Kategorie
Praktyka

Jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

Przykład i porady jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane. Jakie dane należy wpisać w kolumny i na co zwrócić uwagę.

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej to niezbędny dokument, służący do dokumentowania praktyki odbywanej przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia budowlane. Od września 2014 roku jest jedynym sposobem na potwierdzenie wykonywanych czynności oraz wszystkich okoliczności związanych z wymaganą praktyką. Wobec licznych pytań i wątpliwości przygotowaliśmy krótki poradnik jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej.

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – przykład i omówienie

Forma wypełniania zestawienia zbiorczego jest dowolna. Natomiast ze względów praktycznych wygodniej będzie wypełnić go w formie elektronicznej. Wzór zbiorczego zestawienia w formacie pliku word. Warto pamiętać by w razie konieczności wprowadzenia poprawek na dokumencie, nie dopisywać zmian i dokonywać skreśleń, natomiast poprawić cały dokument i ponownie podpisać przez kierującego praktyką

Wybór rodzaju praktyki zawodowej

Pierwszym etapem wypełniania jest dokonanie odpowiedniego skreślenia, aby potwierdzić jaki rodzaj praktyki będzie dokumentowany w zestawieniu. Dla praktyki projektowej należy wykreślić „na budowie”, a w przypadku praktyki na budowie skreślamy odpowiednio ” przy sporządzaniu projektów”.

LP – numer kolejny zadania

W kolumnie Lp. należy podać numer kolejny zadania/obiektu lub projektu, który będziemy dokumentowali w zestawieniu. Co do zasady zbiorcze zestawienie praktyki jest załącznikiem do oświadczenia kierownika praktyki zawodowej. Tak więc numery kolejne 2,3,4 itp. mogą się tutaj pojawić tylko w przypadku kiedy wszystkie wykonywane zadania były nadzorowane przez tego samego kierownika praktyki.

W przypadku gdy każde zadanie lub projekt nadzorował inny opiekun praktyki, powinno się wypełnić dla każdego z nich oddzielne zbiorcze zestawienie praktyki i oczywiście każdy z nich wówczas podpisuje swoje oświadczenie potwierdzające praktykę.

Nazwa zadania, jego charakterystyka oraz dane projektanta lub kierownika

zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej przykład - nazwa zadania lub obiektu

W kolumnie nazwa zadania lub obiektu należy podać następujące wymagane dane:

  1. Nazwa zadania lub projektu – Dla praktyki projektowej wpisujemy dokładnie zgodnie z tytułem realizowanego projektu ( np. zgodnie ze stroną tytułowa opisu technicznego) lub nazwę określoną w pozwoleniu na budowę/zgłoszeniu dla praktyki wykonawczej. Podane nazwy projektów lub inwestycji muszą się zgadzać z nazwami podawanymi w oświadczeniu kierownika praktyki zawodowej.
  2. Charakterystyczne parametry inwestycji lub zadania – Należy podać podstawowe dane realizowanego zadania oraz opisać charakterystykę realizowanych prac. Informacje należy wybrać i dostosować do specjalności uprawnień o jakie się ubiegamy. Bardzo duży przydatnych informacji znajduje się w opisie technicznym lub opisach branżowych.
  3. Adres inwestycji oraz inwestor – Dane podajemy zgodnie z dokumentami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ewentualnie opisie technicznym.
  4. Dane osobowe kierownika budowy lub projektanta – Podajemy dane zgodnie z dziennikiem budowy lub pozwoleniem/zgłoszeniem robót. Ewentualnie dane z opisu do projektu.
  5. Numer decyzji o pozwoleniu na budowę – Podajemy numer decyzji w przypadku praktyki wykonawczej. Dla praktyki projektowej opcjonalnie jeżeli mamy do niego dostęp lub jest taka możliwość. Często bowiem praktyka projektowa zgłaszana jest jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Czas praktyki

zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej przykład - czas praktyki

W kolumnie czas praktyki podajemy okres czasu, którym odbywaliśmy praktykę przy danej inwestycji lub zadaniu projektowym. Podane daty powinny odpowiadać datom realizacji prac z dziennika budowy lub datom powstawania opracowywanych rysunków/ projektów. Jeżeli przykładowo po odbiorze inwestycji realizowane były jeszcze prace poprawkowe, nie powinno się ich już wpisywać, a data maksymalnie zgodnie z datą odbioru.

Łączna ilość tygodni praktyki

zbiorcze-zestawienie-praktyki-zawodowej-przyklad-ilosc-tygodni-odbytej-praktyki

W kolumnie łączna ilość tygodni podajemy realną ilość tygodni odbywanej praktyki zawodowej. Powinna ona być mniejsza niż ilość tygodni jaka wynika z dat podanych w kolumnie nr 3 „czas praktyki od-do”. Odliczyć należy okresy przerw w odbywaniu praktyki ( np. ze względu na warunki pogodowe, choroby, urlopy itp.). Jeżeli wykonywane były podczas praktyki czynności niezwiązane z zakresem uprawnień o jakie się ubiegamy ( przykładowo kosztorysowanie, oferowanie itp.) to również takie okresy należy odliczyć.

W przypadku gdy odbywano praktykę jednocześnie na wielu budowach lub przy wielu projektach, podaną ilość tygodni dla poszczególnych zadań należy przeliczyć proporcjonalnie w stosunku do poświęconego nakładu pracy. Nie jest dozwolone dublowanie czasów praktyki dla każdego zadania, gdyż tak jak wcześniej wspomniano ilość tygodni nie może być większa niż wynika to z dat w kolumnie nr 3.

Forma odbywania praktyki, funkcja techniczna oraz charakter czynności

Forma odbywania praktyki to w skrócie rodzaj umowy na podstawie której praktyka jest odbywana. Podajemy więc tutaj: umowa o pracę, zlecenie, dzieło lub umowa o praktykę itp. Jeżeli pracujemy w niepełnym wymiarze należy podać część etatu lub liczbę godzin ( dla umów innych niż etat ).

Pełniona funkcja techniczna – podajemy funkcję, która powinna wynikać z umowy, na podstawie której jest odbywana praktyka zawodowa. Dla praktyki projektowej najczęściej będzie to asystent projektanta, a dla wykonawczej inżynier budowy lub majster budowy.

Charakter wykonywanych czynności – Tutaj powinnyśmy wymienić zakres czynności, którymi faktycznie zajmowaliśmy się w trakcie trwania praktyki zawodowej, a nie wszystkie które były realizowane. Czynności powinny mieć związek ze specjalnością uprawnień o jakie się ubiegamy. Dla uprawnień projektowych można wymienić rysunki lub opracowania, przy których wykonywaniu kandydat brał udział. Dla praktyki wykonawczej mogą to być główne działy lub zakresy wykonywanych prac, które podlegały kompetencjom wnioskodawcy.

Dane osobowe i funkcja kierownika praktyki zawodowej

W tej kolumnie podajemy dane osobowe kierownika praktyki zawodowej. Dla praktyki projektowej będzie to projektant, a dla praktyki na budowie powinien to być kierownik budowy lub robót. Funkcje opiekuna praktyki powinny mieć potwierdzenie w projekcie budowlanym lub dzienniku budowy. Dane podane w tej kolumnie powinny być zgodne z danymi podanymi w oświadczeniu kierownika praktyki zawodowej.

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – wypełniony wzór

Wypełniony wzór zakwalifikowany przez komisję kwalifikacyjne. Sprawdź zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej dla specjalności:

  • konstrukcyjno budowlanej – projektowe lub wykonawcze;
  • inżynieryjnej drogowej – projektowe lub wykonawcze;
  • instalacyjnej sanitarnej – projektowe lub wykonawcze;
  • instalacyjnej elektrycznej – projektowe lub wykonawcze;

15 odpowiedzi na “Jak wypełnić zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej”

Witam,
składam wniosek o uprawnienia budowlane elektryczne. Na jednej z budów, na których zdobywałem praktykę kierownik robót elektrycznych w dziennik budowy jest wpisany tylko przez pewien okres całego czasu trwania budowy pomimo ciągłego nadzorowania moich prac. Czy mogę podać faktyczny okres stażu na budowie, który jest ponad dwa razy dłuższy niż wpis w dzienniku budowy kierownika robót?

To dziwny przypadek, tzn że przez jakiś czas prace nie były nadzorowane przez kierownika w spec. elektrycznej?
Raczej będzie tutaj duże ryzyko i w razie sprawdzenia komisja będzie patrzeć do dokumentacji.

Co należy wpisywać w kolumnie gdzie znajduje się charakter wykonywanych czynności dla branży architektonicznej, w praktyce na budowie?

Witam. W firmie w której odbywam praktykę budowlaną większość robót wykonuje się na zgłoszenie. Czy w zestawieniu, w kolumnie w której jest prośba i nr pozwolenia musi być analogicznie nr zgłoszenia? Czy nie potrzebne jest go wymieniać?

Pytanie odnośnie numeru decyzji pozwolenia na budowę, robię praktyki w firmie gdzie, wykonujemy zakres robót jako Podwykonawca, pozwolenia są po stronie Generalnego Wykonawcy , do których nie mamy bezpośredniego dostępu.
Czy w takim wypadku można wpisać nr. umowy o podwykonawstwo ?

Nie ma raczej sensu wpisywania numeru umowy podwykonawczej, jest to informacja nieprzydatna dla komisji, w przeciwieństwie do numeru pozwolenia na budowę.
Wbrew pozorom nie jest to informacja trudna do ustalenia czy tajna. Prawdopodobnie może być nawet w umowie podwykonawczej.

Co jeżeli w trakcie odbywania praktyki zmienił się kierownik budowy a tym samym opiekun praktyki, w jaki sposób wypełniamy zbiorcze zestawienie? Osobno do każdego oświadczenia kierownika?

W takim wypadku każdy z kierowników wypełnia oddzielne oświadczenie oraz jako załącznik zestawienie zbiorcze praktyki zawodowej. Odpowiednio do okresu praktyki w jakim nadzorowali.

Dzień dobry,
W poprzedniej pracy opracowywałam duży zakres projektów budowlanych, jednak w tej firmie nie praktykowało się wpisywania asystentów architekta do tabliczek rysunkowych. Czy mimo tego, że moje nazwisko nie widnieje na opracowaniu, mogę przypisać sobie te projekty do praktyki zawodowej?

Jeżeli praktyka faktycznie była odbywana to jak najbardziej. W ostateczności kierownik praktyki będzie musiał wypełnić dodatkowe oświadczenie lub złożyć wyjaśnienia, natomiast raczej nie powinno być to problemem.

Jak powinno wyglądać zestawienie podczas pracy w PINB? Przeważnie codziennie jest się na innej budowie i ciężko każdą wpisywać w zestawienie.

Nie ma niestety ustalonego wzoru w tym wypadku. Zgodnie z ogólnymi zasadami powinno się wyszczególnić budowy, natomiast z jaką dokładnością to już indywidualna decyzja komisji kwalifikacyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.