Kategorie
Praktyka

Jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

Przykład i porady jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane. Jakie dane należy wpisać w kolumny i na co zwrócić uwagę.

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej to niezbędny dokument, służący do dokumentowania praktyki odbywanej przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Od września 2014 roku jest jedynym sposobem na potwierdzenie wykonywanych czynności oraz wszystkich okoliczności związanych z wymaganą praktyką. Wobec licznych pytań i wątpliwości przygotowaliśmy krótki poradnik jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej.

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – przykład i omówienie

Forma wypełniania zestawienia zbiorczego jest dowolna. Natomiast ze względów praktycznych wygodniej będzie wypełnić go w formie elektronicznej. Wzór zbiorczego zestawienia w formacie pliku word. Warto pamiętać by w razie konieczności wprowadzenia poprawek na dokumencie, nie dopisywać zmian i dokonywać skreśleń, natomiast poprawić cały dokument i ponownie podpisać przez kierującego praktyką

Wybór rodzaju praktyki zawodowej

Pierwszym etapem wypełniania jest dokonanie odpowiedniego skreślenia, aby potwierdzić jaki rodzaj praktyki będzie dokumentowany w zestawieniu. Dla praktyki projektowej należy wykreślić „na budowie”, a w przypadku praktyki na budowie skreślamy odpowiednio ” przy sporządzaniu projektów”.

LP – numer kolejny zadania

W kolumnie Lp. należy podać numer kolejny zadania/obiektu lub projektu, który będziemy dokumentowali w zestawieniu. Co do zasady zbiorcze zestawienie praktyki jest załącznikiem do oświadczenia kierownika praktyki zawodowej. Tak więc numery kolejne 2,3,4 itp. mogą się tutaj pojawić tylko w przypadku kiedy wszystkie wykonywane zadania były nadzorowane przez tego samego kierownika praktyki.

W przypadku gdy każde zadanie lub projekt nadzorował inny opiekun praktyki, powinno się wypełnić dla każdego z nich oddzielne zbiorcze zestawienie praktyki i oczywiście każdy z nich wówczas podpisuje swoje oświadczenie potwierdzające praktykę.

Nazwa zadania, jego charakterystyka oraz dane projektanta lub kierownika

zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej przykład - nazwa zadania lub obiektu

W kolumnie nazwa zadania lub obiektu należy podać następujące wymagane dane:

  1. Nazwa zadania lub projektu – Dla praktyki projektowej wpisujemy dokładnie zgodnie z tytułem realizowanego projektu ( np. zgodnie ze stroną tytułowa opisu technicznego) lub nazwę określoną w pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu dla praktyki wykonawczej. Podane nazwy projektów lub inwestycji muszą się zgadzać z nazwami podawanymi w oświadczeniu kierownika praktyki zawodowej.
  2. Charakterystyczne parametry inwestycji lub zadania – Należy podać podstawowe dane realizowanego zadania oraz opisać charakterystykę realizowanych prac. Informacje należy wybrać i dostosować do specjalności uprawnień o jakie się ubiegamy. Bardzo duży przydatnych informacji znajduje się w opisie technicznym lub opisach branżowych.
  3. Adres inwestycji oraz inwestor – Dane podajemy zgodnie z dokumentami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ewentualnie opisie technicznym.
  4. Dane osobowe kierownika budowy lub projektanta – Podajemy dane zgodnie z dziennikiem budowy lub pozwoleniem/zgłoszeniem robót. Ewentualnie dane z opisu do projektu.
  5. Numer decyzji o pozwoleniu na budowę – Podajemy numer decyzji w przypadku praktyki wykonawczej. Dla praktyki projektowej opcjonalnie jeżeli mamy do niego dostęp lub jest taka możliwość. Często bowiem praktyka projektowa zgłaszana jest jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Czas praktyki

zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej przykład - czas praktyki

W kolumnie czas praktyki podajemy okres czasu, którym odbywaliśmy praktykę przy danej inwestycji lub zadaniu projektowym. Podane daty powinny odpowiadać datom realizacji prac z dziennika budowy lub datom powstawania opracowywanych rysunków/ projektów. Jeżeli przykładowo po odbiorze inwestycji realizowane były jeszcze prace poprawkowe, nie powinno się ich już wpisywać, a data maksymalnie zgodnie z datą odbioru.

Łączna ilość tygodni praktyki

zbiorcze-zestawienie-praktyki-zawodowej-przyklad-ilosc-tygodni-odbytej-praktyki

W kolumnie łączna ilość tygodni podajemy realną ilość tygodni odbywanej praktyki zawodowej. Powinna ona być mniejsza niż ilość tygodni jaka wynika z dat podanych w kolumnie nr 3 „czas praktyki od-do”. Odliczyć należy okresy przerw w odbywaniu praktyki ( np. ze względu na warunki pogodowe, choroby, urlopy itp.). Jeżeli wykonywane były podczas praktyki czynności niezwiązane z zakresem uprawnień o jakie się ubiegamy ( przykładowo kosztorysowanie, oferowanie itp.) to również takie okresy należy odliczyć.

W przypadku gdy odbywano praktykę jednocześnie na wielu budowach lub przy wielu projektach, podaną ilość tygodni dla poszczególnych zadań należy przeliczyć proporcjonalnie w stosunku do poświęconego nakładu pracy. Nie jest dozwolone dublowanie czasów praktyki dla każdego zadania, gdyż tak jak wcześniej wspomniano ilość tygodni nie może być większa niż wynika to z dat w kolumnie nr 3.

Forma odbywania praktyki, funkcja techniczna oraz charakter czynności

Forma odbywania praktyki to w skrócie rodzaj umowy na podstawie której praktyka jest odbywana. Podajemy więc tutaj: umowa o pracę, zlecenie, dzieło lub umowa o praktykę itp. Jeżeli pracujemy w niepełnym wymiarze należy podać część etatu lub liczbę godzin ( dla umów innych niż etat ).

Pełniona funkcja techniczna – podajemy funkcję, która powinna wynikać z umowy, na podstawie której jest odbywana praktyka zawodowa. Dla praktyki projektowej najczęściej będzie to asystent projektanta, a dla wykonawczej inżynier budowy lub majster budowy.

Charakter wykonywanych czynności – Tutaj powinnyśmy wymienić zakres czynności, którymi faktycznie zajmowaliśmy się w trakcie trwania praktyki zawodowej, a nie wszystkie które były realizowane. Czynności powinny mieć związek ze specjalnością uprawnień o jakie się ubiegamy. Dla uprawnień projektowych można wymienić rysunki lub opracowania, przy których wykonywaniu kandydat brał udział. Dla praktyki wykonawczej mogą to być główne działy lub zakresy wykonywanych prac, które podlegały kompetencjom wnioskodawcy.

Dane osobowe i funkcja kierownika praktyki zawodowej

W tej kolumnie podajemy dane osobowe kierownika praktyki zawodowej. Dla praktyki projektowej będzie to projektant, a dla praktyki na budowie powinien to być kierownik budowy lub robót. Funkcje opiekuna praktyki powinny mieć potwierdzenie w projekcie budowlanym lub dzienniku budowy. Dane podane w tej kolumnie powinny być zgodne z danymi podanymi w oświadczeniu kierownika praktyki zawodowej.

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – wypełniony wzór

Wypełniony wzór zakwalifikowany przez komisję kwalifikacyjne. Sprawdź zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej dla specjalności:

  • konstrukcyjno budowlanej – projektowe lub wykonawcze;
  • inżynieryjnej drogowej – projektowe lub wykonawcze;
  • instalacyjnej sanitarnej – projektowe lub wykonawcze;
  • instalacyjnej elektrycznej – projektowe lub wykonawcze;

41 odpowiedzi na “Jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej”

Czy komisje sprawdzają czy stanowisko wpisane na umowie zlecenie jest zgodne z pełnioną funkcja i czynnościami wskazanymi w zestawieniu praktyk? Mam wpisaną w umowie pracę w biurze budowy natomiast była to typowa praca na budowie. Czy będzie tu problem z zaliczeniem tego okresu pracy jako praktyk?

Dzień dobry,
Kilka pytań do zbiorczego zestawienia praktyk:
1) Odbywam praktykę w biurze projektowym. Z tego co czytałem, również na tej stronie, do praktyki wliczają się tylko Projekty Budowlane. Czy to znaczy, że nie warto wpisywać w zbiorczym zestawieniu innych stadiów projektowych (PW, KPP, STEŚ)? Bez wpisywania tego będą duże luki w zestawieniu.
2) Czy zestawienie może być wydrukowane na formacie A3?
3) W biurze, w którym pracowałem asystenci nie wpisywali się do tabelek rysunkowych na PB (taki był zwyczaj, nie chciałem wychodzić przed szereg). Może to powodować problemy z uznaniem takiej praktyki?
4) Były takie okresy praktyki, kiedy 2 projekty były prowadzone równolegle (2 tygodnie jeden, potem tydzień drugi itd.). Czy w takim przypadku „Czas praktyki” (kol. 3) może się pokrywać dla tych dwóch zadań? Oczywiście „Łączna ilość tygodni” (kol. 4) będzie się zgadzać, tzn. zakładając 2 miesiące takiej nakładki, 4 tygodnie będą podpięte pod jeden projekt, a 4 tygodni pod drugi (suma tygodni nie będzie zawyżona).
Z góry dziękuję z odpowiedzi

1/ Tak podstawa to projekty budowlane.
2/ Powinno być na A4 tak jak wzór na stronie izby.\
3/ Wpisanie ułatwia weryfikację, natomiast brak podpisu w tabelce nie przekreśla praktyki.
4/ Jeżeli suma tygodni nie będzie zawyżona to powinno być OK.

W mojej izbie otrzymałem odpowiedź, że opracowywanie projektów wykonawczych również mogą wziąć pod uwagę jeżeli będą ,,ciekawe”. Jeżeli w ramach jednego tematu wykonywałem projekt do zgłoszenia, a potem jeszcze wykonawczy, to jak ująć to w zestawieniu? Zaznaczam, że między poszczególnymi projektami była przerwa czasowa.

Należy wpisać daty zgodnie ze stanem faktycznym. Pomiędzy okresami praktyki może być przerwa. Nie trzeba odbywać jednym ciągiem.

Czy istnieje odpowiednik zbiorczego zestawienia praktyk zawodowych dla praktyk odbytych za granicą?

Pracuje na umowie zlecenie jako inzynier budowy. W miesiącu wyrabiam około 120 godzin, w zależności od dni w miesiącu oraz dniami na uczelni (studia magisterskie).
1. Czy w przypadku zmiany pracy zestawienie praktyk mam wypełnić a kierownik praktyki ma podpisać i potem w następnej pracy mam to uzupełnić? Czy wpisy mam zbierać dopiero przed złożeniem dokumentów?
2. Jak zliczać ten czas do praktyki jeżeli czasami jest 120 a niekiedy cały etat?

1. Tak zwykle to się odbywa w ten sposób, ze kandydat wypełnia a kierownik praktyki jedynie potwierdza. Najlepiej wpisy zbierać na bieżąco, po zmianie pracy mogą być z tym kłopoty.
2. Jeżeli umowa zlecenie to i tak trzeba przeliczać z godzin na dni i tygodnie. Tutaj więcej informacji jak rozliczać czas praktyki zawodowej.

W ostateniej kolumnie jest informacja o konieczności zamieszczenia pieczęci z numerem uprawnień. Czy w przypadku jeśli kierownik nie ma zamieszczonej informacji na pieczątce o numerze uprawnień to można je dopisać ręcznie długopisem ?

Liczenie tygodni praktyk: Są miesiące, jak na przykład maj 2023r, który ma 23 dni roboczych. W pierwszym tygodniu (5dni roboczych) dwa dni są wolne ustawowo (1. i 3. maja) 2. maja biorę urlop to:
1. liczę sobie dwa pozostałe dni tego tygodnia jako przepracowane?
2. wliczają się tylko pełne tygodnie? bo licząc kolejno, maj miałby 3 pełne tygodnie – drugi, trzeci i czwarty. Pierwszy tydzień miesiąca ma „pracowe” dwa dni, ostatni tydzień miesiąca ma „pracowe” trzy dni.
i pojawia się pytanie :
– dwa dni pierwszego tygodnia mogę zsumować z trzema dniami ostatniego tygodnia i uzyskać 5 dni przepracowanych = 1 tydzień?
3. czy sumuję sobie wszystkie przepracowane dni w danym miesiącu i przeliczam je na tygodnie? wielokrotność 5?
4. co w sytuacji gdy jednego miesiąca wyjdzie mi 21 dni przepracowanych? Liczę wtedy pełne 4 tygodnie a 1 dzień mi i przepada?
5. jednego miesiąca wychodzi mi 21 dni przepracowanych, następnego miesiąca wychodzi mi 17 dni, kolejnego 22 dni to po zsumowaniu = 60dni czyli 12 tygodni? Czy niestety uwzględniam pełne tygodnie, czyli 21dni(4tyg), 17 dni(3tyg), 22 dni(4tyg). ?

Ja tak będę liczył i składał.
Bo przy takim liczeniu to okres praktyki 1,5 roku wydluza sie w sumie na 2 lata..

1. Czy wciąż obowiązuje sposób odliczania/niezaliczania pełnych tygodni? w przypadku gdy w danym tygodniu wychodzą 3 dni wolne ?
Załóżmy 1.i 3.maja i wezmę 2.maja urlop. Łącznie trzy dni nieprzepracowane. Tydzień pracy niezaliczony mimo że dwa pozostałe dni przepracowane?
2. Liczyć mogę ilość przepracowanych dni w miesiącu i zamienić je na tygodnie ?
Załóżmy luty – pierwszy tydzień lutego ma 3 dni. Ostatni tydzień lutego ma 2 dni. Łącznie wychodzi 5dni = tydzień przepracowany wliczam?
3. Jak policzyć tygodnie gdy dany miesiąc ma 16 dni ? Tylko 3 tygodnie równe a jeden dzień przepada ?

1/ Tak będzie najbezpieczniej.
2/ Najlepiej liczyć wg tygodni kalendarzowych. Jeżeli będzie w takim tygodniu 5 dni pracy po 8 godzin to zaliczamy do praktyki.
Komisja może to dowolne interpretować dlatego najlepiej mieć kilka miesięcy zapasu i nie przejmować się rozliczeniami.

Czy wymagane jest wpisanie numeru zgłoszenia robót budowlanych na karcie zbiorczej praktyk w przypadku praktyki projektowej?

Nie jest to obowiązkowe, ale zalecane. Natomiast oczywiście w wielu przypadkach nie ma jeszcze pozwolenia lub zgłoszenia, a praktyka już się odbyła.

Czy w zbiorczym zestawieniu praktyki można ręcznie dopisać okres na urlopy wypoczynkowe? Uzyskanie ponownego podpisu od kierownika robót, z którym od roku nie mam kontaktu może być bardzo kłopotliwe.

To zawsze może budzić podejrzenia, że dopisek został wykonany bez wiedzy i zgody kierownika praktyki, a to może oznaczać duże kłopoty.
W jakim celu wpisywać okresy urlopów? Jeżeli okresy urlopów zostały odliczone od całkowitego podanego w zestawieniu czasu praktyki to wszystko ok. Jeżeli nie to należałoby takie informacje poprawić.

Z datą nie wcześniejszą niż wskazany w zestawieniu termin zakończenia praktyki zawodowej.

Witam,
składam wniosek o uprawnienia budowlane elektryczne. Na jednej z budów, na których zdobywałem praktykę kierownik robót elektrycznych w dziennik budowy jest wpisany tylko przez pewien okres całego czasu trwania budowy pomimo ciągłego nadzorowania moich prac. Czy mogę podać faktyczny okres stażu na budowie, który jest ponad dwa razy dłuższy niż wpis w dzienniku budowy kierownika robót?

To dziwny przypadek, tzn że przez jakiś czas prace nie były nadzorowane przez kierownika w spec. elektrycznej?
Raczej będzie tutaj duże ryzyko i w razie sprawdzenia komisja będzie patrzeć do dokumentacji.

Co należy wpisywać w kolumnie gdzie znajduje się charakter wykonywanych czynności dla branży architektonicznej, w praktyce na budowie?

Jak powinno wypełniać praktykę projektową (ale tez budowlaną) jeśli w jednym czasie sporządza się dokumentację na dwie osobne inwestycje? Należy to rozgraniczyć uwzględniając przerwę w procesie projektowym i następnie powrót? np 1-4 tyg praca nad inwestycja X nastepnie 5-7 nad Y i ponownie można wrócić do inwestycji X 8-12 tydzień?

Okresy od-do mogą się przeplatać, natomiast oczywiście całkowita suma praktyki nie może wynosić więcej niż liczba dni roboczych w podanych wcześniej ramach.

Czy na uprawnienia architektoniczne nie ma znaczenia czego jest to projekt budowalny? Czy np może być to projekt budowy drogi w zakresie architektury?

Witam. W firmie w której odbywam praktykę budowlaną większość robót wykonuje się na zgłoszenie. Czy w zestawieniu, w kolumnie w której jest prośba i nr pozwolenia musi być analogicznie nr zgłoszenia? Czy nie potrzebne jest go wymieniać?

Pytanie odnośnie numeru decyzji pozwolenia na budowę, robię praktyki w firmie gdzie, wykonujemy zakres robót jako Podwykonawca, pozwolenia są po stronie Generalnego Wykonawcy , do których nie mamy bezpośredniego dostępu.
Czy w takim wypadku można wpisać nr. umowy o podwykonawstwo ?

Nie ma raczej sensu wpisywania numeru umowy podwykonawczej, jest to informacja nieprzydatna dla komisji, w przeciwieństwie do numeru pozwolenia na budowę.
Wbrew pozorom nie jest to informacja trudna do ustalenia czy tajna. Prawdopodobnie może być nawet w umowie podwykonawczej.

Co jeżeli w trakcie odbywania praktyki zmienił się kierownik budowy a tym samym opiekun praktyki, w jaki sposób wypełniamy zbiorcze zestawienie? Osobno do każdego oświadczenia kierownika?

W takim wypadku każdy z kierowników wypełnia oddzielne oświadczenie oraz jako załącznik zestawienie zbiorcze praktyki zawodowej. Odpowiednio do okresu praktyki w jakim nadzorowali.

Dzień dobry,
W poprzedniej pracy opracowywałam duży zakres projektów budowlanych, jednak w tej firmie nie praktykowało się wpisywania asystentów architekta do tabliczek rysunkowych. Czy mimo tego, że moje nazwisko nie widnieje na opracowaniu, mogę przypisać sobie te projekty do praktyki zawodowej?

Jeżeli praktyka faktycznie była odbywana to jak najbardziej. W ostateczności kierownik praktyki będzie musiał wypełnić dodatkowe oświadczenie lub złożyć wyjaśnienia, natomiast raczej nie powinno być to problemem.

Jak powinno wyglądać zestawienie podczas pracy w PINB? Przeważnie codziennie jest się na innej budowie i ciężko każdą wpisywać w zestawienie.

Nie ma niestety ustalonego wzoru w tym wypadku. Zgodnie z ogólnymi zasadami powinno się wyszczególnić budowy, natomiast z jaką dokładnością to już indywidualna decyzja komisji kwalifikacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *