Kategorie
Informacje

Kwalifikacja na uprawnienia budowlane – Pomorska OIIB

Informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia budowlane w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Trwa kwalifikowanie wniosków na uprawnienia budowlane w Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna rozpoczęła przyjmowanie od kandydatów dokumentów potwierdzających praktykę oraz wykształcenie, które w późniejszym etapie będą weryfikowane. Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem uprawnień w tej izbie sprawdź jakie wymagania i terminy będą obowiązywać.

Kiedy i gdzie składać wnioski na uprawnienia w Pomorskiej Izbie Inżynierów

Wnioski kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane będą przyjmowane w biurze Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku. Ostateczny termin składania dokumentów od 16.01 do 30.01 2024 r. Wymagana uprzednia elektroniczna rejestracja wniosku na portalu PIIB.

Informacje praktyczne przy składaniu dokumentów i rejestracji

Osoby starające się o uzyskanie uprawnień budowlanych, które nie są członkami Izby, powinny skorzystać z dedykowanego portalu. W przypadku korzystania z tej platformy po raz pierwszy, proszone są o założenie konta poprzez opcję „REJESTRUJ” i dokładne wybranie odpowiedniej Izby.

Osoby, które są już członkami Izby i ubiegają się o uprawnienia budowlane, mogą zalogować się na swoim koncie w portalu Izby. Termin dostępny jest po pełnym uzupełnieniu wniosku.

Wzory niezbędnych dokumentów można uzyskać w siedzibie Izby. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składania wniosków o nadanie uprawnień, prosimy o kontakt telefoniczny pod podanymi numerami telefonów w godzinach pracy biura.

Dokumenty kwalifikacyjne

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane w Pomorskiej OIIB powinny dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
  2. Odpis dyplomu magistra inżyniera, inżyniera, technika budowlanego lub dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. W przypadku ukończenia studiów I i II stopnia, należy przedstawić dwa uzyskane dyplomy (inżyniera i magistra) oraz dwa suplementy.
  3. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
  4. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej (praktykę do 24 września 2014 r. w „Książce praktyki zawodowej”, po 25 września 2014 r. – oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz z zestawieniem odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów lub na budowie).
  5. Formularz osobowy
  6. Życiorys zawodowy.
  7. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne, zależnie od rodzaju uzyskiwanych uprawnień.
  8. Poświadczone kopie uprawnień budowlanych osób nadzorujących praktykę zawodową – z całego okresu odbywania praktyki zawodowej oraz poświadczone kopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób nadzorujących praktykę zawodową (dotyczy praktyki po 1 stycznia 2003 r.). Uprawnienia budowlane wydane przez POIIB oraz kserokopie zaświadczeń o przynależności do POIIB nie wymagają uwierzytelnienia lub potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
  9. Prace projektowe do wglądu – na żądanie Komisji Kwalifikacyjnej, w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *