Kategorie
Informacje

Kwalifikacja wniosków w Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Przydatne informacje o kwalifikowaniu wniosków na uprawnienia budowlane w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB poinformował o rozpoczęciu kwalifikacji wniosków na uprawnienia budowlane do sesji egzaminacyjnej Wiosna 2024. Sprawdź obowiązujące terminy oraz miejsce i formę dokumentów kwalifikacyjnych. Jakie dodatkowe wymagania należy spełnić.

Terminy i miejsce składania wniosków na uprawnienia budowlane

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych dla osób zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przyjmowane będą przez okręgową komisję kwalifikacyjna w ostatecznym terminie od 15 do 31 stycznia 2024 roku. W celu złożenia wniosku konieczna jest uprzednia rejestracja w portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Miejsce przesyłania / składania wniosków kwalifikacyjnych:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. K. Gotowskiego 6 
85-030 Bydgoszcz
(z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych)

Praktyczne informacje dla składających wnioski

System rejestracji wniosków zostanie uruchomiony 2 stycznia 2024 r. Wnioski niezarejestrowane w portalu PIIB nie będą poddawane weryfikacji.

Podczas rejestracji w portalu PIIB prosimy wybrać termin oraz godzinę dostarczenia dokumentów – dotyczy to także wniosków przekazanych za pośrednictwem kuriera bądź operatora pocztowego. Zachęcamy do osobistego dostarczenia dokumentów do siedziby izby w terminie wybranym podczas rejestracji.

Osoby, które zamierzają przekazać dokumenty za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego, muszą podczas rejestracji w portalu wybrać przypuszczalny termin dostarczenia dokumentów. W przeciwnym razie wniosek nie będzie widoczny dla pracownika biura.

Informacje dla osób które nie zdały egzaminu w poprzednich sesjach egzaminacyjnych

Osoby, które otrzymały negatywny wynik egzaminu (ustnego lub pisemnego), mają możliwość złożenia wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu w formie papierowej, najpóźniej 60 dni przed planowanym terminem egzaminu pisemnego.

Opłatę za egzamin należy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia o egzaminie. Na portalu nie pojawia się informacja o statusie wniosku. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, biuro OKK skontaktuje się z wnioskodawcą. Osoby, które nieobecne były na poprzednich egzaminach i chcą przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, muszą złożyć nowy wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu.
 2. Formularz osobowy.
 3. Kserokopię decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych lub odmowie dopuszczenia do egzaminu ustnego.

Wykaz dokumentów wymaganych do kwalifikacji

Osoby zainteresowane egzaminem na uprawnienia w kujawsko-pomorskiej OIIB zobowiązane są złożyć następujące dokumenty kwalifikacyjne:

 1. Formularz wniosku o przyznanie uprawnień budowlanych.
 2. Odpisy dyplomów:
  • inżyniera,
  • magistra inżyniera,
  • technika/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
  • mistrza
 3. Suplementy do dyplomów ukończenia studiów wyższych lub wypisy z przebiegu studiów potwierdzone przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.
 4. Oświadczenia potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczymi zestawieniami odbytej praktyki zawodowej.
 5. Zaświadczenie/dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej (zaświadczenie dotyczące praktyki zawodowej odbytej przed dniem 1 stycznia 1995 r., natomiast dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej – np. książka praktyki zawodowej – dotyczący praktyki odbywanej od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 25 września 2014 r.).
 6. Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową, potwierdzone zgodność z oryginałem przez organ, który wydał decyzję lub w formie odpisu notarialnego (uprawnienia wydane przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa mogą być złożone jako niepotwierdzona kserokopia).
 7. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osób kierujących praktyką zawodową, potwierdzone zgodność z oryginałem przez organ je wydający (zaświadczenia muszą obejmować okres kierowania praktyką zawodową).
 8. Życiorys zawodowy (z wyszczególnionymi datami).
 9. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (kserokopia).
 10. Formularz osobowy
 11. Odpis posiadanych uprawnień budowlanych (dotyczy osób, które już posiadają jakiekolwiek uprawnienia budowlane).
 12. Wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej (dotyczy praktyki w zakresie projektowania).
 13. Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów.

Informacje odnośnie formy składanych dokumentów na uprawnienia budowlane

Dokumenty powinny być wypełnione drukowanymi literami lub komputerowo. Należy umieścić dokumenty w tekturowej teczce z gumką formatu A4. Prosimy o nieopisywanie teczki. W teczce obowiązkowo powinien znajdować się spis zawartych w niej dokumentów.

Dokumenty, wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień, nie podlegają zwrotowi. W związku z tym prosimy, aby dokumenty takie jak dyplomy, suplementy do dyplomów, oraz uprawnienia osób kierujących praktyką, były składane w formie odpisu notarialnego lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który je wydał.

Wyjątkiem są uprawnienia budowlane wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczenia o przynależności do izby, które mogą być złożone w formie niepoświadczonych kserokopii. Uprawnienia budowlane wydane przez pozostałe okręgowe izby, urzędy wojewódzkie, bądź inne organy, wymagają poświadczenia notarialnego lub poświadczenia za zgodność z oryginałem przez organ wydający decyzję.

Istnieje możliwość poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem na miejscu podczas składania wniosku, jeśli wnioskodawca posiada przy sobie oryginał oraz wykonaną kserokopię dokumentu, np. dyplomu/suplementu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *