniejących obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania,

b) tymczasowych obiektów budowlanych,

4) określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie,

5) nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź ochrony środowiska.

2. Właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego, będącego zakładem pracy, nakłada obowiązek uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie.

W odpowiedzi na “Prawo budowlane – przykładowe pytania na egzamin testowy”

WITAM – W CELU ZNACZNEGO PRZYŚPIESZENIA ILOŚCI INWESTYCJI BUDOWLANYCH WYSTARCZY ABY DO POZWOLENIA NA BUDPOWĘ BYŁA ZŁOŻONA SAMA ARCHITEKTURA BEZ PODPISÓW BRANŻYSTÓW (TAK JEST NA CAŁYM ŚWIECIE). TAKIE ROZWIĄZANIE ZDECYDOWANIE PRZYŚPIESZY SZYBKOŚĆ WYDAWANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ ORAZ ZWIĘKSZY ILOŚĆ. INWESTOR Z POZWOLENIEM NA BUDOWĘ MA CZAS NA UZYSKANIE KREDYTU ORAZ ZNALEZIENIE FIRMY BUDOWLANEJ. MEDIA ORAZ INSTALACJE ROZWIĄZUJE SIĘ NA ETAPIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PORZEBNYCH PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *