Kategorie
Informacje

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – informacje o kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Najważniejsze informacje kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa udostępnia informacje przydatne dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Sprawdź wymagane terminy składania dokumentów i ich formę oraz jakie błędy najczęściej popełniają kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane w tej okręgowej izbie.

Najważniejsze terminy i zalecenia formalne

Wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych dla sesji WIOSNA 2024 przyjmowane będą od dnia 29 stycznia – do 9 lutego 2024 roku po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów na Portalu PIIB. System rejestracyjny zostanie uruchomiony 26 stycznia 2024r. a terminy będą udostępniane sukcesywnie od tej daty. Jak informuje mazowiecka OIIB liczba osób składających wnioski kwalifikacyjne będzie ograniczona, dlatego zalecane jest to zrobić z wyprzedzeniem.

Należy uważać na poprawność podawanych danych we wnioskach

Podane przez kandydatów dane będą obecne w procesie kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym oraz w decyzji o przyznaniu uprawnień budowlanych. Z tego powodu zalecamy dokładność przy ich wprowadzaniu. Nadane podczas rejestracji login i hasło będą używane w trakcie procesu kwalifikacyjnego do monitorowania jego postępu, uzyskiwania informacji o wynikach egzaminu i innych związanych z nim kwestii.

Wybrany termin składania wniosków

Dostępny termin i miejsce składania dokumentów kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane pojawi się dopiero po pełnym wypełnieniu wniosku w systemie. Raz wybranego terminu spotkania nie będzie można zmienić!

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne

Wykaz dokumentów kwalifikacyjnych jakie należy złożyć w procesie kwalifikacyjnym:

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych;
 2. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
 3. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie, bądź przez organ wydający.
 4. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, bądź przez organ wydający). 

W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć oba dyplomy wraz z oboma suplementami z I i II stopnia studiów.

 1. Życiorys zawodowy podpisany przez wnioskodawcę;
 2. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.
 3. Formularz osobowy;
 4. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub potwierdzone notarialnie.

Nie dotyczy tylko decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii. Uprawniania wydane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki lub jego placówkę zamiejscową należy potwierdzić zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawienia lub notarialnie)

 1. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową za cały okres odbywania praktyki) Wersji elektronicznych zaświadczeń nie ma potrzeby potwierdzać za zgodność z oryginałem.
 2. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki Zawodowej wraz z Oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej lub Książka praktyki zawodowej.

Prawidłowo wypełniony dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki) powinien zawierać w sobie wszystkie wymagane informacje, określone w nagłówkach tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Najczęstsze braki w dokumentach kwalifikacyjnych

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje o najczęściej występujących brakach w dokumentach kwalifikacyjnych:

 • brak podania charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności (adekwatnie do: instalacyjnych – sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej; inżynieryjnych – drogowej, mostowej, kolejowej, hydrotechniczej; konstrukcyjno – budowlanej
 • brak wskazania charakteru wykonywanych czynności w ramach odbywanej praktyki zawodowej – opis powinien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania (kolumna nr 5)

Wykaz prac projektowych

Osoby ubiegające się o uprawnienia projektowe powinny wraz z dokumentami kwalifikacyjnymi dostarczyć wykaz prac projektowych zgodnie z wymaganiami §4, p.1, podpunkt 5 „Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Wykaz prac projektowych musi zawierać informacje:
 • Tytuł projektu;
 • Faza projektu (projekt budowlany,  projekt wykonawczy);
 • Data wydania projektu;
 • Projektant odpowiedniej specjalności + zespół projektowy (imiona, nazwiska);
 • Sprawdzający projekt – w specjalności  odpowiedniej do wnioskowanych uprawnień budowlanych;
 • Zamawiający (Inwestor);

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *