Kategorie
Wymagania

Procedury uznawania zagranicznych uprawnień budowlanych

W artykule omawiamy procedurę uznawania zagranicznych uprawnień budowlanych na terenie Polski. Kto może zdobyć polskie uprawnienia i jakie są wymagania.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu bądź Szwajcarii mogą ubiegać się o uznanie kwalfikacji zawodowych. Po przejściu procedury administracyjnej i spełnieniu wymagań uzyskują uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które są tożsame z uprawnieniami wydawanymi w Polsce. W niniejszym artykule omawiamy procedury uznawania kwalfikacji zawodowych oraz wymagania jakie kandydaci muszą spełnić.

Jakie kwalifikacje zawodowe w zakresie inżynierii są wymagane w Polsce. Dlaczego wymagane jest uznanie zagranicznych uprawnień?

Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa w Polsce podlega regulacjom prawnym, co oznacza, że aby go praktykować, konieczne jest posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych oraz spełnienie wymogów formalnych określonych w przepisach prawa.

W sytuacji, gdy osoba posiada kwalifikacje zawodowe uzyskane poza granicami Polski i chciałaby podjąć praktykę zawodu regulowanego w naszym kraju, konieczne jest oficjalne uznanie tych kwalifikacji. Proces uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w Polsce należy do kompetencji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB).

Po uzyskaniu oficjalnego uznania kwalifikacji, wnioskodawca zyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu regulowanego w Polsce lub prowadzenia działalności na takich samych warunkach, jak osoby, które zdobyły swoje kwalifikacje według krajowych procedur.

Jakie osoby mają możliwość ubiegania się o uznanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie inżynierii

Procedurę uzyskania uznania kwalifikacji w Polsce mogą podjąć obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu. Warunkiem jest posiadanie kwalifikacji i doświadczenia zdobytych w tych krajach, uprawniających do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Wniosek o uznanie tych kwalifikacji może być złożony w celu legalnego podjęcia praktyki zawodowej na terenie Polski.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przepisach o uznanie kwalfikacji zawodowych inżyniera budownictwa mogą się również ubiegać:

 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą,
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym,
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu,
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Jak uznać zagraniczne uprawnienia budowlane w Polsce?

Uznawaniem kwalfikacji zawodowych w dziedzinie inżynierii w Polsce zajmuje się Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Aby rozpocząć procedurę uznawania kwalifikacji należy złożyć wniosek kwalifikacyjny przez internet lub w formie papierowej. Wniosek należy złożyć w języku polskim lub w języku ojczystym wraz z tłumaczeniem na język polski, przygotowanym przez tłumacza przysięgłego.

Procedura uznawania kwalifikacji jest płatna

Kwota opłaty za procedurę uznaniową kwalifikacji w dziedzinie inżynierii budowlanej jest zmienna. Obecnie wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na mocy przepisów ustawy z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania. W przybliżeniu do zapłaty wymagane będzie więc około 1500 zł.

Do procedury uznawania uprawnień budowlanych będą potrzebne następujące dokumenty:

 1. Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa
 2. Dokument potwierdzający obywatelstwo
 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 4. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji odpowiadających uprawnieniom budowlanym w Polsce
 5. Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe
 6. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym
 7. Zaświadczenie stwierdzające, że inżynierowi budownictwa nie zawieszono prawa do wykonywania działalności, bądź nie zakazano mu wykonywania zawodu
 8. Oświadczenie wnioskodawcy, iż nie zostało mu zawieszone prawo do wykonywania działalności, bądź nie zakazano mu wykonywania zawodu
 9. Dowód wniesienia opłaty

Dokumenty, które dołączane są do wniosku, powinny być w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Nie jest konieczne dostarczanie tłumaczeń dokumentów potwierdzających dane dotyczące imienia ,nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy, obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy. W przypadku dołączenia kopii dokumentów, Polska Izba Inżynierów Budownictwa może zażądać przedłożenia ich poświadczonych kopii lub oryginałów do wglądu.

Komisja weryfikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzi wniosek pod kątem formalnym i rozpocznie procedurę

Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podejmie decyzję o utworzeniu trzyosobowego zespołu weryfikacyjnego w celu analizy przedstawionego wniosku. W przypadku wystąpienia braków formalnych, takich jak niekompletne informacje czy brak niezbędnych dokumentów, Krajowa Rada PIIB wyśle wezwanie do ich uzupełnienia. Czas na to minimum 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Nieuregulowanie braków w wyznaczonym terminie spowoduje zakończenie procesu rozpatrywania sprawy.

Gdy wszystkie dokumenty zostaną pozytywnie zweryfikowane rozpoczyna się zasadnicza procedura uznawania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie inżynierii budownictwa, którą opisujemy szczegółowo w poniżej wskazanym artykule.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *