Kategorie
Informacje

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – informacje o kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Terminy i miejsce składania dokumentów kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane w dolnośląskiej okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła kwalifikacje do sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane Wiosna 2024. Ze względu na różnice w wymaganiach kwalifikacyjnych w poszczególnych izbach publikujemy wymagania oraz informacje udostępnione przez przewodniczącego komisji.

Terminy i miejsce składania wniosków kwalifikacyjnych

Zamieszkujący województwo dolnośląskie spełniający wymagania mogą składać wnioski kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych do sesji egzaminacyjnej 1/2024 w okresie od 15 do 30 stycznia 2024 r.

Komplet dokumentów kwalifikacyjnych w teczce należy przesyłać na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Odrzańska 22
50-114 Wrocław

Osoby, które nie zaliczyły wcześniej egzaminu na uprawnienia budowlane lub do niego nie przystąpiły, powinny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu co najmniej na 60 dni przed jego ustaloną datą.

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne

Do wniosku kwalifikacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika/ dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika;
 2. Suplement do dyplomu – dla dyplomów wydanych po 01.01.2005r. / zaświadczenie o przebiegu studiów – dla dyplomów wydanych przed 31.12.2004r.
 3. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 4. Formularz osobowy
 5. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku posiadania wcześniej uzyskanych uprawnień budowlanych);
 6. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:
  • Oświadczenie osoby kierującej praktyką (dot. praktyki odbytej po 24.09.2014r.) wraz z wymaganymi załącznikami:
   • Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej
   • Decyzją w sprawie nadania uprawnień budowlanych osoby kierującej praktyką
   • Zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby kierującej praktyką;
  • Książka praktyki zawodowej (dot. praktyki odbytej do dnia 24.09.2014r.) wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych oraz zaświadczeniami o przynależności do izby osób potwierdzających praktykę w książce praktyki zawodowej;
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dot. praktyki odbytej zagranicą lub praktyki odbytej w Polsce przed 01.01.1995r.) wraz z decyzjami w sprawie nadania uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką;
  • Dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych wydany przez właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 7. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów
 8. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o nadanie uprawnień budowlanych

Dodatkowe wymagania formalne i organizacyjne odnośnie przygotowania dokumentów kwalifikacyjnych

Wszystkie wymienione dokumenty powinny zostać zgromadzone w teczce o formacie A-4, wyposażonej w gumkę, opisanej zgodnie z modelem 1-WN (plik dostępny do pobrania).

Każdy załącznik powinien być odpowiednio ponumerowany i poukładany w teczce zgodnie z numeracją przedstawioną we wniosku. W przypadku załączników składających się z wielu kartek, konieczne jest ich zszywanie zszywaczem.

Zawartość teczki musi być zgodna z listą załączników podaną w formularzu wniosku. W przypadku dokumentów, które nie są istotne dla sprawy, należy je wykreślić z listy.

Dokumenty należy przedstawiać w formie oryginału lub kopii poświadczonej zgodnością z oryginałem przez właściwy organ, notariusza lub pełnomocnika strony, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dotyczy to zarówno dyplomów i suplementów kandydata, jak i uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką kandydata. Istnieje wyjątek dla uprawnień budowlanych wydanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczeń o przynależności do izby, które mogą być przedstawione w formie niepoświadczonych kopii. Jednakże, uprawnienia budowlane wydane przez urzędy wojewódzkie i inne okręgowe izby wymagają poświadczenia, zgodnie z zasadą podaną na wstępie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *