Kategorie
Informacje

Kwalifikacja na uprawnienia w Opolskiej OIIB

Przydatne informacje o przebiegu i wymaganiach kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków kwalifikacyjnych od osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień budowlanych w sesji WIOSNA 2024. W artykule zebraliśmy wykaz obowiązujacych wymagań stawianych kandydatom, obowiązujące dokumenty kwalfiifkcyjne, a także terminy i miejsce składania wniosków. Przypominamy, iż postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego, co wiąże się z rygorystycznym przestrzeganiem terminów.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek na uprawnienia budowlane w Opolskiej OIIB

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej poinformował o wyznaczonym terminie przyjmowania wniosków kwalifikacyjnych na uprawnienia budowlane. Dokumenty będą przyjmowane od 1 do 31 stycznia 2024 roku. Dokumenty można składać osobiście ( po uprzednim telefonicznym wyznaczeniem terminu złożenia dokumentów ) lub za pośrednictwem poczty albo firm kurierskich na adres:

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

45-061 Opole, ul. Katowicka 50

Osoby ponownie przystępujące do egzaminu, które nie zgłosiły się lub nie zdały egzaminu we wcześniejszych sesjach składają wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane do dnia 31 stycznia 2024 roku.

Wymagane dokumenty kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w Opolskiej OIIB należy dołączyć:

 1. Odpis dyplomu ukończenia studiów/dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika/dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika
 2. Suplement do dyplomu/zaświadczenie o przebiegu studiów
 3. Informacja administratora danych osobowych (plik do pobrania)
 4. Dowód (kserokopia) uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 5. Formularz osobowy (plik do pobrania)
 6. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku posiadania wcześniej uzyskanych uprawnień budowlanych)
 7. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów (plik do pobrania)

Dodatkowo konieczne będzie dostarczenie jednego z dokumentów potwierdzających odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej:

Oświadczenie osoby kierującej praktyką wraz z wymaganymi załącznikami:

 • Zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej
 • Decyzją w sprawie nadania uprawnień budowlanych osoby kierującej praktyką
 • Zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego kierującej praktyką
 • Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej
Wymagania odnośnie składanych dokumentów

Dokumenty kwalifikacyjne należy składać w sztywnym skoroszycie PCV o formacie A-4, bez perforacji. Każdy załącznik należy umieścić osobno w koszulce krystalicznej, opatrzyć numeracją zgodną z numeracją we wniosku, a w przypadku załączników wielostronicowych spiąć je zszywaczem. Dokumenty związane z praktyką zawodową należy składać w oddzielnym skoroszycie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *