Kategorie
Informacje

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – informacje o kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Kryteria i procedury formalne przy składaniu wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa ogłosiła rozpoczęcie kwalifikacji i przyjmowania wniosków na uprawnienia budowlane w sesji egzaminacyjnej Wiosna 2024. Udostępniamy informacje odnośnie obowiązujących terminów, miejsca oraz wymaganej formy składania dokumentów kwalifikacyjnych.

Terminy i miejsce składania wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia w Izbie Wielkopolskiej

Osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych ( do sesji wiosna 2024 r.) w terminie: od 3 do 23 stycznia 2024 roku. Wymagana uprzednia elektroniczna rejestracja zostanie udostępniona od 1 stycznia 2024 r.

Dokumenty kwalifikacyjne należy przesyłać pocztą lub firmą kurierską na adres izby:

WOIIB
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznań

Istnieje również pozostawienie dokumentów w skrzynce podawczej bezpośrednio w siedzibie izby.

Wymagane etapy składania wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane:
 1. Rejestracja wniosku w systemie elektronicznym PIIB
 2. Złożenie wniosku do OKK WOIIB. Dokumenty powinny być składane w opisanych teczkach.
 3. Rejestracja wniosków oraz wstępne sprawdzenie ich kompletności w biurze OKK
 4. Przesłanie informacji zwrotnej o zarejestrowaniu wniosku i nadanym numerze akt sprawy na adres mailowy podany w systemie elektronicznym.

Uwaga!

 • Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski z dołączonymi załącznikami.
 • Wnioski, które nie zostaną zarejestrowane w systemie elektronicznym będą zwrócone nadawcy.
 • Wnioski, które wpłyną do Izby po wymaganym terminie składania będą rozpatrywane w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Decydująca jest data nadania przesyłki.

Jakie dokumenty kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane są wymagane w WOIIB?

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych składa się do właściwej wg miejsca zamieszkania okręgowej izby samorządu zawodowego. Kandydaci zamieszkujący województwo wielkopolskie wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z wymaganymi załącznikami składają do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Do wniosku kwalifikacyjnego należy dołączyć:
 • odpis dyplomu magistra inżyniera/inżyniera/technika/mistrza;
 • suplement do dyplomu albozaświadczenie o przebiegu studiów;
 • książkę praktyki zawodowej (dla praktyki przed 25 września 2014 r.);
 • zaświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (dotyczy praktyki po 25 września 2014 r.) lub/i zaświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej za granicą lub/i zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej za terenach zamkniętych lub/i zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej przed 1 stycznia 1995 r.;
 • życiorys zawodowy;
 • dowód wpłaty (kserokopię uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne);
 • formularz osobowy
 • odpis posiadanych uprawnień budowlanych;
 • potwierdzenie zatrudnienia lub umowy, na podstawie której odbywana była praktyka zawodowa;
 • oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego w Wielkopolskiej OIIB

 1. kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych
 2. przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *