Kategorie
Informacje

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – informacje o kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Sprawdź jak wygląda proces przyjmowania wniosków kwalifikacyjnych w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Publikujemy informacje i wymagania dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Aktualnie Izba rozpoczyna kwalifikacje wniosków do sesji WIOSNA 2024 rozpoczynającej się egzaminem testowym 24 maja.

Termin i miejsce składania wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane

Jak informuje przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji I/2024 będzie można składać:

w dniach od 29 stycznia 2024 r. do 9 lutego 2024r. ( decyduje data stempla pocztowego )

Dokumenty kwalifikacyjne należy przesyłać do izby pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na następujący adres:

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
ul. Krakowska 289
35-213 Rzeszów 

Izba zaleca by wraz ze składanymi dokumentami koniecznie podać telefon kontaktowy oraz email i adres do korespondencji. W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień umożliwi to szybki kontakt, a terminy są bezwzględnie przestrzegane.

Ważne informacje o składanych dokumentach potwierdzających wykształcenie

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna zwraca szczególną uwagę kandydatów składających wnioski aby:

  •  składali wszystkie dokumenty w oryginale, bądź kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (w szczególności dyplom potwierdzający wykształcenie, suplement, uprawnienia potwierdzającego praktykę zawodową itp.)
  •  podpisali swoje dyplomy potwierdzających wykształcenie
  • składali także dyplom i suplement inżyniera jeżeli praktyka była rozpoczęta przed uzyskaniem tytułu mgr inż.
  • osoby, które nie otrzymywały suplementu do dyplomu powinny zwrócić się do uczelni o wydanie wypisu z przebiegu toku studiów

Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Osoby planujące przystąpić do egzaminu w sesji 1/2024 (dotyczy to zarówno tych, które otrzymały negatywny wynik egzaminu, jak i tych, które nie przystąpiły do egzaminu) są zobowiązane złożyć wniosek o ustalenie nowego terminu egzaminu nie później niż 60 dni przed planowanym terminem egzaminu pisemnego, czyli do dnia 25 marca 2024 r. Wniosek można również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, umieszczając go w kopercie z wyraźnym dopiskiem „OKK – wniosek o ponowne ustalenie terminu egzaminu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *