Kategorie
PIIB

PIIB opracowuje standardy wykonywania przeglądów okresowych

PIIB ma w planach opracowanie standardów przeglądów okresowych budynków oraz opracowanie wzorów protokołów przeglądowych.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła uchwałę nr PIIB/KR/0027/2023 w dniu 13 grudnia 2023 r., mającą na celu powołanie Zespołu Doraźnego do spraw opracowania standardów wykonania przeglądów okresowych obiektów budowlanych.

Zadania i cele zespołu doraźnego

Zespół został powołany jako organ opiniodawczo-doradczy Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jego zadaniem jest opracowanie standardów wykonania przeglądów okresowych obiektów budowlanych, włączając w to formularze protokołów z przeglądów. W skład Zespołu wchodzą specjaliści branżowi:

  • Jacek Szer – przewodniczący,
  • Piotr Gorzkiewicz – sekretarz,
  • Renata Staszak, Wacław Kamiński, Jarosław Gołuszka, Damian Siwek – członkowie.

Przewodniczący Zespołu pełnił będzie kluczową rolę w kierowaniu pracami. Jego obowiązki obejmują zwoływanie i prowadzenie posiedzeń, proponowanie planu pracy, reprezentowanie Zespołu przed organami izby, a także podział zadań pomiędzy członków. Przewodniczący jest także odpowiedzialny za określenie terminarza posiedzeń oraz organizację prac Zespołu.

Tryb pracy zespołu

Zespół będzie obradował na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarnym. Ważność podejmowanych stanowisk wymaga udziału co najmniej połowy składu Zespołu, w tym przewodniczącego. Decyzje są podejmowane w głosowaniu jawnym, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Obrady Zespołu są dokumentowane w protokole, akceptowanym na kolejnym posiedzeniu.

Sekretarz Zespołu będzie odpowiadał za przygotowanie projektu porządku obrad, zawiadamianie o posiedzeniach, prowadzenie listy obecności, protokołowanie posiedzeń, oraz bieżące współdziałanie z biurem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Założony termin opracowania standardów

Zespół ma czas do 30 czerwca 2024 r. na opracowanie projektu standardów wykonania i opracowania przeglądów okresowych obiektów budowlanych, w tym formularzy protokołów z przeglądów. Jego działalność ulegnie rozwiązaniu z dniem przyjęcia przez Krajową Radę uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Zespołu jest zobowiązany składać Krajowej Radzie sprawozdania z bieżącej działalności Zespołu. Obsługę biurową i prawną prac Zespołu zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *