Kategorie
Informacje

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – informacje o kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Przydatne informacje Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane.

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane. W związku z dużym zakresem wymaganych dokumentów oraz licznymi pytaniami i błędami popełnianymi przez kandydatów Izba udostępniła poradnik dotyczący kwalfikacji, wymaganych dokumentów oraz obowiązujących terminów.

Obowiązujące terminy i procedury kwalifikacyjne

Zgodnie regulaminem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulaminem postępowania kwalifikacyjnego i regulaminem przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyznacza następujące terminy:

Wnioski w sprawach nadawania uprawnień budowlanych (na sesję WISONA 2024) wnioski o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu dla osób, które już przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły do egzaminu bądź nie zdały egzaminu przyjmowane będą: od dnia 2 stycznia do 19 stycznia 2024 roku

Złożenie wniosków należy poprzedzić elektroniczną rejestracją w systemie PIIB, która zostanie uruchomiona od 2 stycznia 2024 roku.

Egzamin pisemny – testowy na uprawnienia budowlane odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. Terminy oraz godziny egzaminów ustnych zostaną podane dla każdego kandydata bezpośrednio w zawiadomieniu o egzaminie.

Składanie wniosków kwalifikacyjnych

Wnioski kwalifikacyjne można składać:

 • za pomocą poczty lub firmy kurierskiej na adres siedziby ŚlOIIB ul. Adama 1b, 40-467 Katowice;
 • osobiście w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach do specjalnej skrzynki podawczej

Dokumenty powinny być spięte klipsem archiwizacyjnym lub przeszyte sznurkiem (nie dotyczy wniosków poprawkowych) i złożone zgodnie z kolejnością przedstawioną w załączonym spisie teczki do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Prosimy, aby ponumerowany spis teczki dołączać w postaci osobnej kartki, a nie naklejać go na samą teczkę. Wewnątrz koszulki umieścić można jedynie oryginał dyplomu i suplementu.

Wzór opisu teczki SOIIB
Wzór opisu teczki na dokumenty kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane
Elektroniczna rejestracja wniosków

Informacje śląskiej izby odnośnie elektronicznej rejestracji wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane:

 • Kandydaci, którzy dokonali już rejestracji (również w poprzednich sesjach egzaminacyjnych) powinni zalogować się na Portalu a następnie przejść do zakładki „Kwalifikacje na uprawnienia budowlane” 
 • Zarejestrowani w portalu PIIB oraz czynni członkowie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa po zalogowaniu powinni przejść do zakładki „Kwalifikacje na uprawnienia budowlane” 
 • Następny krok to wybór rodzaju wniosku, wypełnienie, zapisanie i złożenie odpowiedniego wniosku:
  • Umów spotkanie w OKK – nowe dokumenty do kwalifikacji
  • Złóż wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych – ponowny egzamin pisemny lub ustny)
 • Można wybrać dowolny termin dostępny w systemie. Nie ma potrzeby złożenia dokumentów dokładnie w tym samym dniu jaki został wybrany w systemie.

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane składają następujące dokumenty:

0. Spis teczki

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
 2. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał, lub kopię potwierdzoną notarialnie bądź przez organ je wydający.

W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć dyplomy wraz z suplementami z I i II stopnia studiów.

 • Dyplomy wydane do dnia 30.09.2018 r., które przewidywały miejsce na podpis posiadacza dyplomu – powinny być podpisane.
 • Dokument potwierdzający zmianę nazwiska.
 1. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał, lub kopia potwierdzona notarialnie bądź przez organ je wydający). Uwaga: suplement nie jest wymagany od osób, które uzyskały wykształcenie przed 2006 r.
 2. Oświadczenie (§ 3 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia) / zaświadczenie (§ 4 rozporządzenia) / książka praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej.
 3. Uprawnienia budowlane osoby potwierdzającej praktykę.
  Kserokopie uprawnień muszą być uwierzytelnione notarialnie lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dany dokument (nie dotyczy uprawnień wydanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa)
 4. Potwierdzenie przynależności opiekuna/opiekunów do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za cały okres sprawowania opieki przez opiekuna/opiekunów (nie dotyczy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).
 5. Dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
 6. Formularz osobowy.
 7. Kserokopia posiadanych uprawnień budowlanych wnioskodawcy + zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby (jeśli jest wymagana)

Dokumenty wymagane od osób, które już przeszły proces weryfikacji ale nie przystąpiły lub nie zaliczyły egzaminu

Wykaz dokumentów dla osób, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji, a nie przystąpiły bądź nie zdały egzaminu:
 1. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.
 2. Formularz osobowy.
 3. Kserokopia decyzji o odmowie nadania uprawnień.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej
Porady Śląskiej Izby Inżynierów odnośnie wypełniania dokumentów potwierdzających praktykę zawodową

Poprawnie przygotowany dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (stanowiący załącznik do oświadczenia potwierdzającego jej odbycie) powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, określone w nagłówkach tabeli.

W celu eliminacji powtarzających się braków, należy zwrócić szczególną uwagę na dostarczenie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, adekwatnych do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych (kolumna nr 2). Również opis charakteru wykonywanych czynności powinien obejmować informacje o technicznych aspektach pracy praktykanta na poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5).

W kolumnie nr 4, na końcu dokumentu, konieczne jest zliczenie całkowitej ilości odbytej praktyki zawodowej i podanie zsumowanego okresu w miesiącach. Warto zauważyć, że zestawienie powinno być podpisane na każdej stronie zarówno przez praktykanta, jak i opiekuna praktyki zawodowej.

Ostrzegamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, patron może potwierdzać jedynie praktykę w zakresie projektowym. Prosimy o skreślenie odpowiedniej informacji (tak/nie) w oświadczeniu znajdującym się na drugiej stronie dokumentu. W przypadku praktyki wykonawczej, prosimy o skreślenie „tak”.

Należy także upewnić się, że opiekun praktyki posiada uprawnienia budowlane odpowiadające zakresowi i specjalności, o które ubiega się wnioskodawca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *