Kategorie
Informacje

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – informacje o kwalifikacji na uprawnienia budowlane

Wymagania i obowiązujące terminy kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia budowlane w Małopolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa poinformowała o rozpoczęciu nowego postępowania w sprawie nadawania uprawnień budowlanych. Dotyczy ono 43 sesji egzaminacyjnej, którą zaplanowano od 24 maja 2024 roku. Sprawdź jakie wymagania należy spełnić by zostać dopuszczonym do egzaminu oraz kiedy i gdzie złożyć dokumenty kwalifikacyjne.

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane w MOIIB

Dokumenty kwalifikacyjne należy przekazywać do Małopolskiej Okręgowej Izby wyłącznie za pomocą poczty lub firmy kurierskiej na adres:

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Czarnowiejska 80
30-054 Kraków

Należy dodać dopisek: Wniosek na uprawnienia budowlane lub wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.

Izba nie przyjmuje wniosków składanych osobiście bezpośrednio w siedzibie!

Dokumenty będą przyjmowane w dniach  22 stycznia – 2 lutego 2024 r. po uprzedniej rejestracji elektronicznej kandydata w Portalu PIIB. Uruchomienie rejestracji w portalu zaplanowano na 9.01.2024r.

Procedura rejestracji w portalu PIIB

Wnioski o uprawnienia budowlane oraz wnioski o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu będą przyjmowane po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Portalu PIIB. Nowi kandydaci powinni zarejestrować wcześniej w nim konto. Osoby będące już członkami PIIB ( posiadający już inne uprawnienia budowlane ) powinny zalogować się na swoje istniejące konto.

Po przejściu do zakładki Kwalifikacja na uprawnienia budowlane należy wybrać rodzaj wniosku oraz go wypełnić i złożyć:

 • dla nowych uprawnień należy wybrać – Umów spotkanie w OKK
 • wnioskujący o ponowny egzamin pisemny lub ustny wybierają – Złóż wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu

Dodatkowe zalecenia:

 • Ze względu na wysyłkę dokumentów przy rejestracji można wybrać pierwszy wolny termin niezależny od daty wysyłki.
 • Nie wymaga się dostarczenia dokumentów w tym samym dniu jaki został wybrany w systemie.
 • Podane przez kandydatów dane będą występowały w postępowaniu kwalifikacyjnym, egzaminacyjnym oraz na decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, dlatego prosimy wpisywać je ze szczególną dokładnością.

Jakie dokumenty kwalifikacyjne są wymagane?

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wymaga następujących dokumentów w procesie kwalfikacji na uprawnienia budowlane:

 1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I i II stopnia albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 2. Suplement do dyplomu I i II stopnia albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
 3. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska.
 4. Formularz osobowy.
 5. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
 6. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:
  • oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki – praktyka po 24.09.2014 r
  • książkę praktyki zawodowej – praktyka do 24.09.2014 r
  • zaświadczenie odbycia praktyki zawodowej – praktyki w kraju do 15.02.1995 r. bądź za granicą
  • dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych wydany przez
  • właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 7. Uprawnienia osób potwierdzających praktykę zawodową
 8. Ksero zaświadczenia o przynależności do Izby osób kierujących praktyką z okresu potwierdzania praktyki.
 9. Poświadczenie zatrudnienia np. kserokopia umowy o pracę, o dzieło, zlecenie, świadectwa pracy, zaświadczenie z kadr, wpis CEIDG.
 10. Życiorys zawodowy.
 11. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej – dotyczy tylko praktyki projektowej.
 12. Kserokopia posiadanych uprawnień budowlanych.
 13. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

Szczegółowe wymagania odnośnie formy i opisu składanych dokumentów

 1. Dokumenty należy złożyć do właściwej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OIIB według miejsca zamieszkania.
 1. Dokumenty należy składać w teczce formatu A-4 z gumką i nakleić „Wzór opisu teczki”.
 2. Dokumenty należy ułożyć w teczce zgodnie z podaną wyżej kolejnością. Załącznik złożony z kilku kartek musi być spięty. Prosimy nie wkładać dokumentów do koszulek.
 3. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dokument, notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dotyczy to zarówno dyplomów i suplementów kandydata, jak również uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką kandydata. Wyjątek stanowią uprawnienia budowlane wydane przez Małopolską OKK (po 1.01.2003 r.) oraz zaświadczenia o przynależności do izby, które mogą być złożone w formie niepoświadczonych kserokopii. Natomiast uprawnienia
  budowlane wydane przez urzędy wojewódzkie i inne okręgowe izby wymagają poświadczenia wg zasady podanej na wstępie.
 4. Wszystkie dokumenty należy wypełniać DRUKOWANYMI literami (ręcznie lub na komputerze).
 5. Wszystkie oryginały dokumentów sporządzone przez kandydata – tj. wniosek, formularz osobowy, życiorys, wykaz prac projektowych, oświadczenie o zgodności z prawdą, powinny być sygnowane datą (złożenia dokumentów) i podpisem.

Ile wynoszą opłaty kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane?

Zgodnie z uchwałą nr 44/R/22 Krajowej Rady PIIB z dnia 16 listopada 2022 r. dotyczącą ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne, I rata opłat prezentuje się następująco:

 • Dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej – 1200 zł,
 • Dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej – 1800 zł,

Drugą ratę opłaty kwalifikacyjnej ( za egzamin na uprawnienia budowlane ) należy wpłacić dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o terminie egzaminu. Informacja o wysokości drugiej raty zostanie podana w ww. zawiadomieniu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *