Kategorie
Informacje

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informacje kwalifikacyjne

Jak wygląda kwalifikowanie wniosków na uprawnienia budowlane w Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Jakie dokumenty należy złożyć.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane do sesji Wiosna 2024. Najbliższa sesja egzaminacyjna rozpocznie się testowym egzaminem w dniu 24 maja 2024 roku. Sprawdź wymagania i obowiązujące terminy składania dokumentów jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem uprawnień i mieszkasz na terenie województwa lubelskiego.

Gdzie i kiedy składać wnioski o uprawnienia budowlane w Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

Kompletny wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami należy składać osobiście (BIURO LOIIB, III piętro, dział uprawnień budowlanych pokój 311) lub listownie ( Poczta Polska lub firmami kurierskimi ) bezpośrednio do biura Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie.

Adres do przesyłania korespondencji:

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie
ul. Bursaki 19,  20-150 Lublin

Izba przyjmuje wnioski kwalifikacyjne w terminie od 15 stycznia 2024r. do 9 lutego 2024r. 

Dokumenty prosimy składać w jednej foliowej koszulce lub w białej, nieopisanej teczce. Warto zaznaczyć, że nie jest konieczne umieszczanie każdego załącznika do wniosku w oddzielnej koszulce.

Osoby, które planują podjąć kolejną próbę egzaminu w pierwszej sesji egzaminacyjnej 2024 roku (dotyczy tych, które otrzymały negatywny wynik w poprzednich sesjach lub nie uczestniczyły w egzaminie) – proszone są o złożenie wniosku drogą pocztową lub przesłanie go na adres e-mailowy Izby do dnia 14 lutego 2024 roku.

Procedury rejestracji i przyjmowania wniosków

Rejestracja wniosków oraz wstępna weryfikacja ich kompletności odbędzie się w Biurze OKK. W sytuacji stwierdzenia braków formalnych w przedłożonych dokumentach, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku. Dlatego też kluczowe jest dostarczenie aktualnych danych umożliwiających szybki kontakt, takich jak numer telefonu, adres e-mail oraz adres do korespondencji pocztowej, aby zapewnić sprawną komunikację w procesie uzupełniania brakujących informacji.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi weryfikację złożonych wniosków podczas posiedzeń poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych w lutym/marcu 2024 roku. Ostateczne powiadomienia o rezultatach postępowania kwalifikacyjnego oraz informacje dotyczące planowanych egzaminów (pisemnych i ustnych) zostaną wysłane do wnioskodawców listem poleconym w marcu 2024 roku.

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne

Jak podaje Lubelska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna od kandydatów wymagane w procesie kwalifikacji będą następujące dokumenty:

  1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych;
  2. Formularz osobowy;
  3. Odpis dyplomu magistra inżyniera/ inżyniera/ technika/ mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie, bądź przez organ wydający. Koniecznie nawet w przypadku gdy wnioskodawca posiada już inne uprawnienia;
  4. Suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych/ wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie, bądź przez organ wydający). Uwaga: W przypadku posiadania tytułu I i II stopnia należy złożyć oba dyplomy wraz z oboma suplementami z I i II stopnia studiów. W przypadku kierunków studiów odpowiednich dla danej specjalności suplement nie jest wymagany. Wymagany przy kierunkach pokrewnych dla danej specjalności.
  5. Kopia decyzji wnioskodawcy o nadaniu wcześniejszych uprawnień budowlanych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia lub potwierdzona notarialnie. Uwaga: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
  6. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej – 1 zaświadczenie może być wypisane na kilka zadań, jeżeli opiekun praktyki jest ten sam dla każdego zadania. Nie ma potrzeby tworzenia oddzielnych oświadczeń do poszczególnych zadań.
  7. Zestawienie zbiorcze / książka praktyki zawodowej. Zsumowanie na końcu tabeli zestawienia zbiorczego ilości tygodni odbytej praktyki.
  8. Kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający uprawnienia lub potwierdzone notarialnie. Uwaga: nie dotyczy decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. W takim przypadku prosimy o dostarczenie dwustronnej kserokopii.
  9. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (za cały okres odbywania praktyki, w przypadku zaświadczeń wydawanych elektronicznie zwykłe ksero).
  10. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *