Kategorie
Informacje

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – informacje o kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Informacje o terminach oraz wymaganiach kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane w Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

W związku z rozpoczęciem postępowania w sprawie nadawania uprawnień budowlanych do sesji Wiosna 2024 prezentujemy najważniejsze informacje i wytyczne obowiązujące w Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Sprawdź obowiązujące terminy składania wniosków, elektronicznej rejestracji oraz wymagane dokumenty kwalifikacyjne.

Obowiązkowa rejestracja kandydatów przed złożeniem wniosku na uprawnienia budowlane

Przed złożeniem wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w Łódzkiej Izbie, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się jako kandydat na Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). Więcej o elektronicznej rejestracji w portalu PIIB

Osoby, które już są członkami Izby, mogą zalogować się na swoje istniejące konto, nie ma potrzeby zakładania nowego.

Wprowadzone przez kandydata informacje będą kluczowe w procesie kwalifikacyjnym oraz egzaminacyjnym. Ponadto, zostaną uwzględnione na decyzji dotyczącej przyznania uprawnień budowlanych. Dlatego prosimy o szczególną dokładność podczas wprowadzania danych. Login i hasło, uzyskane w trakcie rejestracji, będą niezbędne do monitorowania postępu w procesie kwalifikacyjnym.

Osoby, które nie przystąpiły do wcześnej do egzaminu lub otrzymały negatywny wynik, a teraz składają wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu, są zwolnione z konieczności wybierania terminu składania wniosku w Portalu PIIB.

Dodatkowo, zachęcamy do dokładnego zapoznania się z regulaminem i wszelkimi informacjami dotyczącymi procesu kwalifikacyjnego, które mogą być dostępne na Portalu PIIB. W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości, służymy pomocą poprzez udostępnione środki kontaktu na stronie internetowej Łódzkiej OIIB.

Terminy i miejsce składania wniosków kwalifikacyjnych

Przy dokonywaniu rejestracji istnieje możliwość wyboru dowolnego terminu składania wniosku, gdyż dokumenty związane z ubieganiem się o nadanie uprawnień budowlanych, razem z innymi niezbędnymi załącznikami, należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich na poniższy adres:

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ul. Północna 39 91-425 Łódź

Wnioski kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane w Łódzkiej OIIB przyjmowane bedą dnia 26 stycznia 2024 r. (uwzględniając datę nadania przesyłki)

W przypadkach szczególnych, wnioski będą także przyjmowane osobiście w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (poniedziałek-piątek w godzinach 11:00-16:30) – w sekretariacie, pokój nr 6. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie będzie możliwe wstępne sprawdzenie wniosków przed ich złożeniem.

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne

Osoby ubiegające się o nadanie uprawnień budowlanych, powinny konieczne przesłać do Komisji Kwalifikacyjnej wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie uprawnień (do pobrania);
 2. Formularz osobowy (do pobrania);
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, bądź dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika (można również złożyć odpis notarialny lub kopię uwierzytelnioną przez uczelnię, która wydała dyplom
 4. Suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (można również złożyć odpis notarialny lub kopię uwierzytelnioną przez uczelnię, która wydała suplement.
 5. Dowód uiszczenia I raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, opłaty za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej (1200 zł lub 1800 zł, zależnie od rodzaju uprawnień.
 6. Życiorys zawodowy (w dowolnej formie, np. CV);
 7. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikami (do pobrania) lub zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej, albo zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dotyczy praktyki odbywanej za granicą lub praktyki sprzed 1 stycznia 1995 r.);
 8. Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową, wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa za okres kierowania praktyką. Jeśli część praktyki zawodowej odbyła się w 2023 r. (nawet jeśli zaczęła się wcześniej), to kopia uprawnień budowlanych osoby kierującej tą częścią praktyki powinna być uwierzytelniona przez notariusza lub organ, który decyzję wydał. Uwierzytelnienie nie jest wymagane w przypadku decyzji wydanych przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa;
 9. Kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub charakter umów, na podstawie których odbywana była praktyka zawodowa (np. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu, kopia świadectwa pracy, kopia umowy o dzieło/zlecenie);
 10. W przypadku posiadania już własnych uprawnień budowlanych – ich uwierzytelnione kopie. Uwierzytelnienie nie jest wymagane w przypadku decyzji wydanych przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

UWAGA: Złożone dokumenty kwalifikacyjne nie podlegają zwrotowi! Ważne w szczególności do dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane

Obowiązujące stawki opłat kwalifikacyjnych ustalone w oparciu o uchwałę nr 44/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne:

 • Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi: a) Z tytułu kwalifikowania: 1200 zł b) Z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 1200 zł c) Z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu (poprawka ustna): 700 zł
 • Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi: a) Z tytułu kwalifikowania: 1800 zł b) Z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 1800 zł c) Z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu (poprawka ustna): 1000 zł

Opłatę należy uiścić na rachunek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, znajdujący się w PKO Bank Polski SA, o numerze rachunku: 81 1440 1231 0000 0000 0222 7622. Prosimy o zaznaczenie tytułu wpłaty jako „Imię i nazwisko – opłata za egzamin – maj 2024 r. – I rata”.

Wskazówki dla poprawiających i nieobecnych na poprzednim egzaminie

Kandydaci, którzy nie zaliczyli wcześniej egzaminu lub byli nieobecni na wcześniejszym egzaminie, są zobligowani do rejestracji w Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB). W tym celu należy wybrać opcję „Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu (dla osób zakwalifikowanych – ponowny pisemny/ustny)”. Nie jest konieczne wybieranie terminu złożenia wniosku.

Po zarejestrowaniu należy przesłać do Komisji Kwalifikacyjnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2024 r. (uwzględniając datę nadania przesyłki), następujące dokumenty:

 • Wniosek o dopuszczenie do ponownego egzaminu
 • formularz osobowy
 • kopię decyzji otrzymanej po ostatnim niezdanym egzaminie albo zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu.

Samo zarejestrowanie się w Portalu PIIB nie wystarcza do złożenia wniosku o ponowny egzamin. Konieczne jest dostarczenie do Izby, w formie papierowej, wymienionego wyżej wniosku o dopuszczenie do ponownego egzaminu wraz z załącznikami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *