Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokumentem potwierdzającym przebieg praktyki zawodowej jest książka praktyki zawodowej. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania uprawnień budowlanych, warto więc poświęcić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu.

Wypełniony wzór książki praktyki zawodowej: SPRAWDŹ

Uwaga zmiana przepisów! Praktykę zawodową odbywaną po 25.09.2014 r. należy dokumentować już w zestawieniu zbiorczym oraz oświadczeniu.

Jak zdobyć książkę praktyki zawodowej?

Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane pobiera książkę praktyki w oddziale Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odpowiadającemu jego miejscu zameldowania.
Rejestracja i opieczętowanie książki praktyki zawodowej następuje w biurze Izby po przedłożeniu:

 • wniosku o opieczętowanie i zarejestrowanie książki praktyki zawodowej
 • dyplomu ukończenia studiów lub indeksu ( zaświadczenia z uczelni) potwierdzającego ukończenie 3 roku studiów

Niektóre oddziały PIIB w celu wydania dziennika praktyk wymagają wniesienia opłaty, wynosi ona średnio 15 zł.

Uwaga! Tylko zarejestrowana i opieczętowana książka praktyki może być podstawą do uznania dokumentowanej praktyki zawodowej.

* Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa – adresy i numery telefonów znajdziesz  TUTAJ.

Kto może być opiekunem praktyki ?

Opiekun praktyki to osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w takiej samej specjalności jak zainteresowany. Ważne by opiekun miał opłacone składki w PIIB, w przeciwnym razie cała praktyka zostanie uznana za nieważną.

Po zakończeniu praktyki zawodowej w wymiarze wymaganym do uzyskania uprawnień budowlanych lub przy zmianie jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, osoba pod której kierunkiem odbywana jest praktyka, wpisuje własnoręcznie w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane. Osoba kierująca praktyką podaje swoją funkcję techniczną pełnioną (w projektowaniu lub na budowie) w okresie jej odbywania. Wskazane jest załączenie kserokopii uprawnień osoby nadzorującej praktykę.

Co powinna zawierać książka praktyki zawodowej?

W dzienniku praktyki powinno się:

 • wyszczególnić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową określając: rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne dla danego obiektu parametry techniczne jak np. powierzchnia, kubatura, długość i szerokość oraz klasa drogi, światło mostu, długość i średnica rurociągu, napięcie w kv przewodów, linii i sieci itp.
 • określić czynności wykonywane w każdym tygodniu odbywanej praktyki zawodowej; z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz w miesiącu przez osobę, pod kierunkiem której odbywana jest praktyka

Jakie czynności można zaliczyć do praktyki zawodowej?

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

Cały okres praktyki zawodowej powinien być zgodny ze specjalnością uprawnień budowlanych.

Warunki szczegółowe:

 • jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu pracy – okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do jego pełnego wymiaru
 • za praktykę zawodową może być również uznana praktyka wykonywana w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia, jeżeli okres jej wykonywania w ramach jednej umowy nie jest krótszy niż l miesiąc w odniesieniu do praktyki projektowej i 3 miesiące w odniesieniu do praktyki na budowie. Ogólny czas praktyki (pracy) wykonywanej w ramach takiej umowy należy podać w godzinach (zgodnie z zawartą umową). Łączny okres takiej praktyki nie może przekroczyć połowy wymaganego wymiaru czasu praktyki zawodowej
 • do praktyki zawodowej zalicza się także pracę w organach nadzoru budowlanego, związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, stanowiącą nie więcej niż połowę okresu praktyki wymaganej przy uzyskiwaniu uprawnień. Praktyka w organach nadzoru budowlanego, w zależności od jej charakteru, może być zaliczana w poczet praktyki na budowie lub praktyki w projektowaniu. Praktyka odbyta do dnia 11.09.2002 r. może być udokumentowana w formie zaświadczeń . Praktyka odbyta od dnia 11.09.2002 r. może być zaliczona, jeżeli została udokumentowana w zarejestrowanej „Książce praktyki zawodowej”
 • praktykę zawodową odbytą w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych potwierdza się w formie zaświadczenia; zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydaje właściwy organ nadzoru budowlanego, podając w nim okres praktyki oraz ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu
 • za równoważną może być uznana praktyka bezrobotnego absolwenta odbyta – na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą w formie stażu na stanowisku pracy w zawodzie. Praktykę taką bezrobotny absolwent dokumentuje w zarejestrowanej „Książce praktyki zawodowej”. Zapisy w „Książce” winny być zgodne z „Kartą stażu”, którą absolwentowi wydaje powiatowy urząd pracy. Okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie może przekraczać 12 miesięcy. Wpisy w „Książce praktyki zawodowej”, na zasadach ogólnych, winny być potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przez pracodawcę. Wpisy te po zakończeniu stażu potwierdza w „Książce praktyki zawodowej” powiatowy urząd pracy (stroną umowy jest starosta). Za równoważne można uznać zaświadczenie o odbyciu stażu. 9) zaliczenie praktyki odbywanej w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecania równocześnie z pracą na etacie może mieć miejsce tylko w przypadku gdy obie praktyki mają inny zakres (projektowanie i wykonawstwo) lub dotyczą innych specjalności. Jeżeli umowa o pracę dotyczy pełnego etatu, to pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia można równolegle zaliczyć maksymalnie w wymiarze 4 godzin, 10) nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane
 • zaliczenie praktyki odbywanej w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecania równocześnie z pracą na etacie może mieć miejsce tylko w przypadku gdy obie praktyki mają inny zakres (projektowanie i wykonawstwo) lub dotyczą innych specjalności. Jeżeli umowa o pracę dotyczy pełnego etatu, to pracę na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia można równolegle zaliczyć maksymalnie w wymiarze 4 godzin
 • nie mogą być zaliczone do praktyki zawodowej prace w zakładach pracy na stanowiskach technicznych „w komórkach” (działach) administracyjnych, technicznych lub eksploatacyjnych, w których do pracy nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych
 • nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe itp. Czasookresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej
 • sprawowania nadzoru autorskiego oraz prac pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego nie zalicza się w poczet praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych

Jak wypełnić książkę praktyki zawodowej?

W książce praktyki należy:

 • wymienić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji brała udział osoba odbywająca praktykę zawodową określając rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu oraz odpowiednio do specjalności uzyskiwanych uprawnień inne charakterystyczne dane techniczne np. kubatura, a także lokalizację i nazwę inwestora
 • określić cotygodniowo charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz w miesiącu przez osobę kierującą praktyką, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
 • praktyka zawodowa odbywana po 1 stycznia 2003 r. może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, wpisanej na listę członków samorządu zawodowego w budownictwie (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa lub Okręgowa Izba Architektów).Osoba kierująca praktyką potwierdzając praktykę zawodową obowiązana jest podać swój numer rejestracyjny wpisu na listę członków samorządowego zawodowego w budownictwie

 

Czas praktyki zaliczany jest od pierwszego wpisu, po zarejestrowaniu „Książki Praktyki Zawodowej”.

Pierwsze strony „Książki” przeznaczone są na zbiorcze zestawienia z podziałem na praktykę „projektową” i „wykonawczą. Numeracja obiektów w zestawieniu (L.p.) powinna być zgodna z numeracją na stronach szczegółowych.

W przypadku odbywania praktyki „projektowej” i „wykonawczej”, część książki przeznaczonej na zapisy szczegółowe należy podzielić na dwie części i oddzielnie dokumentować praktykę przy sporządzaniu projektów oraz oddzielnie praktykę na budowie; zapisy należy prowadzić dwustronnie, chronologicznie, w sposób ciągły.

W przypadku wykorzystania w książce wszystkich stron przeznaczonych na zapisy szczegółowe, w okręgowej izbie należy zarejestrować drugi egzemplarz książki i kontynuować w nim dalsze zapisy.

107 KOMENTARZE

 1. „W żadnym rozp. tego nie ma. Jeżeli nie masz pełnego etatu to wychodzi się z założenia, że nie ma pełnego wymiaru pracy i przelicza się 176h/m-ąc. Takie izbowe przepisy wewnętrzne. Inna sprawa jeżeli w umowie masz dokładnie sprecyzowany czas pracy (np. 30h/tydz. lub 1/8 etatu).”
  A gdzie jest w rozporządzeniu napisane, że praktyka ma być w pełnym wymiarze godzin?
  Dlaczego zatem jak trwa dłużej niż pełny wymiar nie ulega skróceniu analogicznie jak ulega wydłużeniu w wypadku niepełnego wymiaru pracy?
  Gdzie mogę znaleźć te wewnętrzne przepisy izbowe????

  Jest regulamin KKK, regulamin postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzania egzaminów, ale nic tam nie ma na temat pełnego czy nie pełnego wymiaru czasu pracy!

  Potwierdzeniem praktyki są comiesięczne wpisy prowadzącego praktykę, skąd pomysł o jakiś zapisach w umowie? Żadnej umowy nikt nie ma prawa żądać!!! W rozporządzeniu nie ma mowy, że mam być gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób zatrudniony.

  Rozporządzenie w 2006 roku zostało zmienione, a w izbie powielają stare zapisy obowiązujące w rozp. z 1995 r i wcześniejszych!!!

 2. Nie bardzo się ma czas na latanie po OIIB kiedy pracuje sie do późna i właśnie często bywa tak, że jedyną drogą by rozwiać swoje wątpliwości są takie strony jak ta. No własnie a propos wątpliwości. Zastanawiam się jak wygląda weryfikacja ksiażki? Gość, który ją czyta sprawdza wiarygodność treści czy daty pokrywaja się z tym co działo się na budowie. Bierze 700 paczek za to więc chyba nie robi tego dla sztuki. Pozdrawiam

 3. Jak pracujesz na etacie to lecisz tydzień po tygodniu nie patrząc na dni wolne itd. Rok to rok, wyłączając urlop. Jeżeli nie to przeliczasz 1m-ąc = 176h. Na pewno w każdym przypadku dobrze sobie dołożyć kilka tygodni na zapas.

  Jak wyżej – po dokładną interpretację odsyłam do Twojej lokalnej OIIB.

 4. Witam
  W przypadku uprawnien bez ograniczeń trzeba spelnić dwe podstawowe rzeczy. Pierwsza to studia mgr. druga to dwa lata praktyki. I tu moje pytanie: Jak OIIB oblicza czas praktyk tak aby wszystko dało 2 lata.
  Dziekuje z góry za odpowiedz.

 5. W żadnym rozp. tego nie ma. Jeżeli nie masz pełnego etatu to wychodzi się z założenia, że nie ma pełnego wymiaru pracy i przelicza się 176h/m-ąc. Takie izbowe przepisy wewnętrzne. Inna sprawa jeżeli w umowie masz dokładnie sprecyzowany czas pracy (np. 30h/tydz. lub 1/8 etatu). Najlepiej zawsze zapytać w Okręgowej Izbie – niektóre nieco inaczej interpretują różne rzeczy.

  Wszystko nt. uprawnień mamy tutaj:
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.)
  oraz na początku Prawa Budowlanego (do Art. 14).

 6. # jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu pracy – okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do jego pełnego wymiaru

  W jakim rozporządzeniu jest to zdefiniowane?

 7. Witam.
  Mam pytanie. Czy może być taka sytuacja, że będę zatrudniona w firmie budowlanej np u mojego ojca, który nie posiada uprawnień, a praktykę będzie podpisywał mi architekt z zewnątrz?

 8. Urbi, po trzecim roku studiów dopuszcza się zdobywanie praktyki do uprawnień (ważna uwaga: do praktyki nie wlicza się obowiązkowej praktyki, którą należy odbyć w ramach zajęć na studiach). Musisz tylko zarejestrować dziennik w swojej izbie (koszt to kilkanaście złotych). Co do minimalnego okresu to jeżeli będziesz miał dwa/trzy m-ące to spokojnie możesz to wpisać i komisja nie powinna tego zanegować przy weryfikacji. Dokładnie popytaj w izbie bo każda może nieco inaczej interpretować przepisy.

 9. Jako student 4 roku chcialem poswiecic nadchodzace wakacje na praktyki zawodowe. Czy bez tytułu mgr inz. moge takowe podjac? I jaki jest minimalny okres odbywania praktyk, które następnie zostaną zaliczone do stazu wymaganego do uzyskania uprawnien (np 1-2 miesieczny okres wakacyjny)

 10. 1. Wszystkie osoby z uprawnieniami proj/wyk. Nie ma możliwości sprawdzenia, jaki dany członek izby ma zakres uprawnień – chyba że osobiście u zainteresowanego.
  2. Z tego co wiem to może. Opiekuna praktyki może nie być związany z daną firmą. Potrzebne jest tylko później zaświadczenie kierownika, że w okresie kiedy pracowałeś w danej firmie, ten i ten inżynier był twoim opiekunem praktyki zawodowej. Tak przynajmniej interpretuje przepisy moja OIIB.
  3. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że można to połączyć (nawet logicznie myśląc).
  4. Jak ktoś kręci to już jego sprawa. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym ściemniać praktykę „na lewo” i na tej podstawie później wykonywać samodzielną funkcję w budownictwie. Chociaż z drugiej strony to nie widziałem jeszcze na budowie architekta, który by odbywał praktykę do uprawnień, ale jakoś te uprawnienia dostają…

 11. Dzień Dobry
  Jeśli miałby ktoś chwilkę czasu i był zorientowany w temacie, czy mógłby mi odpowiedzieć na kilaka pytań:)
  1. Czy osoby które znajduje wyszukiwarka na tej stronie:
  http://www.piib.org.pl/index.php/lista-czsonkopmenu-45
  to członkowie o uprawnieniach bez ograniczeń, z ograniczeniami, czy pomieszanie i gdzie można sprawdzić czy dany delikwent ma ograniczenia czy nie?
  2. Czy jeśli np. w firmie gdzie podjąłem pracę nikt nie ma uprawnień bez ograniczeń, to czy osoba nie związana z tą firmą może mi podbijać książkę praktyk zawodowych – np. nasza firma jest podwykonawcą na jakiejś budowie, gdzie jest ktoś z uprawnieniami bez ograniczeń (np. jeden z kierowników budowy). Albo (nie mam pojęcia czy tak można i czy to legalne, więc nie krzyczcie na mnie) sytuacja taka, że książkę podbija mi ktoś w ogóle nie związany z firmą, czy budową – powiedzmy znajomy naszego kierownika, który takowe uprawnienia posiada? Z tego co wyczytałem, to książkę nie musi podbijać ta sama osoba, ale lepiej, żeby jedna osoba nadzorowała daną budowę?
  3. Czy jeśli zrobię sobie najpierw uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, czyli w moim przypadku dwa lata na budowie, a później będę chciał zrobić sobie uprawnienia do projektowania, to czy znów będę musiał mieć praktykę na budowie – czy też, wlicza się ten czas spędzony na budowie wcześniej?
  4. Czy można podbijać sobie książkę praktyk nie będąc zatrudnionym, czyli pracując na „czarno”? Pytam z ciekawości bo kolega podobno tak robi, a mi się wydaje, że to nie przejdzie i jakie grożą mu i podbijającemu za to konsekwencje?
  Jak narazie było by to na tyle, ale pewnie coś jeszcze wymyślę:)
  Z góry dziękuję za odpowiedzi.

 12. Witam, czy opiekun praktyki musi być zatrudniony w tej samej firmie co osoba odbywająca praktykę.
  Czy może być sytuacja że osoba będąca opiekunem praktyki pracuje w firmie podwykonawczej osoby odbywającej praktykę.

 13. Łukasz, nie jest niczym zobligowany. Nie ma możliwości wyegzekwować na takim opiekunie podpisu. Niestety, asystent projektanta nie posiada żadnej ochrony przed takimi przypadkami. Może opisz szerzej swój przypadek…

 14. Witam,
  czy opiekun praktyki zawodowej projektowej lub budowlanej może odmówić „podpisania” książki praktyk po zakonczeniu praktyki? Czy jest zobligowany jakimś aktem prawnym do uzupełnienia książki i wystawienia opinii?

 15. Pracuję od 1986 roku, książkę wiozłem w 2000r, do tego czasu pracowałem w firmie zajmującej się eksploatacją, budową i remontem. Jakie i od kogo muszę mieć zaświadczenia potwierdzające moją praktykę?

 16. Wpisujesz go jako opiekun praktyki – osoba która dochodziła podczas odbywania praktyki.
  Nie ma żadnych wymagań odnośnie tego aby osoba sprawująca opiekę nad inżynierem musiała byc wpisana do nadzoru czyli dziennika budowy dla obiektu-budowy na którym odbywałeś praktykę.

 17. Witam. Mam pytanie czy osoba która doradzała na budowie i posiada niezbędne uprawnienia do kierowania praktyką, a nie jest zatrudniona w danej firmie może potwierdzić praktykę? Jeśli tak jako kogo mozna ją wpisać w rubryce funkcja pełniona na obiekcie ? Z góry dziękuję za odpowiedź

  • Witam!!
   1.Czy ktoś orientuje się jak wygląda zdobywanie uprawnień w przypadku gdy jestem współwłaścicielem firmy wykonawczej i prowadzę osobiście budowy.
   2.Czy kierownicy którzy byli u mnie zatrudnieni na umowę zlecenie mogą wpisywać się w książkę praktyk
   3.Czy kierownik budowy firmy dla której byłem podwykonawcą może wypisywać książkę.

 18. „nie wchodzą w merytoryczny zakres praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych prace takie jak: inwentaryzacja, elektryczne pomiary eksploatacyjne, obmiary, kosztorysy, rozliczenia budowy, koncepcje projektowe itp. Czasokresu wykonywania takich prac nie zalicza się do czasu wymaganej praktyki zawodowej.

  z jakiego przepisu wynika ten zapis? chodzi mi o podstawę prawną takiego ograniczenia.

 19. Witam,
  Czy technik budownictwa mający uprawnienia bez ograniczen moze podbić ksiązkę praktyk na uprawniania budowlane bez ograniczen??

 20. Witam. Tak szukam szukam i znaleźć nie mogę więc z prośbą. Czy któryś z kolegów mógłby wysłać mi skany lub zdjęcia ze swojej książki praktyk. Tzn jak ją wypełniać. Jeżeli to nie byłby problem to prosiłbym o wysłanie skanów lub zdjęć z praktyki projektowej i budowlanej (tej na budowie), oraz przykład zestawienia zbiorczego praktyki. mail: zajacwojciech86@gmail.com
  POZDRAWIAM

 21. a czy wiadomo komuś o tym , że jezeli zatrudnię się w firmie wykonawczej, w której kierownikiem budowy jest mój mąż, to on jako członek rodziny nie będzie mógł podpisac mi ksiazki praktyk? takie słuchy mnie dzis doszły a nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia prawnego tej wiadomości, w izbie inzynierów nie odbierają telefonów, z góry dziekuję

  • przepisy nie nakładają takich ograniczeń, ale trzeba pamiętać, że weryfikacja to często subiektywna ocena sprawdzającego
   Niemniej jednak to, że opiekunem praktyki jest członek rodziny nie jest żadną przeszkodą prawną

 22. czy moze mi ktos przeslac kilka stron jak wypelnic dziennik praktyk,interesuje mnie zestawienie zbiorcze odbytepraktyki zawodowej wg obiektowj

 23. Wiadomo, że powinno się książkę wypełniać na bieżąco. Wiadomo jednak, że nie wszystkim się to udaje. Co jeśli robiliśmy wpisy na brudno, a potem okazuje się, że zebrane w książce nam się nie mieszczą (np wpisy sprzed 3 miesięcy). Wtedy rejestrujemy nową książkę, ale czy można w takiej drugiej zarejestrowanej książce, stanowiącej kontynuację poprzedniej, wpisywać prace sprzed 3 miesięcy, czyli wcześniejsze niż data rejestracji?

  • oczywiście, że nie
   jeżeli masz wpisy na brudno to zmniejszasz pismo, ewentualnie nie wpisujesz wszystkiego tylko najważniejsze rzeczy

 24. Na umowę zlecenie możesz zrobić połowę praktyki w momencie gdy jednocześnie jesteś zatrudniony na umowę o pracę na cały etat. Z tym że te dwie praktyki muszą być w innej specjalności np. pracujesz na etacie na budowie a dodatkowo na umowę o pracę w biurze projektowym i wtedy praktykę projektową możesz wpisać do książki tylko w wymiarze 4 godzin nawet gdybyś pracował więcej.

  • Moi drodzy potrzebuję waszej porady/pomocy. Pracuje w nowej firmie na etacie, w której nie można zdobyć potrzebnej praktyki zawodowej do uzyskania uprawnień budowlanych. Wcześniej pracowałem w firmie, w której zdobyłem praktykę przy projektowaniu (62 tygodnie udokumentowane w książce praktyki) oraz praktykę na budowie (42 tygodnie udokumentowane) do uzyskania uprawnień budowlanych brakuje mi jeszcze kilkudziesięciu tygodni dlatego chciałbym podjąć jednocześnie drugą pracę na umowę no właśnie zlecenie czy dzieło? Czy taka umowa zlecenie/o dzieło to jest pełny okres praktyki?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here