Kategorie
Informacje

Wymagania kwalifikacyjne w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów

Informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych oraz obowiązujących terminach składania wniosków w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB poinformował o uruchomieniu kwalifikacji i przyjmowania wniosków na uprawnienia budowlane. Osoby zamieszkałe na terenie województwa lubuskiego mogą już składać dokumenty kwalifikacyjne do sesji Wiosna 2024, której start otwierany przez egzamin testowy zaplanowano na 24 maja.

Termin i miejsce przyjmowania wniosków na uprawnienia budowlane w Lubuskiej OIIB

Składanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych w sesji wiosennej 2024 r. jest możliwe od poniedziałku 15 stycznia do piątku 23 lutego 2024 r.

Dokumenty należy składać osobiście w biurze LOIIB w Gorzowie przy ul. Walczaka 25, we wtorki i czwartki w godzinach 7:00 – 15:00, oraz w biurze terenowym w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 22, we wtorki i czwartki w godzinach 11:00 – 15:00. Alternatywnie, wnioski można przesłać pocztą.

Osoby, które otrzymały negatywny wynik egzaminu i planują ponownie przystąpić do egzaminu, powinny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu. Wniosek ten należy złożyć najpóźniej 60 dni przed planowanym terminem egzaminu pisemnego, czyli do dnia 25.03.2024 r. Zgodnie z postanowieniem art. 12 ustawy Prawo Budowlane, pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

Lista wymaganych dokumentów kwalifikacyjnych dla osób, które ubiegają się o nadanie uprawnień budowlanych

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w Lubuskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa należy zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną należy dołączyć:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych / dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika*
  • Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów *
  • Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej
  • Książkę praktyki zawodowej / dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej
  • Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową, potwierdzone za zgodność z oryginałem
  • Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za okres odbywania praktyki).
  • Życiorys zawodowy
  • Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
  • Formularz osobowy (karta osobowa)
  • Oświadczenie o zgodności z prawdą w złożonych dokumentach.
Informacja o zwracaniu dokumentów

Dokumenty, które zostały złożone razem z wnioskiem o nadanie uprawnień, nie podlegają zwrotowi. W związku z tym komisja uprzejmie prosi o dostarczenie odpisu dyplomu i suplementu do dyplomu w celu wykonania kopii dokumentów. Po dokonaniu kopii, oryginalne odpisy zostaną zwrócone.

Dodatkowe wymagania odnośnie formy i treści dokumentów kwalifikacyjnych

Wszystkie dokumenty wymienione powyżej powinny być składane w teczce białej o formacie A-4, z gumką lub wiązanej. Teczka powinna być opisana ręcznie zgodnie z treścią wzoru. Wszystkie załączniki należy odpowiednio ponumerować i ułożyć w teczce zgodnie z numeracją podaną we wniosku. Jeżeli załącznik składa się z kilku kartek, powinien być spięty zszywaczem.

Dokumenty powinny być składane w formie oryginału, a kopia zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Komisji przyjmującego wniosek o uprawnienia.

Ważny jest prawidłowy dokument zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej (załącznik do oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki). Dokument ten powinien zawierać wszystkie wymagane informacje określone w nagłówkach tabeli. Należy zwrócić uwagę na podanie charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu, odpowiednich dla wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych. Ponadto, charakter wykonywanych czynności, których opis powinien zawierać informacje o czynnościach technicznych wykonywanych przez praktykanta w poszczególnych etapach budowy lub projektowania.

W wykazie prac projektowych, należy wymienić wszystkie projekty, w których kandydat uczestniczył, a także wyszczególnić prace, jakie kandydat wykonał osobiście w danym projekcie.

Osoby dokumentujące praktykę zawodową w „Książkach praktyki zawodowej” zarejestrowanych do dnia 26 grudnia 2002 r. w urzędach wojewódzkich, powinny w książce dokonać zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej według obiektów, z podziałem na praktykę przy sporządzaniu projektów i na budowie.

Informacja o kursach przygotowawczych na uprawnienia budowlane

Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej OIIB informuję, iż Izby Inżynierów Budownictwa nie organizują kursów przygotowawczych do egzaminów. Uczestnictwo w takich kursach nie jest obligatoryjne i nie wpływa na postępowanie kwalifikacyjne ani na rezultat egzaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *