Kategorie
Informacje

Postępowanie kwalifikacyjne w Świętokrzyskiej OIIB

Jakie terminy i dokumenty obowiązują osoby składające wnioski kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane w Świętokrzyskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa prowadzi postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadawania uprawnień budowlanych dla osób zamieszkujących województwo świętokrzyskie. Aktualne postępowanie kwalifikacyjne dotyczy sesji egzaminacyjnej Wiosna 2024, która rozpoczyna się egzaminem testowym 24 maja 2024 roku. Zebraliśmy najważniejsze wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę, a także aktualne terminy i miejsce przyjmowania wniosków.

Kiedy i gdzie złożyć dokumenty kwalifikacyjne w Świętokrzyskiej Izbie Inżynierów

Wnioski kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane izba świętokrzyska przyjmuje wyłącznie w siedzibie pod adresem:

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce

Dokumenty należy składać wyłącznie osobiście. Nie ma możliwości ich przesłania pocztą lub kurierem, tak jak to ma miejsce w większości innych okręgowych izb.

Dokumenty kwalifikacyjne przyjmowane będą w terminie 11.01.2024 – 09.02.2024

Termin dotyczy osób, które do egzaminu przystępują po raz pierwszy.

Kandydaci, którzy planują przystąpić do egzaminu w sesji XLIII/2024 (dotyczy tych, które otrzymały wynik negatywny w poprzednich sesjach lub nie zgłosiły się na egzamin), są zobowiązane złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu. Wniosek można przesłać drogą pocztową lub na adres e-mailowy Izby najpóźniej 60 dni przed planowanym terminem egzaminu pisemnego, czyli do 15 marca 2024 roku.

Jakie dokumenty będą wymagane podczas kwalifikacji na uprawnienia budowlane?

Poniżej prezentujemy zestawienie wymaganych dokumentów kwalifikacyjnych. Najlepiej posługiwać się formularzami pobranymi bezpośrednio ze strony świętokrzyskiej izby, gdyż zawierają już wypełnione dane adresowe. Przede wszystkim należy złożyć wypełniony formularz: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, którego wzór dostępny w zakładce Druki i regulaminy adresowany do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z następującymi załącznikami:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – podpisany własnoręcznie, obejmujący dyplom inżyniera oraz magistra w przypadku studiów dwustopniowych. Alternatywnie, dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 • Kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o przebiegu studiów, obejmujące suplement do dyplomu inżyniera oraz magistra w przypadku studiów dwustopniowych.
 • Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej – dotyczące praktyki po 24.09.2014 r. (nie podlega rejestracji w okręgowej Izbie), albo Książka praktyki zawodowej zarejestrowana w okresie 16.02.1995 r. – 24.09.2014 r. dla wykształcenia mgr inż., inż., a w okresie 16.02.1995 r. – 31.12.2005 r. dla technika. Alternatywnie, „Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej” – dotyczące praktyki odbytej przed 15.02.1995 r. lub praktyki odbytej za granicą, albo dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej.
 • Dowód uiszczenia I raty opłaty – kserokopia za postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z Uchwałą nr 44/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 listopada 2022 r. I rata opłaty:
  • Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (P lub W): 1200 zł
  • Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (P + W): 1800 zł
 • Formularz osobowy – 1 egzemplarz.
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.
 • Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej – dotyczy praktyki projektowej.
 • Życiorys zawodowy.
 • Posiadane uprawnienia budowlane – kserokopia, oryginał do wglądu.
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej ŚOIIB oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz nagrywania egzaminu ustnego.

Informacja izby świętokrzyskiej dla osób zdających egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Świętokrzyska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje, iż nie będzie udostępniać kandydatkom przystępującym do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane papierowej wersji aktualnych przepisów oraz norm. Natomiast zamiast tego będzie możliwość skorzystania z tych dokumentów w wersji elektronicznej w trakcie przygotowania do egzaminu ustnego. Zgodnie z par.7 ust.4 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podczas przygotowania do odpowiedzi osoby zdające mogą posługiwać się tekstami aktów prawnych oraz norm. Wymagane jest by takie materiały pomocnicze nie zawierały wyjaśnień, komentarzy oraz uzupełnień oraz innych notatek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *