Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest książka praktyki zawodowej. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania uprawnień budowlanych, warto więc poświęcić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu.

Wypełniony wzór książki praktyki zawodowej: SPRAWDŹ

Uwaga zmiana przepisów! Praktykę zawodową odbywaną po 25.09.2014 r. należy dokumentować już w zestawieniu zbiorczym oraz oświadczeniu.

Jak zdobyć książkę praktyki zawodowej?

Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane pobiera książkę praktyki w oddziale Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiadającemu jego miejscu zameldowania.
Rejestracja i opieczętowanie książki praktyki zawodowej następuje w biurze Izby po przedłożeniu:

 • wniosku o opieczętowanie i zarejestrowanie książki praktyki zawodowej
 • dyplomu ukończenia studiów lub indeksu ( zaświadczenia z uczelni) potwierdzającego ukończenie 3 roku studiów

Niektóre oddziały PIIB w celu wydania dziennika praktyk wymagają wniesienia opłaty, wynosi ona średnio 15 zł.

Uwaga! Tylko zarejestrowana i opieczętowana książka praktyki może być podstawą do uznania dokumentowanej praktyki zawodowej.

* Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa – adresy i numery telefonów znajdziesz  TUTAJ.

Kto może być opiekunem praktyki ?

Opiekun praktyki to osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w takiej samej specjalności jak zainteresowany. Ważne by opiekun miał opłacone składki w PIIB, w przeciwnym razie cała praktyka zostanie uznana za nieważną.

Po zakończeniu praktyki zawodowej w wymiarze wymaganym do uzyskania uprawnień budowlanych lub przy zmianie jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, osoba pod której kierunkiem odbywana jest praktyka, wpisuje własnoręcznie w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Osoba kierująca praktyką podaje swoją funkcję techniczną pełnioną (w projektowaniu lub na budowie) w okresie jej odbywania. Wskazane jest załączenie kserokopii uprawnień osoby nadzorującej praktykę.

Co powinna zawierać książka praktyki zawodowej?

W dzienniku praktyki powinno się:

 • wyszczególnić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową określając: rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne dla danego obiektu parametry techniczne jak np. powierzchnia, kubatura, długość i szerokość oraz klasa drogi, światło mostu, długość i średnica rurociągu, napięcie w kv przewodów, linii i sieci itp.
 • określić czynności wykonywane w każdym tygodniu odbywanej praktyki zawodowej; z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz w miesiącu przez osobę, pod kierunkiem której odbywana jest praktyka

Jakie czynności można zaliczyć do praktyki zawodowej?

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

Cały okres praktyki zawodowej powinien być zgodny ze specjalnością uprawnień budowlanych.

Warunki szczegółowe:

 • jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu pracy – okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do jego pełnego wymiaru
 • za praktykę zawodową może być również uznana praktyka wykonywana w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia, jeżeli okres jej wykonywania w ramach jednej umowy nie jest krótszy niż l miesiąc w odniesieniu do praktyki projektowej i 3 miesiące w odniesieniu do praktyki na budowie. Ogólny czas praktyki (pracy) wykonywanej w ramach takiej umowy należy podać w godzinach (zgodnie z zawartą umową). Łączny okres takiej praktyki nie może przekroczyć połowy wymaganego wymiaru czasu praktyki zawodowej
 • do praktyki zawodowej zalicza się także pracę w organach nadzoru budowlanego, związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, stanowiącą nie więcej niż połowę okresu praktyki wymaganej przy uzyskiwaniu uprawnień. Praktyka w organach nadzoru budowlanego, w zależności od jej charakteru, może być zaliczana w poczet praktyki na budowie lub praktyki w projektowaniu. Praktyka odbyta do dnia 11.09.2002 r. może być udokumentowana w formie zaświadczeń . Praktyka odbyta od dnia 11.09.2002 r. może być zaliczona, jeżeli została udokumentowana w zarejestrowanej „Książce praktyki zawodowej”
 • praktykę zawodową odbytą w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych potwierdza się w formie zaświadczenia; zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydaje właściwy organ nadzoru budowlanego, podając w nim okres praktyki oraz ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu
 • za równoważną może być uznana praktyka bezrobotnego absolwenta odbyta – na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą w formie stażu na stanowisku pracy w zawodzie. Praktykę taką bezrobotny absolwent dokumentuje w zarejestrowanej „Książce praktyki zawodowej”. Zapisy w „Książce” winny być zgodne z „Kartą stażu”, którą absolwentowi wydaje powiatowy urząd pracy. Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie może przekraczać 12 miesięcy. Wpisy w „Książce praktyki zawodowej”, na zasadach ogólnych, winny być potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przez pracodawcę. Wpisy te po zakończeniu stażu potwierdza w „Książce praktyki zawodowej” powiatowy urząd pracy (stroną umowy jest starosta). Za równoważne można uznać zaświadczenie o odbyciu stażu. 9) zaliczenie praktyki odbywanej w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecania równocześnie z pracą na etacie może mieć miejsce tylko w przypadku gdy obie praktyki mają inny zakres (projektowanie i wykonawstwo) lub dotyczą innych specjalności. Jeżeli umowa o pracę dotyczy pełnego etatu, to pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia można równolegle zaliczyć maksymalnie w wymiarze 4 godzin, 10) nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane
 • zaliczenie praktyki odbywanej w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecania równocześnie z pracą na etacie może mieć miejsce tylko w przypadku gdy obie praktyki mają inny zakres (projektowanie i wykonawstwo) lub dotyczą innych specjalności. Jeżeli umowa o pracę dotyczy pełnego etatu, to pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia można równolegle zaliczyć maksymalnie w wymiarze 4 godzin
 • nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych
 • nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe itp. Czasookresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej
 • sprawowania nadzoru autorskiego oraz prac pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego nie zalicza się w poczet praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych

Jak wypełnić książkę praktyki zawodowej?

W książce praktyki należy:

 • wymienić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową określając rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dane techniczne np. kubatura, a także lokalizację i nazwę inwestora
 • określić cotygodniowo charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz w miesiącu przez osobę kierującą praktyką, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
 • praktyka zawodowa odbywana po 1 stycznia 2003 r. może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, wpisanej na listę członków samorządu zawodowego w budownictwie (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa lub Okręgowa Izba Architektów).Osoba kierująca praktyką potwierdzając praktykę zawodową obowiązana jest podać swój numer rejestracyjny wpisu na listę członków samorządowego zawodowego w budownictwie

 

Czas praktyki zaliczany jest od pierwszego wpisu, po zarejestrowaniu „Książki Praktyki Zawodowej”.

Pierwsze strony „Książki” przeznaczone są na zbiorcze zestawienia z podziałem na praktykę „projektową” i „wykonawczą. Numeracja obiektów w zestawieniu (L.p.) powinna być zgodna z numeracją na stronach szczegółowych.

W przypadku odbywania praktyki „projektowej” i „wykonawczej”, część książki przeznaczonej na zapisy szczegółowe należy podzielić na dwie części i oddzielnie dokumentować praktykę przy sporządzaniu projektów oraz oddzielnie praktykę na budowie; zapisy należy prowadzić dwustronnie, chronologicznie, w sposób ciągły.

W przypadku wykorzystania w książce wszystkich stron przeznaczonych na zapisy szczegółowe, w okręgowej izbie należy zarejestrować drugi egzemplarz książki i kontynuować w nim dalsze zapisy.

107 KOMENTARZE

 1. Witam! Moje pytanie dotyczy przerw w dokumentowaniu praktyki zawodowej. Przez ponad 4 lata byłem zatrudniony w biurze projektowym i przez ten okres nie prowadziłem wpisów na bieżąco. Ponieważ znacząco przekroczyłem limit wymaganego stażu, a w tym czasie pracowałem przy dużej liczbie projektów, chciałbym wpisać tylko te większe (tak, aby po zsumowaniu czasu pracy nad każdym z nich przekroczyć 2 lata). Chcąc zachować chronologię i przybliżony czas pracy nad danym tematem nie zachowuję jednak ciągłości (miesięczne lub dłuższe okresy pomiędzy tematami). Czy takie dokumentowanie praktyki zawodowej jest akceptowane?

 2. Witam, Mam pytanie, czy jeśli zmieniła mi się umowa z zlecenia na umowe o prace, ale zostałem na tej samej budowie, pod tym samym kierownikiem to muszę wypełniać osobne oświadczenie dla umowy zlecenie a potem dla umowy o prace? bo w zestawieniu zbiorczym musze wpisać rodzaj umowy i mam to rozbijać na osobne pozycje?

 3. Witam, mam pytanie. Kiedy do izby oddaje się książkę praktyk do weryfikacji? Mogę w styczniu dać żeby przystąpić do egzaminu ma wiosnę 2015 r ? Czy jest jakis wyzanczony termin ze wtedy i wtedy oddaje się książkę? proszę o odpowiedź

 4. Mam pytanie zwiazane z uprawnieniami w zakresie projektowania. Posiadam pełne uprawninia w wykonastwie a teraz chce uzyskać uprawnienia w projektowaniu w tej samej specjalizacji. Czy w nowej książce praktyk musze mieć wpisany rok na budowie czy wystarczy ze jestem wpisany jako osoba posiadająca uprawnienia wykonawcze?

 5. Witam,
  Wie ktoś może jak poprawnie podzielić czas pracy na tygodnie i obiekty budowlane w przypadku kiedy pracuje się nad trzema projektami równocześnie. Chodzi o to jak będzie zliczany czas pracy./odbycia praktyki.
  powiedzmy kiedy w tygodniu 23-26 września sporządzam 5 rysunków projektu A i w tym samym tygodniu sporządzam rysunki projektu B, liczy się to jako jeden tydzień odbycia praktyk?

 6. Witam. Czy wpisy w książce praktyki zawodowej są zaliczane od dnia założenia książki, czy można wpisać praktykę odbytą przed założeniem książki?

   • Witam,
    Po ukończeniu studiów inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska pobrałam dziennik praktyk. Nie wypisywałam go gdyż nie miałam pracy i dalej kontynuowała naukę aby zdobyć tytuł magistra. Po ukończeniu studiów Magisterskich po krótkim okresie udało mi się zdobyć prace.
    Czy wobec tego mogę teraz dopiero zacząć wypisywać dziennik praktyk pobrany po studiach Inżynierskich Który jak pisałam nie był wcześniej wypisywany.
    Po prostu teraz chce zacząć wypisywać budowy na bieżąco w jakich pracuje po ukończeniu mgr – czy wszystko będzie w porządku?
    Z góry dziękuje za odpowiedź.

 7. Czy jeśli jestem na studiach I stopnia to muszę złożyć wniosek o wydanie książki praktyk do uprawnień w ograniczonym zakresie?

 8. Witam, mam problem z wpisami Szczegółowy przebieg praktyki z…. z branży drogowej, wychodzi mi że za każdym razem robiłam to samo. Udział w proj. planu syt. Profil podłużny, niweteta, szczegóły konstrukcyjne, przekroje poprzeczne. Bez przerwy mi się to powtarza nie wiem czy to nie jest za mało, proszę czy ktoś ma jakiś pomysł np. czy drukowanie i składanie dok. liczy się i moge wpisywać?

 9. Witam, mam pytanie, czy będąc zatrudniona w jednej z firm podwykonawczych w której nie ma osoby z uprawnieniami mogę starać się o odbycie praktyki zawodowej np. pod opieką kierownika budowy.

 10. czy to musi być ukończony trzeci rok studiów stacjonarnych? czy jeżeli niestacjonarne na mojej uczelni trwają 4,5 a nie 3,5 roku to też mogę po trzecim roku odbywać praktykę?

 11. Witam, Czy będąc zatrudniony na stanowisku:”inżynier, specjalizacja: budowlana” mogę robić wpisy w dzienniku praktyk budowlanych czy koniecznie muszę być zatrudniony na stanowisku: „Inżynier budowy”? pozdrawiam

 12. Witam,
  Pracuje w firmie technologicznej zajmującej się budową, modernizacją i remontami SUW. Jestem tam zatrudniony na stanowisku technologa/inżyniera budowy (branża instalacyjno- sanitarna) krótko mówiąc jestem odpowiedzialny za prowadzenia budowy- koordynację prac pomiędzy branżami, rozwiązywanie różnych bieżących problemów technicznych na budowie itd. Duża częśc inwestycji z racji tego, że są to tylko remonty stacji uzdatniania wody nie wymaga zakładania dziennika budowy (prace budowlane prowadzone na tzw. zgłoszenia, nie na pozwolenie). Z uwagi na to mam pytanie- czy takie budowy można wpisywac do dziennika praktyki budowlanej?
  Na każdej z tych budów mamy kierownika budowy (lub robót) z branży instalacyjno- sanitarnej z uprawnieniami bez ograniczeń.

 13. Witam. Jak to jest z uwzględnianiem urlopów i L4 w dzienniku praktyk. Trzeba wypisywać każdy tydzień w którym miało się ten urlop lub L4 np. tydzień nr 1- robiłem to i to, tydzień nr 2 – urlop, tydzień nr3 – znów kontynuacja wykonywanej pracy. czy może to poprostu olewamy i puźniej nam odejmą te pięć tygoni(czyli 26dni) na każdy przepracowany rok? Jak to z tym jest? Co w przypadku gdy w tygodniu brało się tylko jeden lub dwa dni wolne czyli niepełmy tydzień. Proszę o podpowiedź najlepiej kogoś kto już przeszedł weryfikację dzienika. Pozdrwiam

 14. Witam. Mam dwa pytania. Otóż dostałem prace w polskiej firmie która pracuje na terenie Austrii. Moim opiekunem praktyk ma być Austriak, który ma wszelkie uprawnienia ale na terenie Austrii. Czy pracując w Polskiej firmie może on wypełniać mi dziennik praktyk? i drugie pytanie: firma ta zajmuję się głównie fasadami na budynkach wielkogabarytowych. Czy praca przy fasadach wlicza się do praktyk czy też jest to wykończeniówka która się nie zalicza??

 15. Witam,
  Czy ktoś pomógłby mi odpowiedzieć na następujące pytanie:
  Podczas urlopu wychowawczego, będąc zatrudnioną na umowę o pracę (4/5 etatu) w biurze projektowym, odbywałam (za zgodą pracodawcy) praktyki budowlane, będąc tam zatrudnioną na umowę zlecenie…
  Wyczytałam tu na stronach,że praktyki odbywane na umowę o dzieło czy umowę zlecenie, mogą stanowić tylko połowę wymiaru czasu wymaganego do odbycia praktyki zawodowej…
  Moje więc pytania:
  1)który przepis mówi o wymaganej formie zatrudnienia i czy w ogóle forma zatrudnienia ma znaczenie,czy może jednak liczba godzin wpisana do dziennika i podpisana przez opiekuna praktyki?
  2)Czy będąc na wychowawczym (czyli nie pracując w biurze projektowym) można uznać mi cały rok praktyk budowlanych, jesli tylko tam w tym czasie pracowałam? Czy jednak mogę wpisać do książki tylko połowę tego czasu?
  3)Który dokładnie przepis mówi o zaliczeniu tylko połowy wymaganego czasu praktyki na umowę zlecenie/umowę o dzieło?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Witam, czy będąc zatrudnionym na 1/2 etatu w firmie jako projektant mogę jednocześnie uzupełniać książkę z zakresu projektowania oraz wykonawstwa przy uczestnictwie w obu tych etapach? pozdrawiam

 16. Pytanie mam, proszę o radę – współpracuję z pewną firmą w branży hydrotechniczno-melioracyjnej i zaproponowali mi założenie własnej działalności i pracę na zlecenia, jak wówczas wygląda sprawa z uzupełnianiem książki praktyk? Wpisuje się wówczas każde zlecenie w wymiarze godzin poświęconych na jego realizację?

 17. Mam pytanko. Posiadam tytuł mgr inż. ochrony środowiska. W celu uzyskania uprawnień budowlanych w kategorii inżynieria sanitarna muszę zrobić mgr z inżynierii środowiska ale pojawił się problem, ponieważ muszę nadrobić ilość punktów, żeby dostać się na II stopień inżynierii środowiska czy w związku z tym mogę ubiegać się już o dziennik praktyk?

 18. Ukończyłem 6 semestr studiów w specjalnosci budownictwo drogowe, jednak mam warunek z 5 semestru w związku z czym nie mam pieczatki w indeksie „Zaliczam semestr 5” oraz „Zaliczam semestr 6”. Mogę już się ubiegać o książkę praktyk czy muszę czekać aż uzupełnię zaliczenie?

 19. Czy prawidłowe postępowanie w potwierdzeniu praktyki odbytej w Niemczech to uzupełnienie wniosku w języku niemieckim przez uprawnionego niemieckiego inżyniera a następnie przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język polski? W związku z tym moje pytanie czy posiadacie takie zaświadczenie w języku niemieckim?

 20. Mam ukończone studia magisterskie o kierunku telekomunikacja. Od ponad dwudziestu lat prowadzę działalność gospodarczą polegającą na instalacjach central telefonicznych i sieci komputerowych. Czy mogę uzyskać uprawnienia budowlane?

 21. Jakie oświadczenie osoby podpisującej praktyki, jest potrzebne, dodam że jest to kierownik robót firmy podwykonawczej. Nigdy nie był wpisywany do dzienników budów, więc de facto, nie można stwierdzić jego obecności na budowie i zarazem mojej (w teorii)
  Jeśli ktoś takie ma to proszę o wzór – tak z grubsza.

 22. Aleksandra, jest możliwość. Nawet łatwiej niż w kraju bo nie musisz wpisywać co tydzień wszystkich czynności, ale po skończeniu praktyki robisz zestawienie zbiorcze i podpisuje je opiekun praktyki.

 23. Witam zrobilem magisterke z elektrotechniki i mam pytanie, czy wie ktos gdzie szukac pracy jako inzynier budowy zeby zaczac wyrabiac uprawnienia ?

 24. Czy pobranie książki praktyk zawodowych w danej okręgowej izbie inż. budownictwa na terenie której jestem obecnie zameldowany do czegoś mnie zobowiązuje tzn. czy mogę spokojnie pracować i mieszkać (dajmy na to że zamelduje się na terenie innej izby) gdziekolwiek chce w kraju i czy to niema wpływu na ważność odbytych praktyk itd. do której izby potem będę musiał się zgłosić w celu zdania egzaminu?

 25. Witam. Jestem technikiem budownictwa i jestem na pierwszym roku studiów, budownictwo zaocznie. Pracuje jako majster budowlany, moje pytanie jest następujące: czy mogę pobrac dziennik praktyk? Proszę o odpowiedz. Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here