Kategorie
PIIB

Obradowała Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB

Komisja Doskonalenia Zawodowego PIIB obradowała nad tematyką szkoleń w 2024 roku oraz podsumowała działalność za rok 2023.

Dnia 12 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie komisji Obradowała Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady PIIB. Spotkanie zorganizowano w formie hybrydowej. W pierwszej części tego spotkania Adam Rak, przewodniczący Krajowej Rady Uniwersytetu Działań Związku Polskich Inżynierów Budownictwa, przedstawił informacje dotyczące inicjatyw podejmowanych przez Krajową Radę PIIB na rzecz członków w zakresie wsparcia ich w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych. Krajowa Rada PIIB zdecydowała się powołać specjalistyczny zespół, który ma za zadanie opracowanie materiałów pomocniczych dla inżynierów odpowiedzialnych za przeprowadzanie regularnych przeglądów obiektów budowlanych, takich jak wytyczne czy wzory protokołów.

Próby stworzenie kalkulatora kosztów kierownika budowy i materiały z zakresu Prawa budowlanego

Podczas spotkania wdrożono inicjatywy mające na celu opracowanie standaryzowanych metodologii do tworzenia kalkulacji kosztów związanych z pełnieniem funkcji kierownika budowy, z uwzględnieniem norm wynikających z obowiązków określonych w ustawie – Prawo Budowlane. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa we współpracy z Dolnośląską Izbą Architektów stworzyły materiał szkoleniowy o tytule „Zakres i forma projektu budowlanego – komentarz i szablony”, dostępny na stronie internetowej Dolnośląskiej OIIB. Z kolei Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przygotowała najnowsze wydanie zaktualizowanego poradnika „Prawo budowlane po zmianach 2020–2022”, udostępnione na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa datowanej na 13 września 2023 r. Dodatkowo, zespół pod nadzorem Rafała Zarzyckiego, wiceprezesa Krajowej Rady PIIB, pracuje nad kolejnym materiałem szkoleniowym pt. „Standardy pracy kierownika budowy – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego: Wytyczne i Praktyki”.

Podsumowanie szkoleń online w 2023 roku

Podczas obrad dokonano pierwszej oceny szkoleń online, które odbyły się w drugiej połowie 2023 roku. Wprowadzenie drugiego kanału nadawczego na portalu PIIB umożliwiło elastyczne planowanie kursów zarówno pod kątem terminów, jak i tematyki. Dzięki tej innowacji, od września do końca listopada 2023 roku, zrealizowano ponad 200 szkoleń online, głównie przygotowanych przez regionalne izby inżynierów budownictwa. Program obejmował różnorodne tematy, z naciskiem na aspekty prawno-techniczne związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wyjątkowo popularne okazały się szkolenia dotyczące obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ustawy – Prawo Budowlane, a także tematy związane z efektywnością energetyczną budynków, w tym audytami energetycznymi. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły również szkolenia dotyczące ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa i praktycznych aspektów zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w kontekście wydawania pozwoleń na budowę. Zakres tematyczny szkoleń objął także specjalistyczne zagadnienia związane z różnymi branżami.

Plany szkoleniowe PIIB na 2024 rok

Istotnym punktem dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Ustawiczności Działań Związku Polskich Inżynierów Budownictwa (KUDZ) było omówienie i przyjęcie planu pracy, obejmującego szczegółowy zakres zadań na rok 2024 oraz aktualizację działań do końca 2026 roku. W tej części spotkania, Aneta Grinberg-Iwańska, prezes Wydawnictwa PIIB oraz redaktor naczelna czasopisma „Inżynier Budownictwa”, po zakończeniu analizy działań z roku 2023, przedstawiła założenia programowe czasopisma na rok 2024.

Od 2004 roku głównym obszarem działalności wydawnictwa jest prowadzenie szkoleń stałego doskonalenia dla inżynierów budownictwa. WPIIB (Wydawnictwo Polskiego Instytutu Inżynierów Budownictwa) opracowało różnorodne formy wspierające rozwój zawodowy inżynierów budownictwa, takie jak artykuły dotyczące każdej branży oraz serwisy internetowe.Ponadto, specjalistyczne treści techniczne, technologiczne i organizacyjne, a także innowacyjne rozwiązania oferowane przez firmy z branży budowlanej, są prezentowane zarówno w „Przewodniku Projektanta”, jak i w nowym wydawnictwie „Budownictwo. Trendy & Biznes”.

Warto również zaznaczyć, że Wydawnictwo opracowało nowe wydanie cyfrowe „Inżynier rozmawia po angielsku” – rozmówek angielsko-polskich dla inżynierów budownictwa, które są dostępne zarówno w portalu członkowskim, jak i w e-sklepie. W odpowiedzi na potrzeby członków PIIB, poza materiałami do nauki języka angielskiego, na łamach „Inżyniera Budownictwa” publikowane są także lekcje niemieckiego.

Najważniejsze działania i zadania szkoleniowe do realizacji

  1. Sporządzenie aktualnej listy priorytetowych tematów szkoleń, uwzględniającej najnowsze zmiany w ustawodawstwie dotyczącym branży budowlanej.
  2. Skoordynowanie szkoleń online poprzez portal PIIB, obejmujące bieżący monitoring i efektywną współpracę z okręgowymi izbami.
  3. Rozszerzenie oferty edukacyjnej na platformie e-learningu PIIB poprzez udostępnienie wybranych tematów prezentowanych podczas szkoleń online w ciągu roku.
  4. Stałe doskonalenie portalu PIIB i poszerzanie katalogu szkoleń, obejmujące zakładki branżowe z uwzględnieniem różnych specjalności, szkoleń ubezpieczeniowych oraz aplikacji ułatwiających dostęp do baz norm polskich, wytycznych branżowych, przepisów prawnych, a także zagadnień BHP.
  5. Działania promocyjno-informacyjne dotyczące ogólnokrajowych konferencji naukowo-technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Konferencji NT Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz KN PZITB – Krynica, „Awarii budowlanych”, Warsztatów Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego oraz Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji.
  6. Promocja prenumeraty branżowych czasopism wydawanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne jako element działań informacyjno-promocyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *